תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לא

א וילך, משה; וידבר את-הדברים האלה, אל-כל-ישראל.  ב ויאמר אליהם, בן-מאה ועשרים שנה אנוכי היום--לא-אוכל עוד, לצאת ולבוא; ויהוה אמר אליי, לא תעבור את-הירדן הזה.  ג יהוה אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא-ישמיד את-הגויים האלה מלפניך--וירשתם; יהושוע, הוא עובר לפניך, כאשר, דיבר יהוה.  ד ועשה יהוה, להם, כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורי, ולארצם--אשר השמיד, אותם.  ה ונתנם יהוה, לפניכם; ועשיתם להם--ככל-המצוה, אשר ציוויתי אתכם.  ו חזקו ואמצו, אל-תיראו ואל-תערצו מפניהם:  כי יהוה אלוהיך, הוא ההולך עימך--לא ירפך, ולא יעזבך.  {ס}

ז ויקרא משה ליהושוע, ויאמר אליו לעיני כל-ישראל חזק ואמץ--כי אתה תבוא את-העם הזה, אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת להם; ואתה, תנחילנה אותם.  ח ויהוה הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עימך--לא ירפך, ולא יעזבך; לא תירא, ולא תיחת.  ט ויכתוב משה, את-התורה הזאת, וייתנה אל-הכוהנים בני לוי, הנושאים את-ארון ברית יהוה; ואל-כל-זקני, ישראל.  י ויצו משה, אותם לאמור:  מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה--בחג הסוכות.  יא בבוא כל-ישראל, ליראות את-פני יהוה אלוהיך, במקום, אשר יבחר:  תקרא את-התורה הזאת, נגד כל-ישראל--באוזניהם.  יב הקהל את-העם, האנשים והנשים והטף, וגרך, אשר בשעריך--למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את-יהוה אלוהיכם, ושמרו לעשות, את-כל-דברי התורה הזאת.  יג ובניהם אשר לא-ידעו, ישמעו ולמדו--ליראה, את-יהוה אלוהיכם:  כל-הימים, אשר אתם חיים על-האדמה, אשר אתם עוברים את-הירדן שמה, לרשתה.  {פ}

יד ויאמר יהוה אל-משה, הן קרבו ימיך למות--קרא את-יהושוע והתייצבו באוהל מועד, ואצוונו; וילך משה ויהושוע, ויתייצבו באוהל מועד.  טו ויירא יהוה באוהל, בעמוד ענן; ויעמוד עמוד הענן, על-פתח האוהל.  טז ויאמר יהוה אל-משה, הנך שוכב עם-אבותיך; וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר-הארץ, אשר הוא בא-שמה בקרבו, ועזבני, והפר את-בריתי אשר כרתי איתו.  יז וחרה אפי בו ביום-ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות, וצרות; ואמר, ביום ההוא, הלוא על כי-אין אלוהיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה.  יח ואנוכי, הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל-הרעה, אשר עשה:  כי פנה, אל-אלוהים אחרים.  יט ועתה, כתבו לכם את-השירה הזאת, ולמדה את-בני-ישראל, שימה בפיהם:  למען תהיה-לי השירה הזאת, לעד--בבני ישראל.  כ כי-אביאנו אל-האדמה אשר-נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע, ודשן; ופנה אל-אלוהים אחרים, ועבדום, וניאצוני, והפר את-בריתי.  כא והיה כי-תמצאנה אותו רעות רבות, וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תישכח מפי זרעו:  כי ידעתי את-יצרו, אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו, אל-הארץ אשר נשבעתי.  כב ויכתוב משה את-השירה הזאת, ביום ההוא; וילמדה, את-בני ישראל.  כג ויצו את-יהושוע בן-נון, ויאמר חזק ואמץ--כי אתה תביא את-בני ישראל, אל-הארץ אשר-נשבעתי להם; ואנוכי, אהיה עימך.  כד ויהי ככלות משה, לכתוב את-דברי התורה-הזאת--על-ספר:  עד, תומם.  כה ויצו משה את-הלויים, נושאי ארון ברית-יהוה לאמור.  כו לקוח, את ספר התורה הזה, ושמתם אותו, מצד ארון ברית-יהוה אלוהיכם; והיה-שם בך, לעד.  כז כי אנוכי ידעתי את-מרייך, ואת-עורפך הקשה; הן בעודני חי עימכם היום, ממרים הייתם עם-יהוה, ואף, כי-אחרי מותי.  כח הקהילו אליי את-כל-זקני שבטיכם, ושוטריכם; ואדברה באוזניהם, את הדברים האלה, ואעידה בם, את-השמיים ואת-הארץ.  כט כי ידעתי, אחרי מותי כי-השחת תשחיתון, וסרתם מן-הדרך, אשר ציוויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה, באחרית הימים--כי-תעשו את-הרע בעיני יהוה, להכעיסו במעשה ידיכם.  ל וידבר משה, באוזני כל-קהל ישראל, את-דברי השירה, הזאת--עד, תומם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?