תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ב

א ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל, אל-הבוכים;  {פ}
 
ויאמר אעלה אתכם ממצריים, ואביא אתכם אל-הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא-אפר בריתי איתכם לעולם.  ב ואתם, לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת--מזבחותיהם, תיתוצון; ולא-שמעתם בקולי, מה-זאת עשיתם.  ג וגם אמרתי, לא-אגרש אותם מפניכם; והיו לכם, לצידים, ואלוהיהם, יהיו לכם למוקש.  ד ויהי, כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה, אל-כל-בני, ישראל; וישאו העם את-קולם, ויבכו.  ה ויקראו שם-המקום ההוא, בוכים; ויזבחו-שם, ליהוה.  {פ}

ו וישלח יהושוע, את-העם; וילכו בני-ישראל איש לנחלתו, לרשת את-הארץ.  ז ויעבדו העם את-יהוה, כול ימי יהושוע; וכול ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושוע, אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול, אשר עשה לישראל.  ח וימת יהושוע בן-נון, עבד יהוה, בן-מאה ועשר, שנים.  ט ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת-חרס בהר אפריים, מצפון, להר-געש.  י וגם כל-הדור ההוא, נאספו אל-אבותיו; ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא-ידעו את-יהוה, וגם את-המעשה, אשר עשה לישראל.  {פ}

יא ויעשו בני-ישראל את-הרע, בעיני יהוה; ויעבדו, את-הבעלים.  יב ויעזבו את-יהוה אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצריים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם; ויכעיסו, את-יהוה.  יג ויעזבו, את-יהוה; ויעבדו לבעל, ולעשתרות.  יד וייחר-אף יהוה, בישראל, וייתנם ביד-שוסים, וישוסו אותם; וימכרם ביד אויביהם, מסביב, ולא-יכלו עוד, לעמוד לפני אויביהם.  טו בכול אשר יצאו, יד-יהוה הייתה-בם לרעה, כאשר דיבר יהוה, וכאשר נשבע יהוה להם; וייצר להם, מאוד.  טז ויקם יהוה, שופטים; ויושיעום, מיד שוסיהם.  יז וגם אל-שופטיהם, לא שמעו--כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם:  סרו מהר, מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות-יהוה--לא-עשו כן.  יח וכי-הקים יהוה להם, שופטים, והיה יהוה עם-השופט, והושיעם מיד אויביהם כול ימי השופט:  כי-יינחם יהוה מנאקתם, מפני לוחציהם ודוחקיהם.  יט והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם:  לא הפילו ממעלליהם, ומדרכם הקשה.  כ וייחר-אף יהוה, בישראל; ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את-בריתי אשר ציוויתי את-אבותם, ולא שמעו, לקולי.  כא גם-אני לא אוסיף, להוריש איש מפניהם, מן-הגויים אשר-עזב יהושוע, וימות.  כב למען נסות בם, את-ישראל:  השומרים הם את-דרך יהוה ללכת בם, כאשר שמרו אבותם--אם-לא.  כג וינח יהוה את-הגויים האלה, לבלתי הורישם מהר; ולא נתנם, ביד-יהושוע.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?