תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כו

א והיה, כי-תבוא אל-הארץ, אשר יהוה אלוהיך, נותן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה.  ב ולקחת מראשית כל-פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלוהיך נותן לך--ושמת בטנא; והלכת, אל-המקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך, לשכן שמו שם.  ג ובאת, אל-הכוהן, אשר יהיה, בימים ההם; ואמרת אליו, הגדתי היום ליהוה אלוהיך, כי-באתי אל-הארץ, אשר נשבע יהוה לאבותינו לתת לנו.  ד ולקח הכוהן הטנא, מידך; והניחו--לפני, מזבח יהוה אלוהיך.  ה וענית ואמרת לפני יהוה אלוהיך, ארמי אובד אבי, ויירד מצריימה, ויגר שם במתי מעט; ויהי-שם, לגוי גדול עצום ורב.  ו וירעו אותנו המצרים, ויענונו; וייתנו עלינו, עבודה קשה.  ז ונצעק, אל-יהוה אלוהי אבותינו; וישמע יהוה את-קולנו, וירא את-עוניינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו.  ח ויוציאנו יהוה, ממצריים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול--ובאותות, ובמופתים.  ט ויביאנו, אל-המקום הזה; וייתן-לנו את-הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש.  י ועתה, הנה הבאתי את-ראשית פרי האדמה, אשר-נתת לי, יהוה; והנחתו, לפני יהוה אלוהיך, והשתחווית, לפני יהוה אלוהיך.  יא ושמחת בכל-הטוב, אשר נתן-לך יהוה אלוהיך--ולביתך:  אתה, והלוי, והגר, אשר בקרבך.  {ס}

יב כי תכלה לעשר את-כל-מעשר תבואתך, בשנה השלישית--שנת המעשר:  ונתת ללוי, לגר ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך, ושבעו.  יג ואמרת לפני יהוה אלוהיך ביערתי הקודש מן-הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה, ככל-מצותך, אשר ציוויתני:  לא-עברתי ממצוותיך, ולא שכחתי.  יד לא-אכלתי באוני ממנו, ולא-ביערתי ממנו בטמא, ולא-נתתי ממנו, למת; שמעתי, בקול יהוה אלוהיי--עשיתי, ככול אשר ציוויתני.  טו השקיפה ממעון קודשך מן-השמיים, וברך את-עמך את-ישראל, ואת האדמה, אשר נתת לנו--כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש.  {ס}

טז היום הזה, יהוה אלוהיך מצווך לעשות את-החוקים האלה--ואת-המשפטים; ושמרת ועשית אותם, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  יז את-יהוה האמרת, היום:  להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו--ולשמוע בקולו.  יח ויהוה האמירך היום, להיות לו לעם סגולה, כאשר, דיבר-לך; ולשמור, כל-מצוותיו.  יט ולתיתך עליון, על כל-הגויים אשר עשה, לתהילה, ולשם ולתפארת; ולהיותך עם-קדוש ליהוה אלוהיך, כאשר דיבר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?