תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ג

א ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קדשוהו, ויעמידו דלתתיו; ועד-מגדל המאה קדשוהו, עד מגדל חננאל.  {ס}  ב ועל-ידו בנו, אנשי ירחו;  {ס}  ועל-ידו בנה, זכור בן-אמרי.  {ס}  ג ואת שער הדגים, בנו בני הסנאה; המה קרוהו--ויעמידו דלתתיו, מנעוליו ובריחיו.  {ס}  ד ועל-ידם החזיק, מרמות בן-אוריה בן-הקוץ,  {ס}  ועל-ידם החזיק, משלם בן-ברכיה בן-משיזבאל;  {ס}  ועל-ידם החזיק, צדוק בן-בענא.  {ס}  ה ועל-ידם, החזיקו התקועים; ואדיריהם לא-הביאו צורם, בעבדת אדניהם.  {ס}  ו ואת שער הישנה החזיקו, יוידע בן-פסח, ומשלם, בן-בסודיה; המה קרוהו--ויעמידו דלתתיו, ומנעליו ובריחיו.  {ס}  ז ועל-ידם החזיק מלטיה הגבעני, וידון המרנתי, אנשי גבעון, והמצפה--לכסא, פחת עבר הנהר.  {ס}  ח על-ידו החזיק, עזיאל בן-חרהיה צורפים,  {ס}  ועל-ידו החזיק, חנניה בן-הרקחים; ויעזבו, ירושלם, עד, החומה הרחבה.  {ס}  ט ועל-ידם החזיק, רפיה בן-חור, שר, חצי פלך ירושלם.  {ס}  י ועל-ידם החזיק ידיה בן-חרומף, ונגד ביתו;  {ס}  ועל-ידו החזיק, חטוש בן-חשבניה.  יא מדה שנית, החזיק מלכיה בן-חרם, וחשוב, בן-פחת מואב; ואת, מגדל התנורים.  {ס}  יב ועל-ידו החזיק, שלום בן-הלוחש, שר, חצי פלך ירושלם; הוא, ובנותיו.  {ס}  יג את שער הגיא החזיק חנון, וישבי זנוח--המה בנוהו, ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו; ואלף אמה בחומה, עד שער השפות.  יד ואת שער האשפות, החזיק מלכיה בן-רכב, שר, פלך בית-הכרם; הוא יבננו--ויעמיד דלתתיו, מנעליו ובריחיו.  {ס}  טו ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמידו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו; ואת חומת ברכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.  {ס}  טז אחריו החזיק, נחמיה בן-עזבוק, שר, חצי פלך בית-צור--עד-נגד, קברי דויד, ועד-הברכה העשויה, ועד בית הגברים.  {ס}  יז אחריו החזיקו הלוים, רחום בן-בני; על-ידו החזיק, חשביה שר-חצי-פלך קעילה--לפלכו.  {ס}  יח אחריו החזיקו אחיהם, בוי בן-חנדד, שר, חצי פלך קעילה.  {ס}  יט ויחזק על-ידו עזר בן-ישוע, שר המצפה--מדה שנית:  מנגד, עלת הנשק המקצע.  {ס}  כ אחריו החרה החזיק ברוך בן-זבי זכי, מדה שנית:  מן-המקצוע--עד-פתח בית אלישיב, הכהן הגדול.  {ס}  כא אחריו החזיק, מרמות בן-אוריה בן-הקוץ--מדה שנית:  מפתח בית אלישיב, ועד-תכלית בית אלישיב.  {ס}  כב ואחריו החזיקו הכהנים, אנשי הככר.  כג אחריו החזיק בנימן וחשוב, נגד ביתם;  {ס}  אחריו החזיק, עזריה בן-מעשיה בן-ענניה--אצל ביתו.  {ס}  כד אחריו החזיק, בנוי בן-חנדד--מדה שנית:  מבית עזריה, עד-המקצוע ועד-הפנה.  כה פלל בן-אוזי, מנגד המקצוע, והמגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה; אחריו, פדיה בן-פרעש.  {ס}  כו והנתינים--היו ישבים, בעפל:  עד נגד שער המים, למזרח, והמגדל, היוצא.  {ס}  כז אחריו החזיקו התקעים, מדה שנית:  מנגד המגדל הגדול, היוצא, ועד, חומת העפל.  כח מעל שער הסוסים, החזיקו הכהנים--איש, לנגד ביתו.  {ס}  כט אחריו החזיק צדוק בן-אמר, נגד ביתו;  {ס}  ואחריו החזיק שמעיה בן-שכניה, שמר שער המזרח.  {ס}  ל אחרי אחריו החזיק חנניה בן-שלמיה, וחנון בן-צלף הששי--מדה שני;  {ס}  אחריו החזיק, משלם בן-ברכיה--נגד, נשכתו.  {ס}  לא אחרי אחריו החזיק, מלכיה בן-הצרפי--עד-בית הנתינים, והרכלים:  נגד שער המפקד, ועד עלית הפנה.  לב ובין עלית הפנה לשער הצאן, החזיקו הצרפים והרכלים.  {פ}

לג ויהי כאשר שמע סנבלט, כי-אנחנו בונים את-החומה, ויחר לו, ויכעס הרבה; וילעג, על-היהודים.  לד ויאמר לפני אחיו, וחיל שמרון, ויאמר, מה היהודים האמללים עשים; היעזבו להם היזבחו היכלו ביום, היחיו את-האבנים מערמות העפר והמה שרופות.  לה וטוביה העמני, אצלו; ויאמר, גם אשר-הם בונים--אם-יעלה שועל, ופרץ חומת אבניהם.  {פ}

לו שמע אלהינו כי-היינו בוזה, והשב חרפתם אל-ראשם; ותנם לבזה, בארץ שביה.  לז ואל-תכס, על-עונם, וחטאתם, מלפניך אל-תמחה:  כי הכעיסו, לנגד הבונים.  לח ונבנה, את-החומה, ותקשר כל-החומה, עד-חציה; ויהי לב לעם, לעשות.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג