תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב קח את-אהרן, ואת-בניו אתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה; ואת פר החטאת, ואת שני האילים, ואת, סל המצות.  ג ואת כל-העדה, הקהל, אל-פתח, אהל מועד.  ד ויעש משה, כאשר צוה יהוה אתו; ותקהל, העדה, אל-פתח, אהל מועד.  ה ויאמר משה, אל-העדה:  זה הדבר, אשר-צוה יהוה לעשות.  ו ויקרב משה, את-אהרן ואת-בניו; וירחץ אתם, במים.  ז ויתן עליו את-הכתנת, ויחגר אתו באבנט, וילבש אתו את-המעיל, ויתן עליו את-האפד; ויחגר אתו, בחשב האפד, ויאפד לו, בו.  ח וישם עליו, את-החשן; ויתן, אל-החשן, את-האורים, ואת-התמים.  ט וישם את-המצנפת, על-ראשו; וישם על-המצנפת אל-מול פניו, את ציץ הזהב נזר הקדש, כאשר צוה יהוה, את-משה.  י ויקח משה את-שמן המשחה, וימשח את-המשכן ואת-כל-אשר-בו; ויקדש, אתם.  יא ויז ממנו על-המזבח, שבע פעמים; וימשח את-המזבח ואת-כל-כליו, ואת-הכיר ואת-כנו--לקדשם.  יב ויצק משמן המשחה, על ראש אהרן; וימשח אתו, לקדשו.  יג ויקרב משה את-בני אהרן, וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט, ויחבש להם, מגבעות--כאשר צוה יהוה, את-משה.  יד ויגש, את פר החטאת; ויסמך אהרן ובניו את-ידיהם, על-ראש פר החטאת.  טו וישחט, ויקח משה את-הדם ויתן על-קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא, את-המזבח; ואת-הדם, יצק אל-יסוד המזבח, ויקדשהו, לכפר עליו.  טז ויקח, את-כל-החלב אשר על-הקרב, ואת יתרת הכבד, ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן; ויקטר משה, המזבחה.  יז ואת-הפר ואת-ערו, ואת-בשרו ואת-פרשו--שרף באש, מחוץ למחנה:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  יח ויקרב, את איל העלה; ויסמכו אהרן ובניו, את-ידיהם--על-ראש האיל.  יט וישחט; ויזרק משה את-הדם על-המזבח, סביב.  כ ואת-האיל--נתח, לנתחיו; ויקטר משה את-הראש, ואת-הנתחים ואת-הפדר.  כא ואת-הקרב ואת-הכרעים, רחץ במים; ויקטר משה את-כל-האיל המזבחה, עלה הוא לריח-ניחח אשה הוא ליהוה, כאשר צוה יהוה, את-משה.  כב ויקרב את-האיל השני, איל המלאים; ויסמכו אהרן ובניו, את-ידיהם--על-ראש האיל.  כג וישחט--ויקח משה מדמו, ויתן על-תנוך אזן-אהרן הימנית; ועל-בהן ידו הימנית, ועל-בהן רגלו הימנית.  כד ויקרב את-בני אהרן, ויתן משה מן-הדם על-תנוך אזנם הימנית, ועל-בהן ידם הימנית, ועל-בהן רגלם הימנית; ויזרק משה את-הדם על-המזבח, סביב.  כה ויקח את-החלב ואת-האליה, ואת-כל-החלב אשר על-הקרב, ואת יתרת הכבד, ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן; ואת, שוק הימין.  כו ומסל המצות אשר לפני יהוה, לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת--ורקיק אחד; וישם, על-החלבים, ועל, שוק הימין.  כז ויתן את-הכל--על כפי אהרן, ועל כפי בניו; וינף אתם תנופה, לפני יהוה.  כח ויקח משה אתם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על-העלה; מלאים הם לריח ניחח, אשה הוא ליהוה.  כט ויקח משה את-החזה, ויניפהו תנופה לפני יהוה:  מאיל המלאים, למשה היה למנה, כאשר צוה יהוה, את-משה.  ל ויקח משה משמן המשחה, ומן-הדם אשר על-המזבח, ויז על-אהרן על-בגדיו, ועל-בניו ועל-בגדי בניו אתו; ויקדש את-אהרן את-בגדיו, ואת-בניו ואת-בגדי בניו אתו.  לא ויאמר משה אל-אהרן ואל-בניו, בשלו את-הבשר פתח אהל מועד, ושם תאכלו אתו, ואת-הלחם אשר בסל המלאים:  כאשר צויתי לאמר, אהרן ובניו יאכלהו.  לב והנותר בבשר, ובלחם--באש, תשרפו.  לג ומפתח אהל מועד לא תצאו, שבעת ימים--עד יום מלאת, ימי מלאיכם:  כי שבעת ימים, ימלא את-ידכם.  לד כאשר עשה, ביום הזה--צוה יהוה לעשת, לכפר עליכם.  לה ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם את-משמרת יהוה, ולא תמותו:  כי-כן, צויתי.  לו ויעש אהרן, ובניו--את, כל-הדברים, אשר-צוה יהוה, ביד-משה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז