תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק י

א וכהתפלל עזרא, וכהתודתו, בכה ומתנפל, לפני בית האלהים:  נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו העם, הרבה-בכה.  {ס}

ב ויען שכניה בן-יחיאל מבני עולם עילם, ויאמר לעזרא--אנחנו מעלנו באלהינו, ונשב נשים נכריות מעמי הארץ; ועתה יש-מקוה לישראל, על-זאת.  ג ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת אדני, והחרדים, במצות אלהינו; וכתורה, יעשה.  ד קום כי-עליך הדבר, ואנחנו עמך:  חזק, ועשה.  {פ}

ה ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל, לעשות כדבר הזה--וישבעו.  ו ויקם עזרא, מלפני בית האלהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.  {ס}

ז ויעבירו קול ביהודה וירושלם, לכל בני הגולה--להקבץ, ירושלם.  ח וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים, כעצת השרים והזקנים--יחרם, כל-רכושו; והוא יבדל, מקהל הגולה.  {ס}

ט ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים, הוא חדש התשיעי--בעשרים בחדש; וישבו כל-העם, ברחוב בית האלהים, מרעידים על-הדבר, ומהגשמים.  {פ}

י ויקם עזרא הכהן, ויאמר אלהם, אתם מעלתם, ותשיבו נשים נכריות--להוסיף, על-אשמת ישראל.  יא ועתה, תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם--ועשו רצונו; והבדלו מעמי הארץ, ומן-הנשים הנכריות.  יב ויענו כל-הקהל ויאמרו, קול גדול:  כן כדבריך כדברך עלינו, לעשות.  יג אבל העם רב והעת גשמים, ואין כח לעמוד בחוץ; והמלאכה, לא-ליום אחד ולא לשנים--כי-הרבינו לפשע, בדבר הזה.  יד יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכל אשר בערינו, ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים, ועמהם זקני-עיר ועיר, ושפטיה:  עד להשיב חרון אף-אלהינו, ממנו--עד, לדבר הזה.  {פ}

טו אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקוה, עמדו על-זאת; ומשלם ושבתי הלוי, עזרם.  טז ויעשו-כן, בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם, וכלם בשמות; וישבו, ביום אחד לחדש העשירי, לדריוש, הדבר.  יז ויכלו בכל--אנשים, ההשיבו נשים נכריות:  עד יום אחד, לחדש הראשון.  {פ}

יח וימצא מבני הכהנים, אשר השיבו נשים נכריות:  מבני ישוע בן-יוצדק, ואחיו--מעשיה ואליעזר, ויריב וגדליה.  יט ויתנו ידם, להוציא נשיהם; ואשמים איל-צאן, על-אשמתם.  {ס}  כ ומבני אמר, חנני וזבדיה.  {ס}  כא ומבני, חרם--מעשיה ואליה ושמעיה, ויחיאל ועזיה.  כב ומבני, פשחור--אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואלעשה.  {ס}  כג ומן-הלוים--יוזבד ושמעי, וקליה הוא קליטא, פתחיה יהודה, ואליעזר.  {ס}  כד ומן-המשררים, אלישיב; ומן-השערים, שלם וטלם ואורי.  {ס}  כה ומישראל--מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה, ומימן ואלעזר, ומלכיה, ובניה.  {ס}  כו ומבני, עילם--מתניה זכריה ויחיאל ועבדי, וירמות ואליה.  {ס}  כז ומבני, זתוא--אליועני אלישיב מתניה וירמות, וזבד ועזיזא.  {ס}  כח ומבני, בבי--יהוחנן חנניה, זבי עתלי.  {ס}  כט ומבני, בני--משלם מלוך ועדיה, ישוב ושאל ירמות ורמות.  {ס}  ל ומבני פחת מואב, עדנא וכלל, בניה מעשיה מתניה בצלאל, ובנוי ומנשה.  {ס}  לא ובני, חרם--אליעזר ישיה מלכיה, שמעיה שמעון.  לב בנימן מלוך, שמריה.  {ס}  לג מבני, חשם--מתני מתתה זבד אליפלט, ירמי מנשה שמעי.  {ס}  לד מבני בני, מעדי עמרם ואואל.  {ס}  לה בניה בדיה, כלוהי כלוהו לו וניה מרמות, אלישיב.  לז מתניה מתני, ויעשו ויעשי לח ובני ובנוי, שמעי.  לט ושלמיה ונתן, ועדיה.  מ מכנדבי ששי, שרי.  מא עזראל ושלמיהו, שמריה.  מב שלום אמריה, יוסף.  {ס}  מג מבני, נבו--יעיאל מתתיה זבד זבינא, ידו ידי ויואל בניה.  מד כל-אלה, נשאי נשאו נשים נכריות; ויש מהם נשים, וישימו בנים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג