תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ה

א ויקרא משה, אל-כל-ישראל, ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים, אשר אנכי דבר באזניכם היום; ולמדתם אתם, ושמרתם לעשתם.  ב יהוה אלהינו, כרת עמנו ברית--בחרב.  ג לא את-אבתינו, כרת יהוה את-הברית הזאת:  כי אתנו, אנחנו אלה פה היום כלנו חיים.  ד פנים בפנים, דבר יהוה עמכם בהר--מתוך האש.  ה אנכי עמד בין-יהוה וביניכם, בעת ההוא, להגיד לכם, את-דבר יהוה:  כי יראתם מפני האש, ולא-עליתם בהר לאמר.  {ס}

ו * אנכי יהוה אלהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:  לא-יהיה לך אלהים אחרים, על-פני.  ז לא-תעשה לך פסל, כל-תמונה, אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת--ואשר במים, מתחת לארץ.  ח לא-תשתחוה להם, ולא תעבדם:  כי אנכי יהוה אלהיך, אל קנא--פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים, לשנאי.  ט ועשה חסד, לאלפים--לאהבי, ולשמרי מצותו מצותי.  {ס}

י לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא.  {ס}

יא שמור את-יום השבת, לקדשו, כאשר צוך, יהוה אלהיך.  יב ששת ימים תעבד, ועשית כל-מלאכתך.  יג ויום, השביעי--שבת, ליהוה אלהיך:  לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך, וגרך אשר בשעריך--למען ינוח עבדך ואמתך, כמוך.  יד וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, ויצאך יהוה אלהיך משם, ביד חזקה ובזרע נטויה; על-כן, צוך יהוה אלהיך, לעשות, את-יום השבת.  {ס}

טו כבד את-אביך ואת-אמך, כאשר צוך יהוה אלהיך--למען יאריכן ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  {ס}

טז לא תרצח,  {ס}  ולא תנאף;  {ס}  ולא תגנב,  {ס}  ולא-תענה ברעך עד שוא.  {ס}

יז ולא תחמד, אשת רעך;  {ס}  ולא תתאוה בית רעך, שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו, וכל, אשר לרעך.  {ס}

יח את-הדברים האלה דבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר, מתוך האש הענן והערפל--קול גדול, ולא יסף; ויכתבם, על-שני לחת אבנים, ויתנם, אלי.  יט ויהי, כשמעכם את-הקול מתוך החשך, וההר, בער באש; ותקרבון אלי, כל-ראשי שבטיכם וזקניכם.  כ ותאמרו, הן הראנו יהוה אלהינו את-כבדו ואת-גדלו, ואת-קלו שמענו, מתוך האש; היום הזה ראינו, כי-ידבר אלהים את-האדם וחי.  כא ועתה, למה נמות, כי תאכלנו, האש הגדלה הזאת; אם-יספים אנחנו, לשמע את-קול יהוה אלהינו עוד--ומתנו.  כב כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך-האש, כמנו--ויחי.  כג קרב אתה ושמע, את כל-אשר יאמר יהוה אלהינו; ואת תדבר אלינו, את כל-אשר ידבר יהוה אלהינו אליך--ושמענו ועשינו.  כד וישמע יהוה את-קול דבריכם, בדברכם אלי; ויאמר יהוה אלי, שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דברו אליך--היטיבו, כל-אשר דברו.  כה מי-יתן והיה לבבם זה להם, ליראה אתי ולשמר את-כל-מצותי--כל-הימים:  למען ייטב להם ולבניהם, לעלם.  כו לך, אמר להם:  שובו לכם, לאהליכם.  כז ואתה, פה עמד עמדי, ואדברה אליך את כל-המצוה והחקים והמשפטים, אשר תלמדם; ועשו בארץ, אשר אנכי נתן להם לרשתה.  כח ושמרתם לעשות, כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם:  לא תסרו, ימין ושמאל.  כט בכל-הדרך, אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם--תלכו:  למען תחיון, וטוב לכם, והארכתם ימים, בארץ אשר תירשון.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד