תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ד

א ויהי כאשר-תמו כל-הגוי, לעבור את-הירדן;  {פ}

ויאמר יהוה, אל-יהושע לאמר.  ב קחו לכם מן-העם, שנים עשר אנשים--איש-אחד איש-אחד, משבט.  ג וצוו אותם, לאמר, שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, הכין שתים-עשרה אבנים; והעברתם אותם, עמכם, והנחתם אותם, במלון אשר-תלינו בו הלילה.  {ס}

ד ויקרא יהושע, אל-שנים העשר איש, אשר הכין, מבני ישראל--איש-אחד איש-אחד, משבט.  ה ויאמר להם, יהושע, עברו לפני ארון יהוה אלהיכם, אל-תוך הירדן; והרימו לכם איש אבן אחת, על-שכמו, למספר, שבטי בני-ישראל.  ו למען, תהיה זאת אות--בקרבכם:  כי-ישאלון בניכם מחר לאמר, מה האבנים האלה לכם.  ז ואמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה--בעברו בירדן, נכרתו מי הירדן; והיו האבנים האלה לזכרון, לבני ישראל--עד-עולם.  ח ויעשו-כן בני-ישראל, כאשר צוה יהושע, וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע, למספר שבטי בני-ישראל; ויעברום עמם אל-המלון, וינחום שם.  ט ושתים עשרה אבנים, הקים יהושע בתוך הירדן--תחת מצב רגלי הכהנים, נשאי ארון הברית; ויהיו שם, עד היום הזה.  י והכהנים נשאי הארון, עמדים בתוך הירדן, עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם, ככל אשר-צוה משה את-יהושע; וימהרו העם, ויעברו.  יא ויהי כאשר-תם כל-העם, לעבור; ויעבר ארון-יהוה והכהנים, לפני העם.  יב ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה, חמשים, לפני, בני ישראל--כאשר דבר אליהם, משה.  יג כארבעים אלף, חלוצי הצבא--עברו לפני יהוה, למלחמה, אל, ערבות יריחו.  {ס}

יד ביום ההוא, גדל יהוה את-יהושע, בעיני, כל-ישראל; ויראו אתו, כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו.  {פ}

טו ויאמר יהוה, אל-יהושע לאמר.  טז צוה, את-הכהנים, נשאי, ארון העדות; ויעלו, מן-הירדן.  יז ויצו יהושע, את-הכהנים לאמר:  עלו, מן-הירדן.  יח ויהי בעלות כעלות הכהנים נשאי ארון ברית-יהוה, מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים, אל החרבה; וישבו מי-הירדן למקומם, וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו.  יט והעם, עלו מן-הירדן, בעשור, לחדש הראשון; ויחנו, בגלגל, בקצה, מזרח יריחו.  כ ואת שתים עשרה האבנים האלה, אשר לקחו מן-הירדן--הקים יהושע, בגלגל.  כא ויאמר אל-בני ישראל, לאמר:  אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמר, מה האבנים האלה.  כב והודעתם, את-בניכם לאמר:  ביבשה עבר ישראל, את-הירדן הזה.  כג אשר-הוביש יהוה אלהיכם את-מי הירדן, מפניכם--עד-עברכם:  כאשר עשה יהוה אלהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו, עד-עברנו.  כד למען דעת כל-עמי הארץ, את-יד יהוה, כי חזקה, היא--למען יראתם את-יהוה אלהיכם, כל-הימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד