תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ח

א ואלה ראשי אבתיהם, והתיחשם:  העלים עמי, במלכות ארתחשסתא המלך--מבבל.  {ס}  ב מבני פינחס גרשם,  {ס}  מבני איתמר דניאל;  {ס}  מבני דויד, חטוש.  {ס}  ג מבני שכניה,  {ס}  מבני פרעש זכריה; ועמו התיחש לזכרים, מאה וחמשים.  {ס}  ד מבני פחת מואב, אליהועיני בן-זרחיה; ועמו, מאתים הזכרים.  {ס}  ה מבני שכניה, בן-יחזיאל; ועמו, שלש מאות הזכרים.  {ס}  ו ומבני עדין, עבד בן-יונתן; ועמו, חמשים הזכרים.  {ס}  ז ומבני עילם, ישעיה בן-עתליה; ועמו, שבעים הזכרים.  {ס}  ח ומבני שפטיה, זבדיה בן-מיכאל; ועמו, שמנים הזכרים.  {ס}  ט מבני יואב, עבדיה בן-יחיאל; ועמו, מאתים ושמנה עשר הזכרים.  {ס}  י ומבני שלומית, בן-יוספיה; ועמו, מאה וששים הזכרים.  {ס}  יא ומבני בבי, זכריה בן-בבי; ועמו, עשרים ושמנה הזכרים.  {ס}  יב ומבני עזגד, יוחנן בן-הקטן; ועמו, מאה ועשרה הזכרים.  {ס}  יג ומבני אדניקם, אחרנים--ואלה שמותם, אליפלט יעיאל ושמעיה; ועמהם, ששים הזכרים.  {ס}  יד ומבני בגוי, עותי וזבוד וזכור; ועמו, שבעים הזכרים.  {פ}

טו ואקבצם, אל-הנהר הבא אל-אהוא, ונחנה שם, ימים שלשה; ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא-מצאתי שם.  טז ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן, ולזכריה ולמשלם--ראשים; וליויריב ולאלנתן, מבינים.  יז ואוצאה ואצוה אותם על-אדו הראש, בכספיא המקום; ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אדו אחיו הנתונים הנתינים, בכספיא המקום--להביא-לנו משרתים, לבית אלהינו.  יח ויביאו לנו כיד-אלהינו הטובה עלינו, איש שכל--מבני מחלי, בן-לוי בן-ישראל; ושרביה ובניו ואחיו, שמנה עשר.  יט ואת-חשביה--ואתו ישעיה, מבני מררי:  אחיו ובניהם, עשרים.  {ס}

כ ומן-הנתינים, שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים--נתינים, מאתים ועשרים:  כלם, נקבו בשמות.  כא ואקרא שם צום על-הנהר אהוא, להתענות לפני אלהינו--לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל-רכושנו.  כב כי בשתי, לשאול מן-המלך חיל ופרשים--לעזרנו מאויב, בדרך:  כי-אמרנו למלך לאמר, יד-אלהינו על-כל-מבקשיו לטובה, ועזו ואפו, על כל-עזביו.  כג ונצומה ונבקשה מאלהינו, על-זאת; ויעתר, לנו.  כד ואבדילה משרי הכהנים, שנים עשר--לשרביה חשביה, ועמהם מאחיהם עשרה.  כה ואשקולה ואשקלה להם, את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים--תרומת בית-אלהינו, ההרימו המלך ויעציו ושריו, וכל-ישראל, הנמצאים.  כו ואשקלה על-ידם כסף, ככרים שש-מאות וחמשים, וכלי-כסף מאה, לככרים; זהב, מאה ככר.  כז וכפרי זהב עשרים, לאדרכנים אלף; וכלי נחשת מצהב טובה, שנים--חמודת, כזהב.  כח ואמרה אלהם, אתם קדש ליהוה, והכלים, קדש; והכסף והזהב נדבה, ליהוה אלהי אבתיכם.  כט שקדו ושמרו, עד-תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי-האבות לישראל--בירושלם:  הלשכות, בית יהוה.  ל וקבלו הכהנים והלוים, משקל הכסף והזהב והכלים--להביא לירושלם, לבית אלהינו.  {פ}

לא ונסעה מנהר אהוא, בשנים עשר לחדש הראשון--ללכת, ירושלם; ויד-אלהינו, היתה עלינו, ויצילנו, מכף אויב ואורב על-הדרך.  לב ונבוא, ירושלם; ונשב שם, ימים שלשה.  לג וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו, על יד-מרמות בן-אוריה הכהן, ועמו, אלעזר בן-פינחס; ועמהם יוזבד בן-ישוע, ונועדיה בן-בנוי--הלוים.  לד במספר במשקל, לכל; ויכתב כל-המשקל, בעת ההיא.  {פ}

לה הבאים מהשבי בני-הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל, פרים שנים-עשר על-כל-ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה, צפירי חטאת, שנים עשר:  הכל, עולה ליהוה.  {פ}

לו ויתנו את-דתי המלך, לאחשדרפני המלך, ופחוות, עבר הנהר; ונשאו את-העם, ואת-בית האלהים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג