תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק א

א וידבר יהוה אל-משה במדבר סיניי, באוהל מועד:  באחד לחודש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצריים--לאמור.  ב שאו, את-ראש כל-עדת בני-ישראל, למשפחותם, לבית אבותם--במספר שמות, כל-זכר לגולגלותם.  ג מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יוצא צבא בישראל--תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון.  ד ואיתכם יהיו, איש איש למטה--איש ראש לבית-אבותיו, הוא.  ה ואלה שמות האנשים, אשר יעמדו איתכם:  לראובן, אליצור בן-שדיאור.  ו לשמעון, שלומיאל בן-צורישדיי.  ז ליהודה, נחשון בן-עמינדב.  ח ליששכר, נתנאל בן-צוער.  ט לזבולון, אליאב בן-חילון.  י לבני יוסף--לאפריים, אלישמע בן-עמיהוד; למנשה, גמליאל בן-פדהצור.  יא לבנימין, אבידן בן-גדעוני.  יב לדן, אחיעזר בן-עמישדיי.  יג לאשר, פגעיאל בן-עוכרן.  יד לגד, אליסף בן-דעואל.  טו לנפתלי, אחירע בן-עינן.  טז אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם:  ראשי אלפי ישראל, הם.  יז וייקח משה, ואהרון, את האנשים האלה, אשר ניקבו בשמות.  יח ואת כל-העדה הקהילו, באחד לחודש השני, ויתיילדו על-משפחותם, לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--לגולגלותם.  יט כאשר ציווה יהוה, את-משה; ויפקדם, במדבר סיניי.  {ס}

כ ויהיו בני-ראובן בכור ישראל, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, לגולגלותם--כל-זכר מבן עשרים שנה ומעלה, כול יוצא צבא.  כא פקודיהם, למטה ראובן--שישה וארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

כב לבני שמעון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  פקודיו, במספר שמות לגולגלותם--כל-זכר מבן עשרים שנה ומעלה, כול יוצא צבא.  כג פקודיהם, למטה שמעון--תשעה וחמישים אלף, ושלוש מאות.  {פ}

כד לבני גד, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  כה פקודיהם, למטה גד--חמישה וארבעים אלף, ושש מאות וחמישים.  {פ}

כו לבני יהודה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  כז פקודיהם, למטה יהודה--ארבעה ושבעים אלף, ושש מאות.  {פ}

כח לבני יששכר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  כט פקודיהם, למטה יששכר--ארבעה וחמישים אלף, וארבע מאות.  {פ}

ל לבני זבולון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  לא פקודיהם, למטה זבולון--שבעה וחמישים אלף, וארבע מאות.  {פ}

לב לבני יוסף לבני אפריים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  לג פקודיהם, למטה אפריים--ארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

לד לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  לה פקודיהם, למטה מנשה--שניים ושלושים אלף, ומאתיים.  {פ}

לו לבני בנימין, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  לז פקודיהם, למטה בנימין--חמישה ושלושים אלף, וארבע מאות.  {פ}

לח לבני דן, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  לט פקודיהם, למטה דן--שניים ושישים אלף, ושבע מאות.  {פ}

מ לבני אשר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  מא פקודיהם, למטה אשר--אחד וארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

מב בני נפתלי, תולדותם למשפחותם לבית אבותם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כול, יוצא צבא.  מג פקודיהם, למטה נפתלי--שלושה וחמישים אלף, וארבע מאות.  {פ}

מד אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון, ונשיאי ישראל--שנים עשר, איש:  איש-אחד לבית-אבותיו, היו.  מה ויהיו כל-פקודי בני-ישראל, לבית אבותם, מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יוצא צבא בישראל.  מו ויהיו, כל-הפקודים--שש-מאות אלף, ושלושת אלפים; וחמש מאות, וחמישים.  מז והלויים, למטה אבותם--לא הותפקדו, בתוכם.  {פ}

מח וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  מט אך את-מטה לוי לא תפקוד, ואת-ראשם לא תישא, בתוך, בני ישראל.  נ ואתה הפקד את-הלויים על-משכן העדות ועל כל-כליו, ועל כל-אשר-לו--המה ישאו את-המשכן ואת-כל-כליו, והם ישרתוהו; וסביב למשכן, יחנו.  נא ובנסוע המשכן, יורידו אותו הלויים, ובחנות המשכן, יקימו אותו הלויים; והזר הקרב, יומת.  נב וחנו, בני ישראל, איש על-מחנהו ואיש על-דגלו, לצבאותם.  נג והלויים יחנו סביב, למשכן העדות, ולא-יהיה קצף, על-עדת בני ישראל; ושמרו, הלויים, את-משמרת, משכן העדות.  נד ויעשו, בני ישראל:  ככול אשר ציווה יהוה, את-משה--כן עשו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו