תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ו

א ויריחו סגרת ומסגרת, מפני בני ישראל:  אין יוצא, ואין בא.  {ס}

ב ויאמר יהוה, אל-יהושע, ראה נתתי בידך, את-יריחו ואת-מלכה--גבורי, החיל.  ג וסבתם את-העיר, כל אנשי המלחמה--הקיף את-העיר, פעם אחת; כה תעשה, ששת ימים.  ד ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים, לפני הארון, וביום השביעי, תסבו את-העיר שבע פעמים; והכהנים, יתקעו בשופרות.  ה והיה במשך בקרן היובל, בשמעכם כשמעכם את-קול השופר, יריעו כל-העם, תרועה גדולה; ונפלה חומת העיר, תחתיה, ועלו העם, איש נגדו.  ו ויקרא יהושע בן-נון, אל-הכהנים, ויאמר אלהם, שאו את-ארון הברית; ושבעה כהנים, ישאו שבעה שופרות יובלים, לפני, ארון יהוה.  ז ויאמרו ויאמר, אל-העם, עברו, וסבו את-העיר; והחלוץ--יעבר, לפני ארון יהוה.  ח ויהי, כאמר יהושע אל-העם, ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה, עברו ותקעו בשופרות; וארון ברית יהוה, הלך אחריהם.  ט והחלוץ הלך--לפני הכהנים, תקעו תקעי השופרות; והמאסף, הלך אחרי הארון, הלוך, ותקוע בשופרות.  י ואת-העם צוה יהושע לאמר, לא תריעו ולא-תשמיעו את-קולכם, ולא-יצא מפיכם, דבר:  עד יום אמרי אליכם, הריעו--והריעתם.  יא ויסב ארון-יהוה את-העיר, הקף פעם אחת; ויבאו, המחנה, וילינו, במחנה.  {פ}

יב וישכם יהושע, בבקר; וישאו הכהנים, את-ארון יהוה.  יג ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים, לפני ארון יהוה, הלכים הלוך, ותקעו בשופרות; והחלוץ, הלך לפניהם, והמאסף הלך אחרי ארון יהוה, הולך הלוך ותקוע בשופרות.  יד ויסבו את-העיר ביום השני, פעם אחת, וישבו, המחנה; כה עשו, ששת ימים.  טו ויהי ביום השביעי, וישכמו כעלות השחר, ויסבו את-העיר כמשפט הזה, שבע פעמים:  רק ביום ההוא, סבבו את-העיר שבע פעמים.  טז ויהי בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות; ויאמר יהושע אל-העם הריעו, כי-נתן יהוה לכם את-העיר.  יז והיתה העיר חרם היא וכל-אשר-בה, ליהוה:  רק רחב הזונה תחיה, היא וכל-אשר אתה בבית--כי החבאתה, את-המלאכים אשר שלחנו.  יח ורק-אתם שמרו מן-החרם, פן-תחרימו ולקחתם מן-החרם; ושמתם את-מחנה ישראל, לחרם, ועכרתם, אותו.  יט וכל כסף וזהב, וכלי נחשת וברזל--קדש הוא, ליהוה:  אוצר יהוה, יבוא.  כ וירע העם, ויתקעו בשפרות; ויהי כשמע העם את-קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את-העיר.  כא ויחרימו, את-כל-אשר בעיר, מאיש ועד-אשה, מנער ועד-זקן; ועד שור ושה וחמור, לפי-חרב.  כב ולשנים האנשים המרגלים את-הארץ, אמר יהושע, באו, בית-האשה הזונה; והוציאו משם את-האשה ואת-כל-אשר-לה, כאשר נשבעתם לה.  כג ויבאו הנערים המרגלים, ויציאו את-רחב ואת-אביה ואת-אמה ואת-אחיה ואת-כל-אשר-לה, ואת כל-משפחותיה, הוציאו; ויניחום--מחוץ, למחנה ישראל.  כד והעיר שרפו באש, וכל-אשר-בה:  רק הכסף והזהב, וכלי הנחשת והברזל--נתנו, אוצר בית-יהוה.  כה ואת-רחב הזונה ואת-בית אביה ואת-כל-אשר-לה, החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל, עד היום הזה:  כי החביאה את-המלאכים, אשר-שלח יהושע לרגל את-יריחו.  {פ}

כו וישבע יהושע, בעת ההיא לאמר:  ארור האיש לפני יהוה, אשר יקום ובנה את-העיר הזאת את-יריחו--בבכרו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה.  {ס}

כז ויהי יהוה, את-יהושע; ויהי שמעו, בכל-הארץ.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד