תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק א

א ויקרא, אל-משה; וידבר יהוה אליו, מאהל מועד לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, אדם כי-יקריב מכם קרבן, ליהוה--מן-הבהמה, מן-הבקר ומן-הצאן, תקריבו, את-קרבנכם.  ג אם-עלה קרבנו מן-הבקר, זכר תמים יקריבנו; אל-פתח אהל מועד, יקריב אתו, לרצנו, לפני יהוה.  ד וסמך ידו, על ראש העלה; ונרצה לו, לכפר עליו.  ה ושחט את-בן הבקר, לפני יהוה; והקריבו בני אהרן הכהנים, את-הדם, וזרקו את-הדם על-המזבח סביב, אשר-פתח אהל מועד.  ו והפשיט, את-העלה; ונתח אתה, לנתחיה.  ז ונתנו בני אהרן הכהן, אש--על-המזבח; וערכו עצים, על-האש.  ח וערכו, בני אהרן הכהנים, את הנתחים, את-הראש ואת-הפדר--על-העצים אשר על-האש, אשר על-המזבח.  ט וקרבו וכרעיו, ירחץ במים; והקטיר הכהן את-הכל המזבחה, עלה אשה ריח-ניחוח ליהוה.  {ס}

י ואם-מן-הצאן קרבנו מן-הכשבים או מן-העזים, לעלה--זכר תמים, יקריבנו.  יא ושחט אתו על ירך המזבח, צפנה--לפני יהוה; וזרקו בני אהרן הכהנים את-דמו, על-המזבח--סביב.  יב ונתח אתו לנתחיו, ואת-ראשו ואת-פדרו; וערך הכהן, אתם, על-העצים אשר על-האש, אשר על-המזבח.  יג והקרב והכרעים, ירחץ במים; והקריב הכהן את-הכל, והקטיר המזבחה--עלה הוא אשה ריח ניחח, ליהוה.  {פ}

יד ואם מן-העוף עלה קרבנו, ליהוה:  והקריב מן-התרים, או מן-בני היונה--את-קרבנו.  טו והקריבו הכהן, אל-המזבח, ומלק את-ראשו, והקטיר המזבחה; ונמצה דמו, על קיר המזבח.  טז והסיר את-מראתו, בנצתה; והשליך אתה אצל המזבח, קדמה--אל-מקום, הדשן.  יז ושסע אתו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אתו הכהן המזבחה, על-העצים אשר על-האש:  עלה הוא, אשה ריח ניחח--ליהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז