תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ה

א ותהי צעקת העם ונשיהם, גדולה, אל-אחיהם, היהודים.  ב ויש אשר אמרים, בנינו ובנתינו אנחנו רבים; ונקחה דגן, ונאכלה ונחיה.  ג ויש אשר אמרים, שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים; ונקחה דגן, ברעב.  ד ויש אשר אמרים, לוינו כסף למדת המלך, שדתינו, וכרמינו.  ה ועתה, כבשר אחינו בשרנו, כבניהם, בנינו; והנה אנחנו כבשים את-בנינו ואת-בנתינו לעבדים, ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו, ושדתינו וכרמינו, לאחרים.  ו ויחר לי, מאד, כאשר שמעתי את-זעקתם, ואת הדברים האלה.  ז וימלך לבי עלי, ואריבה את-החרים ואת-הסגנים, ואמרה להם, משא איש-באחיו אתם נשאים נשים; ואתן עליהם, קהלה גדולה.  ח ואמרה להם, אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו, וגם-אתם תמכרו את-אחיכם, ונמכרו-לנו; ויחרישו, ולא מצאו דבר.  {ס}

ט ויאמר ואמר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עשים:  הלוא ביראת אלהינו תלכו, מחרפת הגוים אויבינו.  י וגם-אני אחי ונערי, נשים בהם כסף ודגן; נעזבה-נא, את-המשא הזה.  יא השיבו נא להם כהיום, שדתיהם כרמיהם זיתיהם--ובתיהם; ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר, אשר אתם נשים בהם.  יב ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש--כן נעשה, כאשר אתה אומר; ואקרא, את-הכהנים, ואשביעם, לעשות כדבר הזה.  יג גם-חצני נערתי, ואמרה ככה ינער האלהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור, ורק; ויאמרו כל-הקהל אמן, ויהללו את-יהוה, ויעש העם, כדבר הזה.  יד גם מיום אשר-צוה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלשים ושתים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחי, לחם הפחה לא אכלתי.  טו והפחות הראשנים אשר-לפני הכבידו על-העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים--גם נעריהם, שלטו על-העם; ואני לא-עשיתי כן, מפני יראת אלהים.  טז וגם במלאכת החומה הזאת, החזקתי, ושדה, לא קנינו; וכל-נערי--קבוצים שם, על-המלאכה.  יז והיהודים והסגנים מאה וחמשים איש, והבאים אלינו מן-הגוים אשר-סביבתינו--על-שלחני.  יח ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-בררות וצפרים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא בקשתי--כי-כבדה העבדה, על-העם הזה.  יט זכרה-לי אלהי, לטובה--כל אשר-עשיתי, על-העם הזה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג