תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כג

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, מועדי יהוה, אשר-תקראו אתם מקראי קדש--אלה הם, מועדי.  ג ששת ימים, תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא-קדש, כל-מלאכה לא תעשו:  שבת הוא ליהוה, בכל מושבתיכם.  {פ}

ד אלה מועדי יהוה, מקראי קדש, אשר-תקראו אתם, במועדם.  ה בחדש הראשון, בארבעה עשר לחדש--בין הערבים:  פסח, ליהוה.  ו ובחמשה עשר יום לחדש הזה, חג המצות ליהוה:  שבעת ימים, מצות תאכלו.  ז ביום, הראשון, מקרא-קדש, יהיה לכם; כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  ח והקרבתם אשה ליהוה, שבעת ימים; ביום השביעי מקרא-קדש, כל-מלאכת עבדה לא תעשו.  {פ}

ט וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  י דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי-תבאו אל-הארץ אשר אני נתן לכם, וקצרתם את-קצירה--והבאתם את-עמר ראשית קצירכם, אל-הכהן.  יא והניף את-העמר לפני יהוה, לרצנכם; ממחרת, השבת, יניפנו, הכהן.  יב ועשיתם, ביום הניפכם את-העמר, כבש תמים בן-שנתו לעלה, ליהוה.  יג ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן, אשה ליהוה--ריח ניחח; ונסכה יין, רביעת ההין.  יד ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו, עד-עצם היום הזה--עד הביאכם, את-קרבן אלהיכם:  חקת עולם לדרתיכם, בכל משבתיכם.  {ס}

טו וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום הביאכם, את-עמר התנופה:  שבע שבתות, תמימת תהיינה.  טז עד ממחרת השבת השביעת, תספרו חמשים יום; והקרבתם מנחה חדשה, ליהוה.  יז ממושבתיכם תביאו לחם תנופה, שתים שני עשרנים--סלת תהיינה, חמץ תאפינה:  בכורים, ליהוה.  יח והקרבתם על-הלחם, שבעת כבשים תמימם בני שנה, ופר בן-בקר אחד, ואילם שנים:  יהיו עלה, ליהוה, ומנחתם ונסכיהם, אשה ריח-ניחח ליהוה.  יט ועשיתם שעיר-עזים אחד, לחטאת; ושני כבשים בני שנה, לזבח שלמים.  כ והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה, לפני יהוה, על-שני, כבשים; קדש יהיו ליהוה, לכהן.  כא וקראתם בעצם היום הזה, מקרא-קדש יהיה לכם--כל-מלאכת עבדה, לא תעשו:  חקת עולם בכל-מושבתיכם, לדרתיכם.  כב ובקצרכם את-קציר ארצכם, לא-תכלה פאת שדך בקצרך, ולקט קצירך, לא תלקט; לעני ולגר תעזב אתם, אני יהוה אלהיכם.  {פ}

כג וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כד דבר אל-בני ישראל, לאמר:  בחדש השביעי באחד לחדש, יהיה לכם שבתון--זכרון תרועה, מקרא-קדש.  כה כל-מלאכת עבדה, לא תעשו; והקרבתם אשה, ליהוה.  {ס}

כו וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כז אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא, מקרא-קדש יהיה לכם, ועניתם, את-נפשתיכם; והקרבתם אשה, ליהוה.  כח וכל-מלאכה לא תעשו, בעצם היום הזה:  כי יום כפרים, הוא, לכפר עליכם, לפני יהוה אלהיכם.  כט כי כל-הנפש אשר לא-תענה, בעצם היום הזה--ונכרתה, מעמיה.  ל וכל-הנפש, אשר תעשה כל-מלאכה, בעצם, היום הזה--והאבדתי את-הנפש ההוא, מקרב עמה.  לא כל-מלאכה, לא תעשו:  חקת עולם לדרתיכם, בכל משבתיכם.  לב שבת שבתון הוא לכם, ועניתם את-נפשתיכם; בתשעה לחדש, בערב--מערב עד-ערב, תשבתו שבתכם.  {פ}

לג וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  לד דבר אל-בני ישראל, לאמר:  בחמשה עשר יום, לחדש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים, ליהוה.  לה ביום הראשון, מקרא-קדש; כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  לו שבעת ימים, תקריבו אשה ליהוה; ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה, עצרת הוא--כל-מלאכת עבדה, לא תעשו.  לז אלה מועדי יהוה, אשר-תקראו אתם מקראי קדש:  להקריב אשה ליהוה, עלה ומנחה זבח ונסכים--דבר-יום ביומו.  לח מלבד, שבתת יהוה; ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל-נדריכם ומלבד כל-נדבתיכם, אשר תתנו, ליהוה.  לט אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי, באספכם את-תבואת הארץ, תחגו את-חג-יהוה, שבעת ימים; ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון.  מ ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפת תמרים, וענף עץ-עבת, וערבי-נחל; ושמחתם, לפני יהוה אלהיכם--שבעת ימים.  מא וחגתם אתו חג ליהוה, שבעת ימים בשנה:  חקת עולם לדרתיכם, בחדש השביעי תחגו אתו.  מב בסכת תשבו, שבעת ימים; כל-האזרח, בישראל, ישבו, בסכת.  מג למען, ידעו דרתיכם, כי בסכות הושבתי את-בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים:  אני, יהוה אלהיכם.  מד וידבר משה, את-מעדי יהוה, אל-בני, ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז