תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק יב

א ואלה הכהנים והלוים, אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע:  שריה ירמיה, עזרא.  ב אמריה מלוך, חטוש.  ג שכניה רחם, מרמת.  ד עדוא גנתוי, אביה.  ה מימין מעדיה, בלגה.  ו שמעיה ויויריב, ידעיה.  ז סלו עמוק, חלקיה ידעיה; אלה ראשי הכהנים ואחיהם, בימי ישוע.  {פ}

ח והלוים, ישוע בנוי קדמיאל שרביה--יהודה מתניה:  על-הידות, הוא ואחיו.  ט ובקבקיה וענו ועני אחיהם לנגדם, למשמרות.  י וישוע, הוליד את-יויקים; ויויקים הוליד את-אלישיב, ואלישיב את-יוידע.  יא ויוידע הוליד את-יונתן, ויונתן הוליד את-ידוע.  יב ובימי, יויקים, היו כהנים, ראשי האבות:  לשריה מריה, לירמיה חנניה.  יג לעזרא משלם, לאמריה יהוחנן.  יד למלוכי למליכו, יונתן, לשבניה, יוסף.  טו לחרם עדנא, למריות חלקי.  טז לעדיא לעדוא זכריה, לגנתון משלם.  יז לאביה, זכרי; למנימין--למועדיה, פלטי.  יח לבלגה שמוע, לשמעיה יהונתן.  יט וליויריב מתני, לידעיה עזי.  כ לסלי קלי, לעמוק עבר.  כא לחלקיה חשביה, לידעיה נתנאל.  כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן, וידוע--כתובים, ראשי אבות; והכהנים, על-מלכות דריוש הפרסי.  {פ}

כג בני לוי, ראשי האבות, כתובים, על-ספר דברי הימים--ועד-ימי, יוחנן בן-אלישיב.  כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות, במצות דויד איש-האלהים--משמר, לעמת משמר.  כה מתניה ובקבקיה עבדיה משלם, טלמון עקוב--שמרים שוערים משמר, באספי השערים.  כו אלה, בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק, ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכהן הסופר.  {פ}

כז ובחנכת חומת ירושלם, בקשו את-הלוים מכל-מקומתם, להביאם, לירושלם--לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר, מצלתים נבלים ובכנרות.  כח ויאספו, בני המשררים, ומן-הככר סביבות ירושלם, ומן-חצרי נטפתי.  כט ומבית, הגלגל, ומשדות גבע, ועזמות:  כי חצרים, בנו להם המשררים, סביבות, ירושלם.  ל ויטהרו, הכהנים והלוים; ויטהרו, את-העם, ואת-השערים, ואת-החומה.  לא ואעלה את-שרי יהודה, מעל לחומה; ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין, מעל לחומה, לשער, האשפת.  לב וילך אחריהם הושעיה, וחצי שרי יהודה.  לג ועזריה עזרא, ומשלם.  לד יהודה, ובנימן, ושמעיה, וירמיה.  {ס}

לה ומבני הכהנים, בחצצרות--זכריה בן-יונתן בן-שמעיה, בן-מתניה בן-מיכיה, בן-זכור, בן-אסף.  לו ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה, חנני, בכלי-שיר דויד, איש האלהים; ועזרא הסופר, לפניהם.  לז ועל שער העין ונגדם, עלו על-מעלות עיר דויד, במעלה, לחומה:  מעל לבית דויד, ועד שער המים מזרח.  לח והתודה השנית ההולכת למואל, ואני אחריה; וחצי העם מעל להחומה, מעל למגדל התנורים, ועד, החומה הרחבה.  לט ומעל לשער-אפרים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים, ומגדל חננאל ומגדל המאה, ועד, שער הצאן; ועמדו, בשער המטרה.  מ ותעמדנה שתי התודת, בבית האלהים; ואני, וחצי הסגנים עמי.  מא והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני, זכריה חנניה--בחצצרות.  מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי, ויהוחנן ומלכיה--ועילם ועזר; וישמיעו, המשררים, ויזרחיה, הפקיד.  מג ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים, שמחו; ותשמע שמחת ירושלם, מרחוק.  מד ויפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות, לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה, לכהנים וללוים:  כי שמחת יהודה, על-הכהנים ועל-הלוים העמדים.  מה וישמרו משמרת אלהיהם, ומשמרת הטהרה, והמשררים, והשערים--כמצות דויד, שלמה בנו.  מו כי-בימי דויד ואסף, מקדם--ראש ראשי, המשררים, ושיר-תהלה והדות, לאלהים.  מז וכל-ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה, נתנים מניות המשררים והשערים--דבר-יום ביומו; ומקדשים, ללוים, והלוים, מקדשים לבני אהרן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג