תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק טז

א שמור, את-חודש האביב, ועשית פסח, ליהוה אלוהיך:  כי בחודש האביב, הוציאך יהוה אלוהיך ממצריים--לילה.  ב וזבחת פסח ליהוה אלוהיך, צאן ובקר, במקום אשר-יבחר יהוה, לשכן שמו שם.  ג לא-תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל-עליו מצות לחם עוני:  כי בחיפזון, יצאת מארץ מצריים--למען תזכור את-יום צאתך מארץ מצריים, כול ימי חייך.  ד ולא-ייראה לך שאור בכל-גבולך, שבעת ימים; ולא-ילין מן-הבשר, אשר תזבח בערב ביום הראשון--לבוקר.  ה לא תוכל, לזבוח את-הפסח, באחד שעריך, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  ו כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלוהיך, לשכן שמו--שם תזבח את-הפסח, בערב:  כבוא השמש, מועד צאתך ממצריים.  ז ובישלת, ואכלת, במקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך בו; ופנית בבוקר, והלכת לאוהליך.  ח ששת ימים, תאכל מצות; וביום השביעי, עצרת ליהוה אלוהיך--לא תעשה, מלאכה.  {ס}

ט שבעה שבועות, תספור-לך:  מהחל חרמש, בקמה, תחל לספור, שבעה שבועות.  י ועשית חג שבועות, ליהוה אלוהיך--מיסת נדבת ידך, אשר תיתן:  כאשר יברכך, יהוה אלוהיך.  יא ושמחת לפני יהוה אלוהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך--במקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך, לשכן שמו, שם.  יב וזכרת, כי-עבד היית במצריים; ושמרת ועשית, את-החוקים האלה.  {פ}

יג חג הסוכות תעשה לך, שבעת ימים:  באוספך--מגורנך, ומיקבך.  יד ושמחת, בחגך:  אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה, אשר בשעריך.  טו שבעת ימים, תחוג ליהוה אלוהיך, במקום, אשר-יבחר יהוה:  כי יברכך יהוה אלוהיך, בכול תבואתך ובכול מעשה ידיך, והיית, אך שמח.  טז שלוש פעמים בשנה ייראה כל-זכורך את-פני יהוה אלוהיך, במקום אשר יבחר--בחג המצות ובחג השבועות, ובחג הסוכות; ולא ייראה את-פני יהוה, ריקם.  יז איש, כמתנת ידו, כברכת יהוה אלוהיך, אשר נתן-לך.  {ס}

יח שופטים ושוטרים, תיתן-לך בכל-שעריך, אשר יהוה אלוהיך נותן לך, לשבטיך; ושפטו את-העם, משפט-צדק.  יט לא-תטה משפט, לא תכיר פנים; ולא-תיקח שוחד--כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים.  כ צדק צדק, תרדוף--למען תחיה וירשת את-הארץ, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  {ס}

כא לא-תיטע לך אשרה, כל-עץ:  אצל, מזבח יהוה אלוהיך--אשר תעשה-לך.  כב ולא-תקים לך, מצבה, אשר שנא, יהוה אלוהיך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?