תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כה

א וידבר יהוה אל-משה, בהר סיני לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי תבאו אל-הארץ, אשר אני נתן לכם--ושבתה הארץ, שבת ליהוה.  ג שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך; ואספת, את-תבואתה.  ד ובשנה השביעת, שבת שבתון יהיה לארץ--שבת, ליהוה:  שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמר.  ה את ספיח קצירך לא תקצור, ואת-ענבי נזירך לא תבצר:  שנת שבתון, יהיה לארץ.  ו והיתה שבת הארץ לכם, לאכלה--לך, ולעבדך ולאמתך; ולשכירך, ולתושבך, הגרים, עמך.  ז ולבהמתך--ולחיה, אשר בארצך:  תהיה כל-תבואתה, לאכל.  {ס}

ח וספרת לך, שבע שבתת שנים--שבע שנים, שבע פעמים; והיו לך, ימי שבע שבתת השנים, תשע וארבעים, שנה.  ט והעברת שופר תרועה, בחדש השבעי, בעשור, לחדש; ביום, הכפרים, תעבירו שופר, בכל-ארצכם.  י וקדשתם, את שנת החמשים שנה, וקראתם דרור בארץ, לכל-ישביה; יובל הוא, תהיה לכם, ושבתם איש אל-אחזתו, ואיש אל-משפחתו תשבו.  יא יובל הוא, שנת החמשים שנה--תהיה לכם; לא תזרעו--ולא תקצרו את-ספיחיה, ולא תבצרו את-נזריה.  יב כי יובל הוא, קדש תהיה לכם; מן-השדה--תאכלו, את-תבואתה.  יג בשנת היובל, הזאת, תשבו, איש אל-אחזתו.  יד וכי-תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך--אל-תונו, איש את-אחיו.  טו במספר שנים אחר היובל, תקנה מאת עמיתך; במספר שני-תבואת, ימכר-לך.  טז לפי רב השנים, תרבה מקנתו, ולפי מעט השנים, תמעיט מקנתו:  כי מספר תבואת, הוא מכר לך.  יז ולא תונו איש את-עמיתו, ויראת מאלהיך:  כי אני יהוה, אלהיכם.  יח ועשיתם, את-חקתי, ואת-משפטי תשמרו, ועשיתם אתם--וישבתם על-הארץ, לבטח.  יט ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשבע; וישבתם לבטח, עליה.  כ וכי תאמרו, מה-נאכל בשנה השביעת:  הן לא נזרע, ולא נאסף את-תבואתנו.  כא וצויתי את-ברכתי לכם, בשנה הששית; ועשת, את-התבואה, לשלש, השנים.  כב וזרעתם, את השנה השמינת, ואכלתם, מן-התבואה ישן; עד השנה התשיעת, עד-בוא תבואתה--תאכלו, ישן.  כג והארץ, לא תמכר לצמתת--כי-לי, הארץ:  כי-גרים ותושבים אתם, עמדי.  כד ובכל, ארץ אחזתכם, גאלה, תתנו לארץ.  {ס}

כה כי-ימוך אחיך, ומכר מאחזתו--ובא גאלו, הקרב אליו, וגאל, את ממכר אחיו.  כו ואיש, כי לא יהיה-לו גאל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאלתו.  כז וחשב, את-שני ממכרו, והשיב את-העדף, לאיש אשר מכר-לו; ושב, לאחזתו.  כח ואם לא-מצאה ידו, די השיב לו--והיה ממכרו ביד הקנה אתו, עד שנת היובל; ויצא, ביבל, ושב, לאחזתו.  {ס}

כט ואיש, כי-ימכר בית-מושב עיר חומה--והיתה גאלתו, עד-תם שנת ממכרו:  ימים, תהיה גאלתו.  ל ואם לא-יגאל, עד-מלאת לו שנה תמימה--וקם הבית אשר-בעיר אשר-לא לו חמה לצמיתת לקנה אתו, לדרתיו:  לא יצא, ביבל.  לא ובתי החצרים, אשר אין-להם חמה סביב--על-שדה הארץ, יחשב:  גאלה, תהיה-לו, וביבל, יצא.  לב וערי, הלוים--בתי, ערי אחזתם:  גאלת עולם, תהיה ללוים.  לג ואשר יגאל מן-הלוים, ויצא ממכר-בית ועיר אחזתו ביבל:  כי בתי ערי הלוים, הוא אחזתם, בתוך, בני ישראל.  לד ושדה מגרש עריהם, לא ימכר:  כי-אחזת עולם הוא, להם.  {ס}

לה וכי-ימוך אחיך, ומטה ידו עמך--והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך.  לו אל-תקח מאתו נשך ותרבית, ויראת מאלהיך; וחי אחיך, עמך.  לז את-כספך--לא-תתן לו, בנשך; ובמרבית, לא-תתן אכלך.  לח אני, יהוה אלהיכם, אשר-הוצאתי אתכם, מארץ מצרים--לתת לכם את-ארץ כנען, להיות לכם לאלהים.  {ס}

לט וכי-ימוך אחיך עמך, ונמכר-לך--לא-תעבד בו, עבדת עבד.  מ כשכיר כתושב, יהיה עמך; עד-שנת היבל, יעבד עמך.  מא ויצא, מעמך--הוא, ובניו עמו; ושב, אל-משפחתו, ואל-אחזת אבתיו, ישוב.  מב כי-עבדי הם, אשר-הוצאתי אתם מארץ מצרים; לא ימכרו, ממכרת עבד.  מג לא-תרדה בו, בפרך; ויראת, מאלהיך.  מד ועבדך ואמתך, אשר יהיו-לך:  מאת הגוים, אשר סביבתיכם--מהם תקנו, עבד ואמה.  מה וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם; והיו לכם, לאחזה.  מו והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם, לרשת אחזה--לעלם, בהם תעבדו; ובאחיכם בני-ישראל איש באחיו, לא-תרדה בו בפרך.  {ס}

מז וכי תשיג, יד גר ותושב עמך, ומך אחיך, עמו; ונמכר, לגר תושב עמך, או לעקר, משפחת גר.  מח אחרי נמכר, גאלה תהיה-לו:  אחד מאחיו, יגאלנו.  מט או-דדו או בן-דדו, יגאלנו, או-משאר בשרו ממשפחתו, יגאלנו; או-השיגה ידו, ונגאל.  נ וחשב, עם-קנהו, משנת המכרו לו, עד שנת היבל; והיה כסף ממכרו, במספר שנים, כימי שכיר, יהיה עמו.  נא אם-עוד רבות, בשנים--לפיהן ישיב גאלתו, מכסף מקנתו.  נב ואם-מעט נשאר בשנים, עד-שנת היבל--וחשב-לו; כפי שניו, ישיב את-גאלתו.  נג כשכיר שנה בשנה, יהיה עמו; לא-ירדנו בפרך, לעיניך.  נד ואם-לא יגאל, באלה--ויצא בשנת היבל, הוא ובניו עמו.  נה כי-לי בני-ישראל, עבדים--עבדי הם, אשר-הוצאתי אותם מארץ מצרים:  אני, יהוה אלהיכם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז