תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כד

א ויאסף יהושע את-כל-שבטי ישראל, שכמה; ויקרא לזקני ישראל ולראשיו, ולשפטיו ולשטריו, ויתיצבו, לפני האלהים.  ב ויאמר יהושע אל-כל-העם, כה-אמר יהוה אלהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור; ויעבדו, אלהים אחרים.  ג ואקח את-אביכם את-אברהם, מעבר הנהר, ואולך אתו, בכל-ארץ כנען; וארב וארבה, את-זרעו, ואתן-לו, את-יצחק.  ד ואתן ליצחק, את-יעקב ואת-עשו; ואתן לעשו את-הר שעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו, ירדו מצרים.  ה ואשלח את-משה ואת-אהרן, ואגף את-מצרים, כאשר עשיתי, בקרבו; ואחר, הוצאתי אתכם.  ו ואוציא את-אבותיכם ממצרים, ותבאו הימה; וירדפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ובפרשים--ים-סוף.  ז ויצעקו אל-יהוה, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכסהו, ותראינה עיניכם, את אשר-עשיתי במצרים; ותשבו במדבר, ימים רבים.  ח ואבאה ואבא אתכם, אל-ארץ האמרי היושב בעבר הירדן, וילחמו, אתכם; ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם, ואשמידם מפניכם.  ט ויקם בלק בן-צפור מלך מואב, וילחם בישראל; וישלח, ויקרא לבלעם בן-בעור--לקלל אתכם.  י ולא אביתי, לשמע לבלעם; ויברך ברוך אתכם, ואצל אתכם מידו.  יא ותעברו את-הירדן, ותבאו אל-יריחו, וילחמו בכם בעלי-יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי, החוי והיבוסי; ואתן אותם, בידכם.  יב ואשלח לפניכם, את-הצרעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמרי:  לא בחרבך, ולא בקשתך.  יג ואתן לכם ארץ אשר לא-יגעת בה, וערים אשר לא-בניתם, ותשבו, בהם; כרמים וזיתים אשר לא-נטעתם, אתם אכלים.  יד ועתה יראו את-יהוה, ועבדו אתו--בתמים ובאמת; והסירו את-אלהים, אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו, את-יהוה.  טו ואם רע בעיניכם לעבד את-יהוה, בחרו לכם היום את-מי תעבדון--אם את-אלהים אשר-עבדו אבותיכם אשר בעבר מעבר הנהר, ואם את-אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם; ואנכי וביתי, נעבד את-יהוה.  {פ}

טז ויען העם, ויאמר, חלילה לנו, מעזב את-יהוה--לעבד, אלהים אחרים.  יז כי יהוה אלהינו, הוא המעלה אתנו ואת-אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים; ואשר עשה לעינינו, את-האתות הגדלות האלה, וישמרנו בכל-הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם.  יח ויגרש יהוה את-כל-העמים, ואת-האמרי ישב הארץ--מפנינו; גם-אנחנו נעבד את-יהוה, כי-הוא אלהינו.  יט ויאמר יהושע אל-העם, לא תוכלו לעבד את-יהוה--כי-אלהים קדשים, הוא:  אל-קנוא הוא, לא-ישא לפשעכם ולחטאותיכם.  כ כי תעזבו את-יהוה, ועבדתם אלהי נכר; ושב והרע לכם וכלה אתכם, אחרי אשר-היטיב לכם.  כא ויאמר העם, אל-יהושע:  לא, כי את-יהוה נעבד.  כב ויאמר יהושע אל-העם, עדים אתם בכם, כי-אתם בחרתם לכם את-יהוה, לעבד אותו; ויאמרו, עדים.  כג ועתה, הסירו את-אלהי הנכר אשר בקרבכם; והטו, את-לבבכם, אל-יהוה, אלהי ישראל.  כד ויאמרו העם, אל-יהושע:  את-יהוה אלהינו נעבד, ובקולו נשמע.  כה ויכרת יהושע ברית לעם, ביום ההוא; וישם לו חק ומשפט, בשכם.  כו ויכתב יהושע את-הדברים האלה, בספר תורת אלהים; ויקח, אבן גדולה, ויקימה שם, תחת האלה אשר במקדש יהוה.  {פ}

כז ויאמר יהושע אל-כל-העם, הנה האבן הזאת תהיה-בנו לעדה--כי-היא שמעה את כל-אמרי יהוה, אשר דבר עמנו; והיתה בכם לעדה, פן-תכחשון באלהיכם.  כח וישלח יהושע את-העם, איש לנחלתו.  {פ}

כט ויהי, אחרי הדברים האלה, וימת יהושע בן-נון, עבד יהוה--בן-מאה ועשר, שנים.  ל ויקברו אתו בגבול נחלתו, בתמנת-סרח אשר בהר-אפרים, מצפון, להר-געש.  לא ויעבד ישראל את-יהוה, כל ימי יהושע; וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל-מעשה יהוה, אשר עשה לישראל.  לב ואת-עצמות יוסף אשר-העלו בני-ישראל ממצרים, קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני-חמור אבי-שכם, במאה קשיטה; ויהיו לבני-יוסף, לנחלה.  לג ואלעזר בן-אהרן, מת; ויקברו אתו, בגבעת פינחס בנו, אשר נתן-לו, בהר אפרים.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד