תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ג

א ויגע החדש השביעי, ובני ישראל בערים;  {ס}  ויאספו העם כאיש אחד, אל-ירושלם.  {ס}

ב ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכהנים, וזרבבל בן-שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את-מזבח אלהי ישראל--להעלות עליו, עלות, ככתוב, בתורת משה איש-האלהים.  ג ויכינו המזבח, על-מכונתיו, כי באימה עליהם, מעמי הארצות; ויעל ויעלו עליו עלות ליהוה, עלות לבקר ולערב.  ד ויעשו את-חג הסכות, ככתוב; ועלת יום ביום במספר, כמשפט דבר-יום ביומו.  ה ואחרי-כן עלת תמיד, ולחדשים, ולכל-מועדי יהוה, המקדשים; ולכל מתנדב נדבה, ליהוה.  ו מיום אחד, לחדש השביעי, החלו, להעלות עלות ליהוה; והיכל יהוה, לא יסד.  ז ויתנו-כסף--לחצבים, ולחרשים; ומאכל ומשתה ושמן, לצדנים ולצרים, להביא עצי ארזים מן-הלבנון אל-ים יפוא, כרשיון כורש מלך-פרס עליהם.  {פ}

ח ובשנה השנית, לבואם אל-בית האלהים לירושלם, בחדש, השני--החלו זרבבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוים, וכל-הבאים מהשבי ירושלם, ויעמידו את-הלוים מבן עשרים שנה ומעלה, לנצח על-מלאכת בית-יהוה.  {פ}

ט ויעמד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה, כאחד, לנצח על-עשה המלאכה, בבית האלהים:  {ס}  בני, חנדד, בניהם ואחיהם, הלוים.  י ויסדו הבנים, את-היכל יהוה; ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות, והלוים בני-אסף במצלתים--להלל את-יהוה, על-ידי דויד מלך-ישראל.  יא ויענו בהלל ובהודת ליהוה, כי טוב--כי-לעולם חסדו, על-ישראל; וכל-העם הריעו תרועה גדולה בהלל, ליהוה, על, הוסד בית-יהוה.  {ס}

יב ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את-הבית הראשון ביסדו--זה הבית בעיניהם, בכים בקול גדול; ורבים בתרועה בשמחה, להרים קול.  יג ואין העם, מכירים קול תרועת השמחה, לקול, בכי העם:  כי העם, מריעים תרועה גדולה, והקול נשמע, עד-למרחוק.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג