תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ב

א וישלח יהושע-בן-נון מן-השטים שנים-אנשים מרגלים, חרש לאמר, לכו ראו את-הארץ, ואת-יריחו; וילכו ויבאו בית-אשה זונה, ושמה רחב--וישכבו-שמה.  ב ויאמר, למלך יריחו לאמר:  הנה אנשים באו הנה הלילה, מבני ישראל--לחפר את-הארץ.  ג וישלח מלך יריחו, אל-רחב לאמר:  הוציאי האנשים הבאים אליך, אשר-באו לביתך--כי לחפר את-כל-הארץ, באו.  ד ותקח האשה את-שני האנשים, ותצפנו; ותאמר כן, באו אלי האנשים, ולא ידעתי, מאין המה.  ה ויהי השער לסגור, בחשך והאנשים יצאו--לא ידעתי, אנה הלכו האנשים; רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום.  ו והיא, העלתם הגגה; ותטמנם בפשתי העץ, הערכות לה על-הגג.  ז והאנשים, רדפו אחריהם דרך הירדן, על, המעברות; והשער סגרו--אחרי, כאשר יצאו הרדפים אחריהם.  ח והמה, טרם ישכבון; והיא עלתה עליהם, על-הגג.  ט ותאמר, אל-האנשים--ידעתי, כי-נתן יהוה לכם את-הארץ; וכי-נפלה אימתכם עלינו, וכי נמגו כל-ישבי הארץ מפניכם.  י כי שמענו, את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם, בצאתכם, ממצרים; ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן, לסיחן ולעוג--אשר החרמתם, אותם.  יא ונשמע וימס לבבנו, ולא-קמה עוד רוח באיש מפניכם:  כי, יהוה אלהיכם--הוא אלהים בשמים ממעל, ועל-הארץ מתחת.  יב ועתה, השבעו-נא לי ביהוה, כי-עשיתי עמכם, חסד; ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי, חסד, ונתתם לי, אות אמת.  יג והחיתם את-אבי ואת-אמי, ואת-אחי ואת-אחותי אחיותי, ואת, כל-אשר להם; והצלתם את-נפשתינו, ממות.  יד ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו, את-דברנו זה; והיה, בתת-יהוה לנו את-הארץ, ועשינו עמך, חסד ואמת.  טו ותורדם בחבל, בעד החלון:  כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת.  טז ותאמר להם ההרה לכו, פן-יפגעו בכם הרדפים; ונחבתם שמה שלשת ימים, עד שוב הרדפים, ואחר, תלכו לדרככם.  יז ויאמרו אליה, האנשים:  נקים אנחנו, משבעתך הזה אשר השבעתנו.  יח הנה אנחנו באים, בארץ; את-תקות חוט השני הזה תקשרי, בחלון אשר הורדתנו בו, ואת-אביך ואת-אמך ואת-אחיך ואת כל-בית אביך, תאספי אליך הביתה.  יט והיה כל אשר-יצא מדלתי ביתך החוצה, דמו בראשו--ואנחנו נקים; וכל אשר יהיה אתך, בבית--דמו בראשנו, אם-יד תהיה-בו.  כ ואם-תגידי, את-דברנו זה--והיינו נקים, משבעתך אשר השבעתנו.  כא ותאמר כדבריכם כן-הוא, ותשלחם וילכו; ותקשר את-תקות השני, בחלון.  כב וילכו, ויבאו ההרה, וישבו שם שלשת ימים, עד-שבו הרדפים; ויבקשו הרדפים בכל-הדרך, ולא מצאו.  כג וישבו שני האנשים, וירדו מההר, ויעברו ויבאו, אל-יהושע בן-נון; ויספרו-לו--את כל-המצאות, אותם.  כד ויאמרו, אל-יהושע, כי-נתן יהוה בידנו, את-כל-הארץ; וגם-נמגו כל-ישבי הארץ, מפנינו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד