תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כט

א ויקרא משה אל-כל-ישראל, ויאמר אליהם:  אתם ראיתם, את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצריים, לפרעה ולכל-עבדיו, ולכל-ארצו.  ב המסות, הגדולות, אשר ראו, עיניך--האותות והמופתים הגדולים, ההם.  ג ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד, היום הזה.  ד ואולך אתכם ארבעים שנה, במדבר; לא-בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא-בלתה מעל רגלך.  ה לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם--למען, תדעו, כי אני יהוה, אלוהיכם.  ו ותבואו, אל-המקום הזה; וייצא סיחון מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו, למלחמה--ונכם.  ז וניקח, את-ארצם, וניתנה לנחלה, לראובני ולגדי--ולחצי, שבט המנשי.  ח ושמרתם, את-דברי הברית הזאת, ועשיתם, אותם--למען תשכילו, את כל-אשר תעשון.  {פ}

ט אתם ניצבים היום כולכם, לפני יהוה אלוהיכם:  ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כול, איש ישראל.  י טפכם נשיכם--וגרך, אשר בקרב מחניך:  מחוטב עציך, עד שואב מימיך.  יא לעוברך, בברית יהוה אלוהיך--ובאלתו:  אשר יהוה אלוהיך, כורת עימך היום.  יב למען הקים-אותך היום לו לעם, והוא יהיה-לך לאלוהים--כאשר, דיבר-לך; וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקוב.  יג ולא איתכם, לבדכם--אנוכי, כורת את-הברית הזאת, ואת-האלה, הזאת.  יד כי את-אשר ישנו פה, עימנו עומד היום, לפני, יהוה אלוהינו; ואת אשר איננו פה, עימנו היום.  טו כי-אתם ידעתם, את אשר-ישבנו בארץ מצריים, ואת אשר-עברנו בקרב הגויים, אשר עברתם.  טז ותראו, את-שיקוציהם, ואת, גילוליהם--עץ ואבן, כסף וזהב אשר עימהם.  יז פן-יש בכם איש או-אישה או משפחה או-שבט, אשר לבבו פונה היום מעם יהוה אלוהינו, ללכת לעבוד, את-אלוהי הגויים ההם:  פן-יש בכם, שורש פורה ראש--ולענה.  יח והיה בשומעו את-דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה-לי--כי בשרירות ליבי, אלך:  למען ספות הרווה, את-הצמאה.  יט לא-יאבה יהוה, סלוח לו--כי אז יעשן אף-יהוה וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל-האלה הכתובה בספר הזה; ומחה יהוה את-שמו, מתחת השמיים.  כ והבדילו יהוה לרעה, מכול שבטי ישראל--ככול, אלות הברית, הכתובה, בספר התורה הזה.  כא ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי, אשר יבוא מארץ רחוקה; וראו את-מכות הארץ ההיא, ואת-תחלואיה, אשר-חילה יהוה, בה.  כב גופרית ומלח, שריפה כל-ארצה--לא תיזרע ולא תצמיח, ולא-יעלה בה כל-עשב:  כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך יהוה, באפו ובחמתו.  כג ואמרו, כל-הגויים, על-מה עשה יהוה ככה, לארץ הזאת; מה חורי האף הגדול, הזה.  כד ואמרו--על אשר עזבו, את-ברית יהוה אלוהי אבותם:  אשר כרת עימם, בהוציאו אותם מארץ מצריים.  כה וילכו, ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו, להם:  אלוהים אשר לא-ידעום, ולא חלק להם.  כו וייחר-אף יהוה, בארץ ההיא, להביא עליה את-כל-הקללה, הכתובה בספר הזה.  כז וייתשם יהוה מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול; וישליכם אל-ארץ אחרת, כיום הזה.  כח הנסתרות--ליהוה, אלוהינו; והנגלות לנו ולבנינו, עד-עולם--לעשות, את-כל-דברי התורה הזאת.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?