תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ל

א והיה כי-יבואו עליך כל-הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי, לפניך; והשבות, אל-לבבך, בכל-הגויים, אשר הדיחך יהוה אלוהיך שמה.  ב ושבת עד-יהוה אלוהיך, ושמעת בקולו, ככול אשר-אנוכי מצווך, היום:  אתה ובניך, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  ג ושב יהוה אלוהיך את-שבותך, וריחמך; ושב, וקיבצך מכל-העמים, אשר הפיצך יהוה אלוהיך, שמה.  ד אם-יהיה נידחך, בקצה השמיים--משם, יקבצך יהוה אלוהיך, ומשם, ייקחך.  ה והביאך יהוה אלוהיך, אל-הארץ אשר-ירשו אבותיך--וירשתה; והיטיבך והרבך, מאבותיך.  ו ומל יהוה אלוהיך את-לבבך, ואת-לבב זרעך:  לאהבה את-יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך--למען חייך.  ז ונתן יהוה אלוהיך, את כל-האלות האלה, על-אויביך ועל-שונאיך, אשר רדפוך.  ח ואתה תשוב, ושמעת בקול יהוה; ועשית, את-כל-מצוותיו, אשר אנוכי מצווך, היום.  ט והותירך יהוה אלוהיך בכול מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך--לטובה:  כי ישוב יהוה, לשוש עליך לטוב, כאשר-שש, על-אבותיך.  י כי תשמע, בקול יהוה אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה הזה:  כי תשוב אל-יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  {ס}

יא כי המצוה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום--לא-נפלאת היא ממך, ולא רחוקה היא.  יב לא בשמיים, היא:  לאמור, מי יעלה-לנו השמיימה וייקחהא לנו, וישמיענו אותה, ונעשנה.  יג ולא-מעבר לים, היא:  לאמור, מי יעבור-לנו אל-עבר הים וייקחהא לנו, וישמיענו אותה, ונעשנה.  יד כי-קרוב אליך הדבר, מאוד:  בפיך ובלבבך, לעשותו.  {ס}

טו ראה נתתי לפניך היום, את-החיים ואת-הטוב, ואת-המוות, ואת-הרע.  טז אשר אנוכי מצווך, היום, לאהבה את-יהוה אלוהיך ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו; וחיית ורבית--ובירכך יהוה אלוהיך, בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  יז ואם-יפנה לבבך, ולא תשמע; ונידחת, והשתחווית לאלוהים אחרים--ועבדתם.  יח הגדתי לכם היום, כי אבוד תאבדון:  לא-תאריכון ימים, על-האדמה, אשר אתה עובר את-הירדן, לבוא שמה לרשתה.  יט העידותי בכם היום, את-השמיים ואת-הארץ--החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים--למען תחיה, אתה וזרעך.  כ לאהבה את-יהוה אלוהיך, לשמוע בקולו ולדובקה-בו:  כי הוא חייך, ואורך ימיך--לשבת על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקוב, לתת להם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?