תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק טז

א וידבר יהוה, אל-משה, אחרי מות, שני בני אהרן--בקרבתם לפני-יהוה, וימתו.  ב ויאמר יהוה אל-משה, דבר אל-אהרן אחיך, ואל-יבא בכל-עת אל-הקדש, מבית לפרכת--אל-פני הכפרת אשר על-הארן, ולא ימות, כי בענן, אראה על-הכפרת.  ג בזאת יבא אהרן, אל-הקדש:  בפר בן-בקר לחטאת, ואיל לעלה.  ד כתנת-בד קדש ילבש, ומכנסי-בד יהיו על-בשרו, ובאבנט בד יחגר, ובמצנפת בד יצנף; בגדי-קדש הם, ורחץ במים את-בשרו ולבשם.  ה ומאת, עדת בני ישראל, יקח שני-שעירי עזים, לחטאת; ואיל אחד, לעלה.  ו והקריב אהרן את-פר החטאת, אשר-לו; וכפר בעדו, ובעד ביתו.  ז ולקח, את-שני השעירם; והעמיד אתם לפני יהוה, פתח אהל מועד.  ח ונתן אהרן על-שני השעירם, גרלות--גורל אחד ליהוה, וגורל אחד לעזאזל.  ט והקריב אהרן את-השעיר, אשר עלה עליו הגורל ליהוה; ועשהו, חטאת.  י והשעיר, אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמד-חי לפני יהוה, לכפר עליו--לשלח אתו לעזאזל, המדברה.  יא והקריב אהרן את-פר החטאת, אשר-לו, וכפר בעדו, ובעד ביתו; ושחט את-פר החטאת, אשר-לו.  יב ולקח מלא-המחתה גחלי-אש מעל המזבח, מלפני יהוה, ומלא חפניו, קטרת סמים דקה; והביא, מבית לפרכת.  יג ונתן את-הקטרת על-האש, לפני יהוה; וכסה ענן הקטרת, את-הכפרת אשר על-העדות--ולא ימות.  יד ולקח מדם הפר, והזה באצבעו על-פני הכפרת קדמה; ולפני הכפרת, יזה שבע-פעמים מן-הדם--באצבעו.  טו ושחט את-שעיר החטאת, אשר לעם, והביא את-דמו, אל-מבית לפרכת; ועשה את-דמו, כאשר עשה לדם הפר, והזה אתו על-הכפרת, ולפני הכפרת.  טז וכפר על-הקדש, מטמאת בני ישראל, ומפשעיהם, לכל-חטאתם; וכן יעשה, לאהל מועד, השכן אתם, בתוך טמאתם.  יז וכל-אדם לא-יהיה באהל מועד, בבאו לכפר בקדש--עד-צאתו; וכפר בעדו ובעד ביתו, ובעד כל-קהל ישראל.  יח ויצא, אל-המזבח אשר לפני-יהוה--וכפר עליו; ולקח מדם הפר, ומדם השעיר, ונתן על-קרנות המזבח, סביב.  יט והזה עליו מן-הדם באצבעו, שבע פעמים; וטהרו וקדשו, מטמאת בני ישראל.  כ וכלה מכפר את-הקדש, ואת-אהל מועד ואת-המזבח; והקריב, את-השעיר החי.  כא וסמך אהרן את-שתי ידו, על ראש השעיר החי, והתודה עליו את-כל-עונת בני ישראל, ואת-כל-פשעיהם לכל-חטאתם; ונתן אתם על-ראש השעיר, ושלח ביד-איש עתי המדברה.  כב ונשא השעיר עליו את-כל-עונתם, אל-ארץ גזרה; ושלח את-השעיר, במדבר.  כג ובא אהרן, אל-אהל מועד, ופשט את-בגדי הבד, אשר לבש בבאו אל-הקדש; והניחם, שם.  כד ורחץ את-בשרו במים במקום קדוש, ולבש את-בגדיו; ויצא, ועשה את-עלתו ואת-עלת העם, וכפר בעדו, ובעד העם.  כה ואת חלב החטאת, יקטיר המזבחה.  כו והמשלח את-השעיר, לעזאזל--יכבס בגדיו, ורחץ את-בשרו במים; ואחרי-כן, יבוא אל-המחנה.  כז ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את-דמם לכפר בקדש--יוציא, אל-מחוץ למחנה; ושרפו באש, את-ערתם ואת-בשרם ואת-פרשם.  כח והשרף אתם--יכבס בגדיו, ורחץ את-בשרו במים; ואחרי-כן, יבוא אל-המחנה.  כט והיתה לכם, לחקת עולם:  בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את-נפשתיכם, וכל-מלאכה לא תעשו--האזרח, והגר הגר בתוככם.  ל כי-ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם:  מכל, חטאתיכם, לפני יהוה, תטהרו.  לא שבת שבתון היא לכם, ועניתם את-נפשתיכם--חקת, עולם.  לב וכפר הכהן אשר-ימשח אתו, ואשר ימלא את-ידו, לכהן, תחת אביו; ולבש את-בגדי הבד, בגדי הקדש.  לג וכפר את-מקדש הקדש, ואת-אהל מועד ואת-המזבח יכפר; ועל הכהנים ועל-כל-עם הקהל, יכפר.  לד והיתה-זאת לכם לחקת עולם, לכפר על-בני ישראל מכל-חטאתם--אחת, בשנה; ויעש, כאשר צוה יהוה את-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז