תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ח

א ויאמר יהוה אל-יהושע, אל-תירא ואל-תחת--קח עמך את כל-עם המלחמה, וקום עלה העי; ראה נתתי בידך, את-מלך העי ואת-עמו, ואת-עירו, ואת-ארצו.  ב ועשית לעי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה--רק-שללה ובהמתה, תבזו לכם; שים-לך ארב לעיר, מאחריה.  ג ויקם יהושע וכל-עם המלחמה, לעלות העי; ויבחר יהושע שלשים אלף איש, גבורי החיל, וישלחם, לילה.  ד ויצו אתם לאמר, ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר--אל-תרחיקו מן-העיר, מאד; והייתם כלכם, נכנים.  ה ואני, וכל-העם אשר אתי, נקרב, אל-העיר; והיה, כי-יצאו לקראתנו כאשר בראשנה, ונסנו, לפניהם.  ו ויצאו אחרינו, עד התיקנו אותם מן-העיר--כי יאמרו, נסים לפנינו כאשר בראשנה; ונסנו, לפניהם.  ז ואתם, תקמו מהאורב, והורשתם, את-העיר; ונתנה יהוה אלהיכם, בידכם.  ח והיה כתפשכם את-העיר, תציתו את-העיר באש--כדבר יהוה, תעשו; ראו, צויתי אתכם.  ט וישלחם יהושע, וילכו אל-המארב, וישבו בין בית-אל ובין העי, מים לעי; וילן יהושע בלילה ההוא, בתוך העם.  י וישכם יהושע בבקר, ויפקד את-העם; ויעל הוא וזקני ישראל, לפני העם--העי.  יא וכל-העם המלחמה אשר אתו, עלו ויגשו, ויבאו, נגד העיר; ויחנו מצפון לעי, והגי בינו ובין-העי.  יב ויקח, כחמשת אלפים איש; וישם אותם ארב, בין בית-אל ובין העי--מים לעיר.  יג וישימו העם את-כל-המחנה, אשר מצפון לעיר, ואת-עקבו, מים לעיר; וילך יהושע בלילה ההוא, בתוך העמק.  יד ויהי כראות מלך-העי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי-העיר לקראת-ישראל למלחמה הוא וכל-עמו למועד--לפני הערבה; והוא לא ידע, כי-ארב לו מאחרי העיר.  טו וינגעו יהושע וכל-ישראל, לפניהם; וינסו, דרך המדבר.  טז ויזעקו, כל-העם אשר בעיר בעי, לרדף, אחריהם; וירדפו אחרי יהושע, וינתקו מן-העיר.  יז ולא-נשאר איש, בעי ובית אל, אשר לא-יצאו, אחרי ישראל; ויעזבו את-העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל.  {פ}

יח ויאמר יהוה אל-יהושע, נטה בכידון אשר-בידך אל-העי--כי בידך, אתננה; ויט יהושע בכידון אשר-בידו, אל-העיר.  יט והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו, כנטות ידו, ויבאו העיר, וילכדוה; וימהרו, ויציתו את-העיר באש.  כ ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו, והנה עלה עשן העיר השמימה, ולא-היה בהם ידים לנוס, הנה והנה; והעם הנס המדבר, נהפך אל-הרודף.  כא ויהושע וכל-ישראל ראו, כי-לכד הארב את-העיר, וכי עלה, עשן העיר; וישבו, ויכו את-אנשי העי.  כב ואלה יצאו מן-העיר, לקראתם, ויהיו לישראל בתוך, אלה מזה ואלה מזה; ויכו אותם, עד-בלתי השאיר-לו שריד ופליט.  כג ואת-מלך העי, תפשו חי; ויקרבו אתו, אל-יהושע.  כד ויהי ככלות ישראל להרג את-כל-ישבי העי בשדה, במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כלם לפי-חרב, עד-תמם; וישבו כל-ישראל העי, ויכו אתה לפי-חרב.  כה ויהי כל-הנפלים ביום ההוא, מאיש ועד-אשה--שנים עשר, אלף:  כל, אנשי העי.  כו ויהושע לא-השיב ידו, אשר נטה בכידון, עד אשר החרים, את כל-ישבי העי.  כז רק הבהמה, ושלל העיר ההיא, בזזו להם, ישראל--כדבר יהוה, אשר צוה את-יהושע.  כח וישרף יהושע, את-העי; וישימה תל-עולם שממה, עד היום הזה.  כט ואת-מלך העי תלה על-העץ, עד-עת הערב; וכבוא השמש צוה יהושע וירידו את-נבלתו מן-העץ, וישליכו אותה אל-פתח שער העיר, ויקימו עליו גל-אבנים גדול, עד היום הזה.  {פ}

ל אז יבנה יהושע מזבח, ליהוה אלהי ישראל, בהר, עיבל.  לא כאשר צוה משה עבד-יהוה את-בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה--מזבח אבנים שלמות, אשר לא-הניף עליהן ברזל; ויעלו עליו עלות ליהוה, ויזבחו שלמים.  לב ויכתב-שם, על-האבנים--את, משנה תורת משה, אשר כתב, לפני בני ישראל.  לג וכל-ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית-יהוה, כגר כאזרח--חציו אל-מול הר-גרזים, והחציו אל-מול הר-עיבל:  כאשר צוה משה עבד-יהוה, לברך את-העם ישראל--בראשנה.  לד ואחרי-כן, קרא את-כל-דברי התורה, הברכה, והקללה--ככל-הכתוב, בספר התורה.  לה לא-היה דבר, מכל אשר-צוה משה--אשר לא-קרא יהושע, נגד כל-קהל ישראל והנשים והטף, והגר, ההלך בקרבם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד