תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ב

א ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל, אל-הבכים;  {פ}
 
ויאמר אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל-הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם, ואמר, לא-אפר בריתי אתכם לעולם.  ב ואתם, לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת--מזבחותיהם, תתצון; ולא-שמעתם בקולי, מה-זאת עשיתם.  ג וגם אמרתי, לא-אגרש אותם מפניכם; והיו לכם, לצדים, ואלהיהם, יהיו לכם למוקש.  ד ויהי, כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה, אל-כל-בני, ישראל; וישאו העם את-קולם, ויבכו.  ה ויקראו שם-המקום ההוא, בכים; ויזבחו-שם, ליהוה.  {פ}

ו וישלח יהושע, את-העם; וילכו בני-ישראל איש לנחלתו, לרשת את-הארץ.  ז ויעבדו העם את-יהוה, כל ימי יהושע; וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושוע, אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול, אשר עשה לישראל.  ח וימת יהושע בן-נון, עבד יהוה, בן-מאה ועשר, שנים.  ט ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת-חרס בהר אפרים, מצפון, להר-געש.  י וגם כל-הדור ההוא, נאספו אל-אבותיו; ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא-ידעו את-יהוה, וגם את-המעשה, אשר עשה לישראל.  {פ}

יא ויעשו בני-ישראל את-הרע, בעיני יהוה; ויעבדו, את-הבעלים.  יב ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם; ויכעסו, את-יהוה.  יג ויעזבו, את-יהוה; ויעבדו לבעל, ולעשתרות.  יד ויחר-אף יהוה, בישראל, ויתנם ביד-שסים, וישסו אותם; וימכרם ביד אויביהם, מסביב, ולא-יכלו עוד, לעמד לפני אויביהם.  טו בכל אשר יצאו, יד-יהוה היתה-בם לרעה, כאשר דבר יהוה, וכאשר נשבע יהוה להם; ויצר להם, מאד.  טז ויקם יהוה, שפטים; ויושיעום, מיד שסיהם.  יז וגם אל-שפטיהם, לא שמעו--כי זנו אחרי אלהים אחרים, וישתחוו להם:  סרו מהר, מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה--לא-עשו כן.  יח וכי-הקים יהוה להם, שפטים, והיה יהוה עם-השפט, והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט:  כי-ינחם יהוה מנאקתם, מפני לחציהם ודחקיהם.  יט והיה במות השופט, ישבו והשחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלהים אחרים, לעבדם ולהשתחות להם:  לא הפילו ממעלליהם, ומדרכם הקשה.  כ ויחר-אף יהוה, בישראל; ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את-בריתי אשר צויתי את-אבותם, ולא שמעו, לקולי.  כא גם-אני לא אוסיף, להוריש איש מפניהם, מן-הגוים אשר-עזב יהושע, וימת.  כב למען נסות בם, את-ישראל:  השמרים הם את-דרך יהוה ללכת בם, כאשר שמרו אבותם--אם-לא.  כג וינח יהוה את-הגוים האלה, לבלתי הורישם מהר; ולא נתנם, ביד-יהושע.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא