תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יז

א לא-תזבח ליהוה אלוהיך שור ושה, אשר יהיה בו מום--כול, דבר רע:  כי תועבת יהוה אלוהיך, הוא.  {ס}

ב כי-יימצא בקרבך באחד שעריך, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך:  איש או-אישה, אשר יעשה את-הרע בעיני יהוה-אלוהיך--לעבור בריתו.  ג וילך, ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו, להם; ולשמש או לירח, או לכל-צבא השמיים--אשר לא-ציוויתי.  ד והוגד-לך, ושמעת; ודרשת היטב--והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל.  ה והוצאת את-האיש ההוא או את-האישה ההיא אשר עשו את-הדבר הרע הזה, אל-שעריך--את-האיש, או את-האישה; וסקלתם באבנים, ומתו.  ו על-פי שניים עדים, או שלושה עדים--יומת המת:  לא יומת, על-פי עד אחד.  ז יד העדים תהיה-בו בראשונה, להמיתו, ויד כל-העם, באחרונה; וביערת הרע, מקרבך.  {פ}

ח כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין-דם לדם בין-דין לדין ובין נגע לנגע--דברי ריבות, בשעריך:  וקמת ועלית--אל-המקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך בו.  ט ובאת, אל-הכוהנים הלויים, ואל-השופט, אשר יהיה בימים ההם; ודרשת והגידו לך, את דבר המשפט.  י ועשית, על-פי הדבר אשר יגידו לך, מן-המקום ההוא, אשר יבחר יהוה; ושמרת לעשות, ככול אשר יורוך.  יא על-פי התורה אשר יורוך, ועל-המשפט אשר-יאמרו לך--תעשה:  לא תסור, מן-הדבר אשר-יגידו לך--ימין ושמאל.  יב והאיש אשר-יעשה בזדון, לבלתי שמוע אל-הכוהן העומד לשרת שם את-יהוה אלוהיך, או, אל-השופט--ומת האיש ההוא, וביערת הרע מישראל.  יג וכל-העם, ישמעו וייראו; ולא יזידון, עוד.  {ס}

יד כי-תבוא אל-הארץ, אשר יהוה אלוהיך נותן לך, וירשתה, וישבת בה; ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל-הגויים, אשר סביבותיי.  טו שום תשים עליך מלך, אשר יבחר יהוה אלוהיך בו:  מקרב אחיך, תשים עליך מלך--לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא-אחיך הוא.  טז רק, לא-ירבה-לו סוסים, ולא-ישיב את-העם מצריימה, למען הרבות סוס; ויהוה, אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה, עוד.  יז ולא ירבה-לו נשים, ולא יסור לבבו; וכסף וזהב, לא ירבה-לו מאוד.  יח והיה כשבתו, על כיסא ממלכתו--וכתב לו את-משנה התורה הזאת, על-ספר, מלפני, הכוהנים הלויים.  יט והייתה עימו, וקרא בו כל-ימי חייו--למען ילמד, ליראה את-יהוה אלוהיו, לשמור את-כל-דברי התורה הזאת ואת-החוקים האלה, לעשותם.  כ לבלתי רום-לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן-המצוה ימין ושמאל--למען יאריך ימים על-ממלכתו הוא ובניו, בקרב ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?