תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק יד

א וירד שמשון, תמנתה; וירא אשה בתמנתה, מבנות פלשתים.  ב ויעל, ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אשה ראיתי בתמנתה, מבנות פלשתים; ועתה, קחו-אותה לי לאשה.  ג ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל-עמי אשה--כי-אתה הולך לקחת אשה, מפלשתים הערלים; ויאמר שמשון אל-אביו אותה קח-לי, כי-היא ישרה בעיני.  ד ואביו ואמו לא ידעו, כי מיהוה היא--כי-תאנה הוא-מבקש, מפלשתים; ובעת ההיא, פלשתים משלים בישראל.  ה וירד שמשון ואביו ואמו, תמנתה; ויבאו, עד-כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות, שאג לקראתו.  ו ותצלח עליו רוח יהוה, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה, אין בידו; ולא הגיד לאביו ולאמו, את אשר עשה.  ז וירד, וידבר לאשה; ותישר, בעיני שמשון.  ח וישב מימים, לקחתה, ויסר לראות, את מפלת האריה; והנה עדת דבורים בגוית האריה, ודבש.  ט וירדהו אל-כפיו, וילך הלוך ואכל, וילך אל-אביו ואל-אמו, ויתן להם ויאכלו; ולא-הגיד להם, כי מגוית האריה רדה הדבש.  י וירד אביהו, אל-האשה; ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים.  יא ויהי, כראותם אותו; ויקחו שלשים מרעים, ויהיו אתו.  יב ויאמר להם שמשון, אחודה-נא לכם חידה:  אם-הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם--ונתתי לכם שלשים סדינים, ושלשים חלפת בגדים.  יג ואם-לא תוכלו, להגיד לי--ונתתם אתם לי שלשים סדינים, ושלשים חליפות בגדים; ויאמרו לו--חודה חידתך, ונשמענה.  יד ויאמר להם, מהאכל יצא מאכל, ומעז, יצא מתוק; ולא יכלו להגיד החידה, שלשת ימים.  טו ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת-שמשון פתי את-אישך ויגד-לנו את-החידה--פן-נשרף אותך ואת-בית אביך, באש; הלירשנו, קראתם לנו הלא.  טז ותבך אשת שמשון עליו, ותאמר רק-שנאתני ולא אהבתני--החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדתה; ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי--ולך אגיד.  יז ותבך עליו שבעת הימים, אשר-היה להם המשתה; ויהי ביום השביעי, ויגד-לה כי הציקתהו, ותגד החידה, לבני עמה.  יח ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבא החרסה, מה-מתוק מדבש, ומה עז מארי; ויאמר להם--לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי.  יט ותצלח עליו רוח יהוה, וירד אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקח את-חליצותם, ויתן החליפות, למגידי החידה; ויחר אפו, ויעל בית אביהו.  כ ותהי, אשת שמשון, למרעהו, אשר רעה לו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא