תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ב

א ואלה בני המדינה, העלים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצור נבוכדנצר מלך-בבל, לבבל; וישובו לירושלם ויהודה, איש לעירו.  ב אשר-באו עם-זרבבל, ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי--רחום בענה:  מספר, אנשי עם ישראל.  {ס}  ג בני פרעש--אלפים, מאה שבעים ושנים.  {ס}  ד בני שפטיה, שלש מאות שבעים ושנים.  {ס}  ה בני ארח, שבע מאות חמשה ושבעים.  {ס}  ו בני-פחת מואב לבני ישוע, יואב--אלפים, שמנה מאות ושנים עשר.  {ס}  ז בני עילם--אלף, מאתים חמשים וארבעה.  {ס}  ח בני זתוא, תשע מאות וארבעים וחמשה.  {ס}  ט בני זכי, שבע מאות וששים.  {ס}  י בני בני, שש מאות ארבעים ושנים.  {ס}  יא בני בבי, שש מאות עשרים ושלשה.  {ס}  יב בני עזגד--אלף, מאתים עשרים ושנים.  {ס}  יג בני, אדניקם--שש מאות, ששים וששה.  {ס}  יד בני בגוי, אלפים חמשים וששה.  {ס}  טו בני עדין, ארבע מאות חמשים וארבעה.  {ס}  טז בני-אטר ליחזקיה, תשעים ושמנה.  {ס}  יז בני בצי, שלש מאות עשרים ושלשה.  {ס}  יח בני יורה, מאה ושנים עשר.  {ס}  יט בני חשם, מאתים עשרים ושלשה.  {ס}  כ בני גבר, תשעים וחמשה.  {ס}  כא בני בית-לחם, מאה עשרים ושלשה.  {ס}  כב אנשי נטפה, חמשים וששה.  כג אנשי ענתות, מאה עשרים ושמנה.  {ס}  כד בני עזמות, ארבעים ושנים.  {ס}  כה בני קרית ערים כפירה ובארות, שבע מאות וארבעים ושלשה.  {ס}  כו בני הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד.  {ס}  כז אנשי מכמס, מאה עשרים ושנים.  {ס}  כח אנשי בית-אל והעי, מאתים עשרים ושלשה.  {ס}  כט בני נבו, חמשים ושנים.  {ס}  ל בני מגביש, מאה חמשים וששה.  {ס}  לא בני, עילם אחר--אלף, מאתים חמשים וארבעה.  {ס}  לב בני חרם, שלש מאות ועשרים.  {ס}  לג בני-לד חדיד ואונו, שבע מאות עשרים וחמשה.  {ס}  לד בני ירחו, שלש מאות ארבעים וחמשה.  {ס}  לה בני סנאה--שלשת אלפים, ושש מאות ושלשים.  {ס}  לו הכהנים:  בני ידעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלשה.  {ס}  לז בני אמר, אלף חמשים ושנים.  {ס}  לח בני פשחור--אלף, מאתים ארבעים ושבעה.  {ס}  לט בני חרם, אלף ושבעה עשר.  {ס}  מ הלוים:  בני-ישוע וקדמיאל לבני הודויה, שבעים וארבעה.  {ס}  מא המשררים--בני אסף, מאה עשרים ושמנה.  {פ}

מב בני השערים, בני-שלום בני-אטר בני-טלמן בני-עקוב, בני חטיטא, בני שבי--הכל, מאה שלשים ותשעה.  {פ}

מג הנתינים:  {ס}  בני-ציחא  {ס}  בני-חשופא,  {ס}  בני  {ר}
טבעות.  {ס}  מד בני-קרס  {ס}  בני-סיעהא,  {ס}  בני  {ר}
פדון.  {ס}  מה בני-לבנה  {ס}  בני-חגבה,  {ס}  בני  {ר}
עקוב.  {ס}  מו בני-חגב  {ס}  בני-שמלי שלמי,  {ס}  בני  {ר}
חנן.  {ס}  מז בני-גדל  {ס}  בני-גחר,  {ס}  בני  {ר}
ראיה.  {ס}  מח בני-רצין  {ס}  בני-נקודא,  {ס}  בני  {ר}
גזם.  {ס}  מט בני-עזא  {ס}  בני-פסח,  {ס}  בני  {ר}
בסי.  {ס}  נ בני-אסנה  {ס}  בני-מעונים,  {ס}  בני  {ר}
נפיסים נפוסים.  {ס}  נא בני-בקבוק  {ס}  בני-חקופא,  {ס}  בני  {ר}
חרחור.  {ס}  נב בני-בצלות  {ס}  בני-מחידא,  {ס}  בני  {ר}
חרשא.  {ס}  נג בני-ברקוס  {ס}  בני-סיסרא,  {ס}  בני-  {ר}
תמח.  {ס}  נד בני נציח,  {ס}  בני חטיפא.  {ס}  נה בני,  {ר}
עבדי שלמה:  {ס}  בני-סטי  {ס}  בני-הספרת,  {ס}  בני  {ר}
פרודא.  {ס}  נו בני-יעלה  {ס}  בני-דרקון,  {ס}  בני  {ר}
גדל.  {ס}  נז בני שפטיה  {ס}  בני-חטיל,  {ס}  בני  {ר}
פכרת הצביים--  {ס}  בני אמי.  נח כל-הנתינים--ובני, עבדי שלמה:  שלש מאות, תשעים ושנים.  {ס}

נט ואלה, העלים מתל מלח תל חרשא, כרוב אדן, אמר; ולא יכלו, להגיד בית-אבותם וזרעם--אם מישראל, הם.  ס בני-דליה בני-טוביה, בני נקודא--שש מאות, חמשים ושנים.  {ס}

סא ומבני, הכהנים--בני חביה, בני הקוץ:  בני ברזלי, אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה, ויקרא, על-שמם.  סב אלה, בקשו כתבם המתיחשים--ולא נמצאו; ויגאלו, מן-הכהנה.  סג ויאמר התרשתא להם, אשר לא-יאכלו מקדש הקדשים--עד עמד כהן, לאורים ולתמים.  סד כל-הקהל, כאחד--ארבע רבוא, אלפים שלש-מאות ששים.  סה מלבד עבדיהם ואמהתיהם, אלה--שבעת אלפים, שלש מאות שלשים ושבעה; ולהם משררים ומשררות, מאתים.  סו סוסיהם, שבע מאות שלשים וששה; פרדיהם, מאתים ארבעים וחמשה.  סז גמליהם--ארבע מאות, שלשים וחמשה; חמרים--ששת אלפים, שבע מאות ועשרים.  {פ}

סח ומראשי, האבות, בבואם, לבית יהוה אשר בירושלם--התנדבו לבית האלהים, להעמידו על-מכונו.  סט ככחם, נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים שש-רבאות ואלף,  {ס}  וכסף מנים חמשת אלפים; וכתנת כהנים, מאה.  {ס}  ע וישבו הכהנים והלוים ומן-העם והמשררים והשוערים, והנתינים--בעריהם; וכל-ישראל, בעריהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג