תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כב

א לא-תראה את-שור אחיך או את-שיו, נדחים, והתעלמת, מהם:  השב תשיבם, לאחיך.  ב ואם-לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו--ואספתו, אל-תוך ביתך, והיה עמך עד דרש אחיך אתו, והשבתו לו.  ג וכן תעשה לחמרו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל-אבדת אחיך אשר-תאבד ממנו, ומצאתה:  לא תוכל, להתעלם.  {ס}

ד לא-תראה את-חמור אחיך או שורו, נפלים בדרך, והתעלמת, מהם:  הקם תקים, עמו.  {ס}

ה לא-יהיה כלי-גבר על-אשה, ולא-ילבש גבר שמלת אשה:  כי תועבת יהוה אלהיך, כל-עשה אלה.  {פ}

ו כי יקרא קן-צפור לפניך בדרך בכל-עץ או על-הארץ, אפרחים או ביצים, והאם רבצת על-האפרחים, או על-הביצים--לא-תקח האם, על-הבנים.  ז שלח תשלח את-האם, ואת-הבנים תקח-לך, למען ייטב לך, והארכת ימים.  {ס}

ח כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך; ולא-תשים דמים בביתך, כי-יפל הנפל ממנו.  ט לא-תזרע כרמך, כלאים:  פן-תקדש, המלאה הזרע אשר תזרע, ותבואת, הכרם.  {ס}

י לא-תחרש בשור-ובחמר, יחדו.  יא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדו.  {ס}

יב גדלים, תעשה-לך, על-ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה-בה.  {ס}

יג כי-יקח איש, אשה; ובא אליה, ושנאה.  יד ושם לה עלילת דברים, והוצא עליה שם רע; ואמר, את-האשה הזאת לקחתי, ואקרב אליה, ולא-מצאתי לה בתולים.  טו ולקח אבי הנער, ואמה; והוציאו את-בתולי הנער, אל-זקני העיר--השערה.  טז ואמר אבי הנער, אל-הזקנים:  את-בתי, נתתי לאיש הזה לאשה--וישנאה.  יז והנה-הוא שם עלילת דברים לאמר, לא-מצאתי לבתך בתולים, ואלה, בתולי בתי; ופרשו, השמלה, לפני, זקני העיר.  יח ולקחו זקני העיר-ההוא, את-האיש; ויסרו, אתו.  יט וענשו אתו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה--כי הוציא שם רע, על בתולת ישראל; ולו-תהיה לאשה, לא-יוכל לשלחה כל-ימיו.  {ס}

כ ואם-אמת היה, הדבר הזה:  לא-נמצאו בתולים, לנער.  כא והוציאו את-הנער אל-פתח בית-אביה, וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה--כי-עשתה נבלה בישראל, לזנות בית אביה; ובערת הרע, מקרבך.  {ס}

כב כי-ימצא איש שכב עם-אשה בעלת-בעל, ומתו גם-שניהם--האיש השכב עם-האשה, והאשה; ובערת הרע, מישראל.  {ס}

כג כי יהיה נער בתולה, מארשה לאיש; ומצאה איש בעיר, ושכב עמה.  כד והוצאתם את-שניהם אל-שער העיר ההוא, וסקלתם אתם באבנים ומתו--את-הנער על-דבר אשר לא-צעקה בעיר, ואת-האיש על-דבר אשר-ענה את-אשת רעהו; ובערת הרע, מקרבך.  {ס}

כה ואם-בשדה ימצא האיש, את-הנער המארשה, והחזיק-בה האיש, ושכב עמה:  ומת, האיש אשר-שכב עמה--לבדו.  כו ולנער לא-תעשה דבר, אין לנער חטא מות:  כי כאשר יקום איש על-רעהו, ורצחו נפש--כן, הדבר הזה.  כז כי בשדה, מצאה; צעקה, הנער המארשה, ואין מושיע, לה.  {ס}

כח כי-ימצא איש, נער בתולה אשר לא-ארשה, ותפשה, ושכב עמה; ונמצאו.  כט ונתן האיש השכב עמה, לאבי הנער--חמשים כסף; ולו-תהיה לאשה, תחת אשר ענה--לא-יוכל שלחה, כל-ימיו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד