תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כב

א אז יקרא יהושע, לראובני ולגדי, ולחצי, מטה מנשה.  ב ויאמר אליהם--אתם שמרתם, את כל-אשר צוה אתכם משה עבד יהוה; ותשמעו בקולי, לכל אשר-צויתי אתכם.  ג לא-עזבתם את-אחיכם, זה ימים רבים, עד, היום הזה; ושמרתם--את-משמרת, מצות יהוה אלהיכם.  ד ועתה, הניח יהוה אלהיכם לאחיכם, כאשר, דבר להם; ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם, אל-ארץ אחזתכם, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן.  ה רק שמרו מאד, לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה, לאהבה את-יהוה אלהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו, ולדבקה-בו; ולעבדו, בכל-לבבכם ובכל-נפשכם.  ו ויברכם, יהושע; וישלחם, וילכו אל-אהליהם.  {פ}

ז ולחצי שבט המנשה, נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם-אחיהם, מעבר בעבר הירדן ימה; וגם כי שלחם יהושע, אל-אהליהם--ויברכם.  ח ויאמר אליהם לאמר, בנכסים רבים שובו אל-אהליכם ובמקנה רב-מאד, בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות, הרבה מאד; חלקו שלל-איביכם, עם-אחיכם.  {פ}

ט וישבו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה, מאת בני ישראל, משלה, אשר בארץ-כנען--ללכת אל-ארץ הגלעד, אל-ארץ אחזתם אשר נאחזו-בה, על-פי יהוה, ביד-משה.  י ויבאו אל-גלילות הירדן, אשר בארץ כנען; ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזבח, על-הירדן--מזבח גדול, למראה.  יא וישמעו בני-ישראל, לאמר:  הנה בנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה את-המזבח, אל-מול ארץ כנען--אל-גלילות הירדן, אל-עבר בני ישראל.  יב וישמעו, בני ישראל; ויקהלו כל-עדת בני-ישראל, שלה, לעלות עליהם, לצבא.  {פ}

יג וישלחו בני-ישראל אל-בני-ראובן ואל-בני-גד, ואל-חצי שבט-מנשה--אל-ארץ הגלעד:  את-פינחס, בן-אלעזר הכהן.  יד ועשרה נשאים, עמו--נשיא אחד נשיא אחד לבית אב, לכל מטות ישראל; ואיש ראש בית-אבותם המה, לאלפי ישראל.  טו ויבאו אל-בני-ראובן ואל-בני-גד, ואל-חצי שבט-מנשה--אל-ארץ הגלעד; וידברו אתם, לאמר.  טז כה אמרו כל עדת יהוה, מה-המעל הזה אשר מעלתם באלהי ישראל, לשוב היום, מאחרי יהוה--בבנותכם לכם מזבח, למרדכם היום ביהוה.  יז המעט-לנו, את-עון פעור, אשר לא-הטהרנו ממנו, עד היום הזה; ויהי הנגף, בעדת יהוה.  יח ואתם תשבו היום, מאחרי יהוה; והיה, אתם תמרדו היום ביהוה, ומחר, אל-כל-עדת ישראל יקצף.  יט ואך אם-טמאה ארץ אחזתכם, עברו לכם אל-ארץ אחזת יהוה אשר שכן-שם משכן יהוה, והאחזו, בתוכנו; וביהוה אל-תמרדו, ואתנו אל-תמרדו, בבנתכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח יהוה אלהינו.  כ הלוא עכן בן-זרח, מעל מעל בחרם, ועל-כל-עדת ישראל, היה קצף:  והוא איש אחד, לא גוע בעונו.  {ס}

כא ויענו בני-ראובן ובני-גד, וחצי שבט המנשה; וידברו, את-ראשי אלפי ישראל.  כב אל אלהים יהוה אל אלהים יהוה, הוא ידע, וישראל, הוא ידע:  אם-במרד ואם-במעל ביהוה, אל-תושיענו היום הזה.  כג לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי יהוה; ואם-להעלות עליו עולה ומנחה, ואם-לעשות עליו זבחי שלמים--יהוה, הוא יבקש.  כד ואם-לא מדאגה מדבר, עשינו את-זאת לאמר:  מחר, יאמרו בניכם לבנינו לאמר, מה-לכם, וליהוה אלהי ישראל.  כה וגבול נתן-יהוה ביננו וביניכם בני-ראובן ובני-גד, את-הירדן--אין-לכם חלק, ביהוה; והשביתו בניכם את-בנינו, לבלתי ירא את-יהוה.  כו ונאמר--נעשה-נא לנו, לבנות את-המזבח:  לא לעולה, ולא לזבח.  כז כי עד הוא בינינו וביניכם, ובין דרותינו אחרינו, לעבד את-עבדת יהוה לפניו, בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו:  ולא-יאמרו בניכם מחר לבנינו, אין-לכם חלק ביהוה.  כח ונאמר--והיה כי-יאמרו אלינו ואל-דרתינו, מחר; ואמרנו ראו את-תבנית מזבח יהוה אשר-עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח--כי-עד הוא, בינינו וביניכם.  כט חלילה לנו ממנו למרד ביהוה, ולשוב היום מאחרי יהוה, לבנות מזבח, לעלה למנחה ולזבח--מלבד, מזבח יהוה אלהינו, אשר, לפני משכנו.  {פ}

ל וישמע פינחס הכהן, ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו, את-הדברים, אשר דברו בני-ראובן ובני-גד ובני מנשה; וייטב, בעיניהם.  לא ויאמר פינחס בן-אלעזר הכהן אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-בני מנשה, היום ידענו כי-בתוכנו יהוה, אשר לא-מעלתם ביהוה, המעל הזה; אז, הצלתם את-בני ישראל--מיד יהוה.  לב וישב פינחס בן-אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני-ראובן ומאת בני-גד מארץ הגלעד, אל-ארץ כנען--אל-בני ישראל; וישבו אותם, דבר.  לג וייטב הדבר, בעיני בני ישראל, ויברכו אלהים, בני ישראל; ולא אמרו, לעלות עליהם לצבא, לשחת את-הארץ, אשר בני-ראובן ובני-גד ישבים בה.  לד ויקראו בני-ראובן ובני-גד, למזבח:  כי עד הוא בינתינו, כי יהוה האלהים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד