תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ט

א ויהי, ביום השמיני, קרא משה, לאהרן ולבניו--ולזקני, ישראל.  ב ויאמר אל-אהרן, קח-לך עגל בן-בקר לחטאת ואיל לעלה--תמימם; והקרב, לפני יהוה.  ג ואל-בני ישראל, תדבר לאמר:  קחו שעיר-עזים לחטאת, ועגל וכבש בני-שנה תמימם לעלה.  ד ושור ואיל לשלמים, לזבח לפני יהוה, ומנחה, בלולה בשמן:  כי היום, יהוה נראה אליכם.  ה ויקחו, את אשר צוה משה, אל-פני, אהל מועד; ויקרבו, כל-העדה, ויעמדו, לפני יהוה.  ו ויאמר משה, זה הדבר אשר-צוה יהוה תעשו--וירא אליכם, כבוד יהוה.  ז ויאמר משה אל-אהרן, קרב אל-המזבח ועשה את-חטאתך ואת-עלתך, וכפר בעדך, ובעד העם; ועשה את-קרבן העם, וכפר בעדם, כאשר, צוה יהוה.  ח ויקרב אהרן, אל-המזבח; וישחט את-עגל החטאת, אשר-לו.  ט ויקרבו בני אהרן את-הדם, אליו, ויטבל אצבעו בדם, ויתן על-קרנות המזבח; ואת-הדם יצק, אל-יסוד המזבח.  י ואת-החלב ואת-הכלית ואת-היתרת מן-הכבד, מן-החטאת--הקטיר, המזבחה:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  יא ואת-הבשר, ואת-העור, שרף באש, מחוץ למחנה.  יב וישחט, את-העלה; וימצאו בני אהרן אליו, את-הדם, ויזרקהו על-המזבח, סביב.  יג ואת-העלה, המציאו אליו לנתחיה--ואת-הראש; ויקטר, על-המזבח.  יד וירחץ את-הקרב, ואת-הכרעים; ויקטר על-העלה, המזבחה.  טו ויקרב, את קרבן העם; ויקח את-שעיר החטאת, אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו, כראשון.  טז ויקרב, את-העלה; ויעשה, כמשפט.  יז ויקרב, את-המנחה, וימלא כפו ממנה, ויקטר על-המזבח--מלבד, עלת הבקר.  יח וישחט את-השור ואת-האיל, זבח השלמים אשר לעם; וימצאו בני אהרן את-הדם, אליו, ויזרקהו על-המזבח, סביב.  יט ואת-החלבים, מן-השור; ומן-האיל--האליה והמכסה והכלית, ויתרת הכבד.  כ וישימו את-החלבים, על-החזות; ויקטר החלבים, המזבחה.  כא ואת החזות, ואת שוק הימין, הניף אהרן תנופה, לפני יהוה--כאשר, צוה משה.  כב וישא אהרן את-ידו אל-העם, ויברכם; וירד, מעשת החטאת והעלה--והשלמים.  כג ויבא משה ואהרן, אל-אהל מועד, ויצאו, ויברכו את-העם; וירא כבוד-יהוה, אל-כל-העם.  כד ותצא אש, מלפני יהוה, ותאכל על-המזבח, את-העלה ואת-החלבים; וירא כל-העם וירנו, ויפלו על-פניהם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז