תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יב

א אלה החוקים והמשפטים, אשר תשמרון לעשות, בארץ, אשר נתן יהוה אלוהי אבותיך לך לרשתה:  כל-הימים--אשר-אתם חיים, על-האדמה.  ב אבד תאבדון את-כל-המקומות אשר עבדו-שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם--את-אלוהיהם:  על-ההרים הרמים ועל-הגבעות, ותחת כל-עץ רענן.  ג וניתצתם את-מזבחותם, ושיברתם את-מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון; ואיבדתם את-שמם, מן-המקום ההוא.  ד לא-תעשון כן, ליהוה אלוהיכם.  ה כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלוהיכם, מכל-שבטיכם, לשום את-שמו, שם--לשכנו תדרשו, ובאת שמה.  ו והבאתם שמה, עולותיכם וזבחיכם, ואת מעשרותיכם, ואת תרומת ידכם; ונדריכם, ונדבותיכם, ובכורות בקרכם, וצאנכם.  ז ואכלתם-שם, לפני יהוה אלוהיכם, ושמחתם בכול משלח ידכם, אתם ובתיכם--אשר בירכך, יהוה אלוהיך.  ח לא תעשון--ככול אשר אנחנו עושים פה, היום:  איש, כל-הישר בעיניו.  ט כי לא-באתם, עד-עתה--אל-המנוחה, ואל-הנחלה, אשר-יהוה אלוהיך, נותן לך.  י ועברתם, את-הירדן, וישבתם בארץ, אשר-יהוה אלוהיכם מנחיל אתכם; והניח לכם מכל-אויביכם מסביב, וישבתם-בטח.  יא והיה המקום, אשר-יבחר יהוה אלוהיכם בו לשכן שמו שם--שמה תביאו, את כל-אשר אנוכי מצווה אתכם:  עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם, וכול מבחר נדריכם, אשר תידרו ליהוה.  יב ושמחתם, לפני יהוה אלוהיכם--אתם ובניכם ובנותיכם, ועבדיכם ואמהותיכם; והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם.  יג הישמר לך, פן-תעלה עולותיך, בכל-מקום, אשר תראה.  יד כי אם-במקום אשר-יבחר יהוה, באחד שבטיך--שם, תעלה עולותיך; ושם תעשה, כול אשר אנוכי מצווך.  טו רק בכל-אוות נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת יהוה אלוהיך אשר נתן-לך--בכל-שעריך; הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכאייל.  טז רק הדם, לא תאכלו:  על-הארץ תשפכנו, כמים.  יז לא-תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך ותירושך ויצהרך, ובכורות בקרך, וצאנך; וכל-נדריך אשר תידור, ונדבותיך ותרומת ידך.  יח כי אם-לפני יהוה אלוהיך תאכלנו, במקום אשר יבחר יהוה אלוהיך בו--אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך; ושמחת, לפני יהוה אלוהיך, בכול, משלח ידך.  יט הישמר לך, פן-תעזוב את-הלוי, כל-ימיך, על-אדמתך.  {ס}

כ כי-ירחיב יהוה אלוהיך את-גבולך, כאשר דיבר-לך, ואמרת אוכלה בשר, כי-תאווה נפשך לאכול בשר--בכל-אוות נפשך, תאכל בשר.  כא כי-ירחק ממך המקום, אשר יבחר יהוה אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך, כאשר ציוויתיך--ואכלת, בשעריך, בכול, אוות נפשך.  כב אך, כאשר ייאכל את-הצבי ואת-האייל--כן, תאכלנו:  הטמא, והטהור, יחדיו, יאכלנו.  כג רק חזק, לבלתי אכול הדם, כי הדם, הוא הנפש; ולא-תאכל הנפש, עם-הבשר.  כד לא, תאכלנו:  על-הארץ תשפכנו, כמים.  כה לא, תאכלנו--למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי-תעשה הישר בעיני יהוה.  כו רק קודשיך אשר-יהיו לך, ונדריך, תישא ובאת, אל-המקום אשר-יבחר יהוה.  כז ועשית עולותיך הבשר והדם, על-מזבח יהוה אלוהיך; ודם-זבחיך, יישפך על-מזבח יהוה אלוהיך, והבשר, תאכל.  כח שמור ושמעת, את כל-הדברים האלה, אשר אנוכי, מצווך:  למען ייטב לך ולבניך אחריך, עד-עולם--כי תעשה הטוב והישר, בעיני יהוה אלוהיך.  {ס}

כט כי-יכרית יהוה אלוהיך את-הגויים, אשר אתה בא-שמה לרשת אותם--מפניך; וירשת אותם, וישבת בארצם.  ל הישמר לך, פן-תינקש אחריהם, אחרי, הישמדם מפניך; ופן-תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את-אלוהיהם, ואעשה-כן, גם-אני.  לא לא-תעשה כן, ליהוה אלוהיך:  כי כל-תועבת יהוה אשר שנא, עשו לאלוהיהם--כי גם את-בניהם ואת-בנותיהם, ישרפו באש לאלוהיהם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?