תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ז

א כי יביאך, יהוה אלוהיך, אל-הארץ, אשר-אתה בא-שמה לרשתה; ונשל גויים-רבים מפניך החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי, והחיווי והיבוסי--שבעה גויים, רבים ועצומים ממך.  ב ונתנם יהוה אלוהיך, לפניך--והכיתם:  החרם תחרים אותם, לא-תכרות להם ברית ולא תחונם.  ג ולא תתחתן, בם:  בתך לא-תיתן לבנו, ובתו לא-תיקח לבנך.  ד כי-יסיר את-בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים; וחרה אף-יהוה בכם, והשמידך מהר.  ה כי-אם-כה תעשו, להם--מזבחותיהם תיתוצו, ומצבותם תשברו; ואשריהם, תגדעון, ופסיליהם, תשרפון באש.  ו כי עם קדוש אתה, ליהוה אלוהיך:  בך בחר יהוה אלוהיך, להיות לו לעם סגולה, מכול העמים, אשר על-פני האדמה.  ז לא מרובכם מכל-העמים, חשק יהוה בכם--ויבחר בכם:  כי-אתם המעט, מכל-העמים.  ח כי מאהבת יהוה אתכם, ומשומרו את-השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא יהוה אתכם, ביד חזקה; ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך-מצריים.  ט וידעת, כי-יהוה אלוהיך הוא האלוהים:  האל, הנאמן--שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו, לאלף דור.  י ומשלם לשונאיו אל-פניו, להאבידו:  לא יאחר לשונאו, אל-פניו ישלם-לו.  יא ושמרת את-המצוה ואת-החוקים ואת-המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום--לעשותם.  {פ}

יב והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, אותם--ושמר יהוה אלוהיך לך, את-הברית ואת-החסד, אשר נשבע, לאבותיך.  יג ואהבך, ובירכך והרבך; ובירך פרי-בטנך ופרי-אדמתך דגנך ותירושך ויצהרך, שגר-אלפיך ועשתרות צאנך, על האדמה, אשר-נשבע לאבותיך לתת לך.  יד ברוך תהיה, מכל-העמים:  לא-יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך.  טו והסיר יהוה ממך, כל-חולי; וכל-מדווי מצריים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם, בכל-שונאיך.  טז ואכלת את-כל-העמים, אשר יהוה אלוהיך נותן לך--לא-תחוס עינך, עליהם; ולא תעבוד את-אלוהיהם, כי-מוקש הוא לך.  {ס}

יז כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני; איכה אוכל, להורישם.  יח לא תירא, מהם:  זכור תזכור, את אשר-עשה יהוה אלוהיך, לפרעה, ולכל-מצריים.  יט המסות הגדולות אשר-ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה, אשר הוציאך, יהוה אלוהיך; כן-יעשה יהוה אלוהיך, לכל-העמים, אשר-אתה ירא, מפניהם.  כ וגם, את-הצרעה, ישלח יהוה אלוהיך, בם:  עד-אבוד, הנשארים והנסתרים--מפניך.  כא לא תערוץ, מפניהם:  כי-יהוה אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא.  כב ונשל יהוה אלוהיך את-הגויים האל, מפניך--מעט מעט:  לא תוכל כלותם מהר, פן-תרבה עליך חית השדה.  כג ונתנם יהוה אלוהיך, לפניך; והמם מהומה גדולה, עד הישמדם.  כד ונתן מלכיהם, בידך, והאבדת את-שמם, מתחת השמיים:  לא-יתייצב איש בפניך, עד השמידך אותם.  כה פסילי אלוהיהם, תשרפון באש; לא-תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך--פן תיווקש בו, כי תועבת יהוה אלוהיך הוא.  כו ולא-תביא תועבה אל-ביתך, והיית חרם כמוהו; שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי-חרם הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?