תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק כ

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב ואל-בני ישראל, תאמר, איש איש מבני ישראל ומן-הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך, מות יומת; עם הארץ, ירגמהו באבן.  ג ואני אתן את-פני, באיש ההוא, והכרתי אתו, מקרב עמו:  כי מזרעו, נתן למלך--למען טמא את-מקדשי, ולחלל את-שם קדשי.  ד ואם העלם יעלימו עם הארץ את-עיניהם, מן-האיש ההוא, בתתו מזרעו, למלך--לבלתי, המית אתו.  ה ושמתי אני את-פני באיש ההוא, ובמשפחתו; והכרתי אתו ואת כל-הזנים אחריו, לזנות אחרי המלך--מקרב עמם.  ו והנפש, אשר תפנה אל-האבת ואל-הידענים, לזנת, אחריהם--ונתתי את-פני בנפש ההוא, והכרתי אתו מקרב עמו.  ז והתקדשתם--והייתם, קדשים:  כי אני יהוה, אלהיכם.  ח ושמרתם, את-חקתי, ועשיתם, אתם:  אני יהוה, מקדשכם.  ט כי-איש איש, אשר יקלל את-אביו ואת-אמו--מות יומת:  אביו ואמו קלל, דמיו בו.  י ואיש, אשר ינאף את-אשת איש, אשר ינאף, את-אשת רעהו--מות-יומת הנאף, והנאפת.  יא ואיש, אשר ישכב את-אשת אביו--ערות אביו, גלה; מות-יומתו שניהם, דמיהם בם.  יב ואיש, אשר ישכב את-כלתו--מות יומתו, שניהם:  תבל עשו, דמיהם בם.  יג ואיש, אשר ישכב את-זכר משכבי אשה--תועבה עשו, שניהם; מות יומתו, דמיהם בם.  יד ואיש, אשר יקח את-אשה ואת-אמה--זמה הוא; באש ישרפו אתו, ואתהן, ולא-תהיה זמה, בתוככם.  טו ואיש, אשר יתן שכבתו בבהמה--מות יומת; ואת-הבהמה, תהרגו.  טז ואשה, אשר תקרב אל-כל-בהמה לרבעה אתה--והרגת את-האשה, ואת-הבהמה; מות יומתו, דמיהם בם.  יז ואיש אשר-יקח את-אחתו בת-אביו או בת-אמו וראה את-ערותה והיא-תראה את-ערותו, חסד הוא--ונכרתו, לעיני בני עמם; ערות אחתו גלה, עונו ישא.  יח ואיש אשר-ישכב את-אשה דוה, וגלה את-ערותה את-מקרה הערה, והוא, גלתה את-מקור דמיה--ונכרתו שניהם, מקרב עמם.  יט וערות אחות אמך ואחות אביך, לא תגלה:  כי את-שארו הערה, עונם ישאו.  כ ואיש, אשר ישכב את-דדתו--ערות דדו, גלה; חטאם ישאו, ערירים ימתו.  כא ואיש, אשר יקח את-אשת אחיו--נדה הוא; ערות אחיו גלה, ערירים יהיו.  כב ושמרתם את-כל-חקתי ואת-כל-משפטי, ועשיתם אתם; ולא-תקיא אתכם, הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה, לשבת בה.  כג ולא תלכו בחקת הגוי, אשר-אני משלח מפניכם:  כי את-כל-אלה עשו, ואקץ בם.  כד ואמר לכם, אתם תירשו את-אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אתה, ארץ זבת חלב ודבש:  אני יהוה אלהיכם, אשר-הבדלתי אתכם מן-העמים.  כה והבדלתם בין-הבהמה הטהרה, לטמאה, ובין-העוף הטמא, לטהר; ולא-תשקצו את-נפשתיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמש האדמה, אשר-הבדלתי לכם, לטמא.  כו והייתם לי קדשים, כי קדוש אני יהוה; ואבדל אתכם מן-העמים, להיות לי.  כז ואיש או-אשה, כי-יהיה בהם אוב או ידעני--מות יומתו; באבן ירגמו אתם, דמיהם בם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז