תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יח

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם:  אני, יהוה אלהיכם.  ג כמעשה ארץ-מצרים אשר ישבתם-בה, לא תעשו; וכמעשה ארץ-כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחקתיהם, לא תלכו.  ד את-משפטי תעשו ואת-חקתי תשמרו, ללכת בהם:  אני, יהוה אלהיכם.  ה ושמרתם את-חקתי ואת-משפטי, אשר יעשה אתם האדם וחי בהם:  אני, יהוה.  {ס}

ו איש איש אל-כל-שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערוה:  אני, יהוה.  {ס}

ז ערות אביך וערות אמך, לא תגלה:  אמך הוא, לא תגלה ערותה.  {ס}

ח ערות אשת-אביך, לא תגלה:  ערות אביך, הוא.  {ס}

ט ערות אחותך בת-אביך, או בת-אמך, מולדת בית, או מולדת חוץ--לא תגלה, ערותן.  {ס}

י ערות בת-בנך או בת-בתך, לא תגלה ערותן:  כי ערותך, הנה.  {ס}

יא ערות בת-אשת אביך מולדת אביך, אחותך הוא--לא תגלה, ערותה.  {ס}

יב ערות אחות-אביך, לא תגלה:  שאר אביך, הוא.  {ס}

יג ערות אחות-אמך, לא תגלה:  כי-שאר אמך, הוא.  {ס}

יד ערות אחי-אביך, לא תגלה:  אל-אשתו לא תקרב, דדתך הוא.  {ס}

טו ערות כלתך, לא תגלה:  אשת בנך הוא, לא תגלה ערותה.  {ס}

טז ערות אשת-אחיך, לא תגלה:  ערות אחיך, הוא.  {ס}

יז ערות אשה ובתה, לא תגלה:  את-בת-בנה ואת-בת-בתה, לא תקח לגלות ערותה--שארה הנה, זמה הוא.  יח ואשה אל-אחתה, לא תקח:  לצרר, לגלות ערותה עליה--בחייה.  יט ואל-אשה, בנדת טמאתה--לא תקרב, לגלות ערותה.  כ ואל-אשת, עמיתך--לא-תתן שכבתך, לזרע:  לטמאה-בה.  כא ומזרעך לא-תתן, להעביר למלך; ולא תחלל את-שם אלהיך, אני יהוה.  כב ואת-זכר--לא תשכב, משכבי אשה:  תועבה, הוא.  כג ובכל-בהמה לא-תתן שכבתך, לטמאה-בה; ואשה, לא-תעמד לפני בהמה לרבעה--תבל הוא.  כד אל-תטמאו, בכל-אלה:  כי בכל-אלה נטמאו הגוים, אשר-אני משלח מפניכם.  כה ותטמא הארץ, ואפקד עונה עליה; ותקא הארץ, את-ישביה.  כו ושמרתם אתם, את-חקתי ואת-משפטי, ולא תעשו, מכל התועבת האלה:  האזרח, והגר הגר בתוככם.  כז כי את-כל-התועבת האל, עשו אנשי-הארץ אשר לפניכם; ותטמא, הארץ.  כח ולא-תקיא הארץ אתכם, בטמאכם אתה, כאשר קאה את-הגוי, אשר לפניכם.  כט כי כל-אשר יעשה, מכל התועבת האלה--ונכרתו הנפשות העשת, מקרב עמם.  ל ושמרתם את-משמרתי, לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו, בהם:  אני, יהוה אלהיכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז