תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ד

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמר--נפש כי-תחטא בשגגה מכל מצות יהוה, אשר לא תעשינה; ועשה, מאחת מהנה.  ג אם הכהן המשיח יחטא, לאשמת העם:  והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן-בקר תמים, ליהוה--לחטאת.  ד והביא את-הפר, אל-פתח אהל מועד--לפני יהוה; וסמך את-ידו על-ראש הפר, ושחט את-הפר לפני יהוה.  ה ולקח הכהן המשיח, מדם הפר; והביא אתו, אל-אהל מועד.  ו וטבל הכהן את-אצבעו, בדם; והזה מן-הדם שבע פעמים, לפני יהוה, את-פני, פרכת הקדש.  ז ונתן הכהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטרת הסמים, לפני יהוה, אשר, באהל מועד; ואת כל-דם הפר, ישפך אל-יסוד מזבח העלה, אשר-פתח, אהל מועד.  ח ואת-כל-חלב פר החטאת, ירים ממנו--את-החלב, המכסה על-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  ט ואת, שתי הכלית, ואת-החלב אשר עליהן, אשר על-הכסלים; ואת-היתרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  י כאשר יורם, משור זבח השלמים; והקטירם, הכהן, על, מזבח העלה.  יא ואת-עור הפר ואת-כל-בשרו, על-ראשו ועל-כרעיו; וקרבו, ופרשו.  יב והוציא את-כל-הפר אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור, אל-שפך הדשן, ושרף אתו על-עצים, באש; על-שפך הדשן, ישרף.  {פ}

יג ואם כל-עדת ישראל, ישגו, ונעלם דבר, מעיני הקהל; ועשו אחת מכל-מצות יהוה, אשר לא-תעשינה--ואשמו.  יד ונודעה, החטאת, אשר חטאו, עליה--והקריבו הקהל פר בן-בקר, לחטאת, והביאו אתו, לפני אהל מועד.  טו וסמכו זקני העדה את-ידיהם, על-ראש הפר--לפני יהוה; ושחט את-הפר, לפני יהוה.  טז והביא הכהן המשיח, מדם הפר, אל-אהל, מועד.  יז וטבל הכהן אצבעו, מן-הדם; והזה שבע פעמים, לפני יהוה, את, פני הפרכת.  יח ומן-הדם יתן על-קרנת המזבח, אשר לפני יהוה, אשר, באהל מועד; ואת כל-הדם, ישפך אל-יסוד מזבח העלה, אשר-פתח, אהל מועד.  יט ואת כל-חלבו, ירים ממנו; והקטיר, המזבחה.  כ ועשה לפר--כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה-לו; וכפר עלהם הכהן, ונסלח להם.  כא והוציא את-הפר, אל-מחוץ למחנה, ושרף אתו, כאשר שרף את הפר הראשון:  חטאת הקהל, הוא.  {פ}

כב אשר נשיא, יחטא; ועשה אחת מכל-מצות יהוה אלהיו אשר לא-תעשינה, בשגגה--ואשם.  כג או-הודע אליו חטאתו, אשר חטא בה--והביא את-קרבנו שעיר עזים, זכר תמים.  כד וסמך ידו, על-ראש השעיר, ושחט אתו במקום אשר-ישחט את-העלה, לפני יהוה; חטאת, הוא.  כה ולקח הכהן מדם החטאת, באצבעו, ונתן, על-קרנת מזבח העלה; ואת-דמו ישפך, אל-יסוד מזבח העלה.  כו ואת-כל-חלבו יקטיר המזבחה, כחלב זבח השלמים; וכפר עליו הכהן מחטאתו, ונסלח לו.  {פ}

כז ואם-נפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ:  בעשתה אחת ממצות יהוה, אשר לא-תעשינה--ואשם.  כח או הודע אליו, חטאתו אשר חטא--והביא קרבנו שעירת עזים, תמימה נקבה, על-חטאתו, אשר חטא.  כט וסמך, את-ידו, על, ראש החטאת; ושחט, את-החטאת, במקום, העלה.  ל ולקח הכהן מדמה, באצבעו, ונתן, על-קרנת מזבח העלה; ואת-כל-דמה ישפך, אל-יסוד המזבח.  לא ואת-כל-חלבה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה, לריח ניחח ליהוה; וכפר עליו הכהן, ונסלח לו.  {פ}

לב ואם-כבש יביא קרבנו, לחטאת--נקבה תמימה, יביאנה.  לג וסמך, את-ידו, על, ראש החטאת; ושחט אתה, לחטאת, במקום, אשר ישחט את-העלה.  לד ולקח הכהן מדם החטאת, באצבעו, ונתן, על-קרנת מזבח העלה; ואת-כל-דמה ישפך, אל-יסוד המזבח.  לה ואת-כל-חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב-הכשב מזבח השלמים, והקטיר הכהן אתם המזבחה, על אשי יהוה; וכפר עליו הכהן על-חטאתו אשר-חטא, ונסלח לו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז