תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יט

א כי-יכרית יהוה אלוהיך, את-הגויים, אשר יהוה אלוהיך, נותן לך את-ארצם; וירשתם, וישבת בעריהם ובבתיהם.  ב שלוש ערים, תבדיל לך:  בתוך ארצך--אשר יהוה אלוהיך, נותן לך לרשתה.  ג תכין לך, הדרך, ושילשת את-גבול ארצך, אשר ינחילך יהוה אלוהיך; והיה, לנוס שמה כל-רוצח.  ד וזה דבר הרוצח, אשר-ינוס שמה וחי:  אשר יכה את-ריעהו בבלי-דעת, והוא לא-שונא לו מתמול שלשום.  ה ואשר יבוא את-ריעהו ביער, לחטוב עצים, ונידחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-ריעהו ומת:  הוא, ינוס אל-אחת הערים-האלה--וחי.  ו פן-ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח, כי-ייחם לבבו, והשיגו כי-ירבה הדרך, והכהו נפש; ולו, אין משפט-מוות, כי לא שונא הוא לו, מתמול שלשום.  ז על-כן אנוכי מצווך, לאמור:  שלוש ערים, תבדיל לך.  ח ואם-ירחיב יהוה אלוהיך, את-גבולך, כאשר נשבע, לאבותיך; ונתן לך את-כל-הארץ, אשר דיבר לתת לאבותיך.  ט כי-תשמור את-כל-המצוה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את-יהוה אלוהיך וללכת בדרכיו, כל-הימים--ויספת לך עוד שלוש ערים, על השלוש האלה.  י ולא יישפך, דם נקי, בקרב ארצך, אשר יהוה אלוהיך נותן לך נחלה; והיה עליך, דמים.  {פ}

יא וכי-יהיה איש, שונא לריעהו, וארב לו וקם עליו, והכהו נפש ומת; ונס, אל-אחת הערים האל.  יב ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם; ונתנו אותו, ביד גואל הדם--ומת.  יג לא-תחוס עינך, עליו; וביערת דם-הנקי מישראל, וטוב לך.  {ס}

יד לא תסיג גבול ריעך, אשר גבלו ראשונים--בנחלתך, אשר תנחל, בארץ, אשר יהוה אלוהיך נותן לך לרשתה.  {ס}

טו לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עוון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא:  על-פי שני עדים, או על-פי שלושה-עדים--יקום דבר.  טז כי-יקום עד-חמס, באיש, לענות בו, סרה.  יז ועמדו שני-האנשים אשר-להם הריב, לפני יהוה, לפני הכוהנים והשופטים, אשר יהיו בימים ההם.  יח ודרשו השופטים, היטב; והנה עד-שקר העד, שקר ענה באחיו.  יט ועשיתם לו, כאשר זמם לעשות לאחיו; וביערת הרע, מקרבך.  כ והנשארים, ישמעו וייראו; ולא-יוסיפו לעשות עוד, כדבר הרע הזה--בקרבך.  כא ולא תחוס, עינך:  נפש בנפש, עין בעין שן בשן, יד ביד, רגל ברגל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


יש לך שאלה או הערה?