תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כא

א ויגשו, ראשי אבות הלוים, אל-אלעזר הכהן, ואל-יהושע בן-נון; ואל-ראשי אבות המטות, לבני ישראל.  ב וידברו אליהם בשלה, בארץ כנען לאמר, יהוה צוה ביד-משה, לתת-לנו ערים לשבת; ומגרשיהן, לבהמתנו.  {פ}

ג ויתנו בני-ישראל ללוים מנחלתם, אל-פי יהוה, את-הערים האלה, ואת-מגרשיהן.  ד ויצא הגורל, למשפחת הקהתי; ויהי לבני אהרן הכהן מן-הלוים, ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל--ערים, שלש עשרה.  {ס}

ה ולבני קהת הנותרים, ממשפחת מטה-אפרים וממטה-דן ומחצי מטה מנשה בגורל--ערים עשר.  {ס}

ו ולבני גרשון, ממשפחות מטה-יששכר וממטה-אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל--ערים, שלש עשרה.  {ס}

ז לבני מררי למשפחתם, ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבולן--ערים, שתים עשרה.  {ס}

ח ויתנו בני-ישראל ללוים, את-הערים האלה ואת-מגרשיהן, כאשר צוה יהוה ביד-משה, בגורל.  {פ}

ט ויתנו, ממטה בני יהודה, וממטה, בני שמעון--את הערים האלה, אשר-יקרא אתהן בשם.  י ויהי לבני אהרן, ממשפחות הקהתי מבני לוי:  כי להם היה הגורל, ראישנה.  יא ויתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק, היא חברון--בהר יהודה; ואת-מגרשה, סביבתיה.  יב ואת-שדה העיר, ואת-חצריה, נתנו לכלב בן-יפנה, באחזתו.  {ס}

יג ולבני אהרן הכהן, נתנו את-עיר מקלט הרצח--את-חברון, ואת-מגרשה; ואת-לבנה, ואת-מגרשה.  יד ואת-יתר, ואת-מגרשה, ואת-אשתמע, ואת-מגרשה.  טו ואת-חלן, ואת-מגרשה, ואת-דבר, ואת-מגרשה.  טז ואת-עין ואת-מגרשה, ואת-יטה ואת-מגרשה, את-בית שמש, ואת-מגרשה:  ערים תשע--מאת, שני השבטים האלה.  {ס}

יז וממטה בנימין, את-גבעון ואת-מגרשה, את-גבע, ואת-מגרשה.  יח את-ענתות, ואת-מגרשה, ואת-עלמון, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  יט כל-ערי בני-אהרן, הכהנים--שלש-עשרה ערים, ומגרשיהן.  {ס}

כ ולמשפחות בני-קהת הלוים, הנותרים מבני קהת; ויהי ערי גורלם, ממטה אפרים.  כא ויתנו להם את-עיר מקלט הרצח, את-שכם ואת-מגרשה--בהר אפרים; ואת-גזר, ואת-מגרשה.  כב ואת-קבצים, ואת-מגרשה, ואת-בית חורן, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  {ס}

כג וממטה-דן--את-אלתקא, ואת-מגרשה; את-גבתון, ואת-מגרשה.  כד את-אילון, ואת-מגרשה, את-גת-רמון, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  כה וממחצית, מטה מנשה--את-תענך ואת-מגרשה, ואת-גת רמון ואת-מגרשה:  ערים, שתים.  כו כל-ערים עשר, ומגרשיהן, למשפחות בני-קהת, הנותרים.  {ס}

כז ולבני גרשון, ממשפחת הלוים--מחצי מטה מנשה את-עיר מקלט הרצח, את-גלון גולן בבשן ואת-מגרשה ואת-בעשתרה ואת-מגרשה:  ערים, שתים.  {ס}

כח וממטה יששכר, את-קשיון ואת-מגרשה; את-דברת, ואת-מגרשה.  כט את-ירמות, ואת-מגרשה, את-עין גנים, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  {ס}

ל וממטה אשר, את-משאל ואת-מגרשה; את-עבדון, ואת-מגרשה.  לא את-חלקת, ואת-מגרשה, ואת-רחב, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  {ס}

לב וממטה נפתלי את-עיר מקלט הרצח, את-קדש בגליל ואת-מגרשה ואת-חמת דאר ואת-מגרשה, ואת-קרתן, ואת-מגרשה:  ערים, שלש.  לג כל-ערי הגרשני, למשפחתם--שלש-עשרה עיר, ומגרשיהן.  {ס}

לד ולמשפחות בני-מררי, הלוים הנותרים--מאת מטה זבולן, את-יקנעם ואת-מגרשה; את-קרתה, ואת-מגרשה.  לה את-דמנה, ואת-מגרשה, את-נהלל, ואת-מגרשה:  ערים, ארבע.  {ס}

לו וממטה-גד, את-עיר מקלט הרצח, את-רמת בגלעד, ואת-מגרשה; ואת-מחנים, ואת-מגרשה.  לז את-חשבון, ואת-מגרשה, את-יעזר, ואת-מגרשה:  כל-ערים, ארבע.  לח כל-הערים לבני מררי, למשפחתם, הנותרים, ממשפחות הלוים; ויהי, גורלם--ערים, שתים עשרה.  לט כל ערי הלוים, בתוך אחזת בני-ישראל--ערים ארבעים ושמנה, ומגרשיהן.  מ תהיינה, הערים האלה--עיר עיר, ומגרשיה סביבתיה:  כן, לכל-הערים האלה.  {ס}

מא ויתן יהוה, לישראל, את-כל-הארץ, אשר נשבע לתת לאבותם; וירשוה, וישבו בה.  מב וינח יהוה להם מסביב, ככל אשר-נשבע לאבותם; ולא-עמד איש בפניהם, מכל-איביהם--את כל-איביהם, נתן יהוה בידם.  מג לא-נפל דבר--מכל הדבר הטוב, אשר-דבר יהוה אל-בית ישראל:  הכל, בא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד