תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק א

א ויהי, אחרי מות יהושוע, וישאלו בני ישראל, ביהוה לאמור:  מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחילה, להילחם בו.  ב ויאמר יהוה, יהודה יעלה:  הנה נתתי את-הארץ, בידו.  ג ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי בגורלי, ונילחמה בכנעני, והלכתי גם-אני איתך, בגורלך; וילך איתו, שמעון.  ד ויעל יהודה, וייתן יהוה את-הכנעני והפריזי בידם; ויכום בבזק, עשרת אלפים איש.  ה וימצאו את-אדוני בזק, בבזק, ויילחמו, בו; ויכו, את-הכנעני ואת-הפריזי.  ו וינס אדוני בזק, וירדפו אחריו; ויאחזו אותו--ויקצצו, את-בהונות ידיו ורגליו.  ז ויאמר אדוני-בזק, שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני--כאשר עשיתי, כן שילם-לי אלוהים; ויביאוהו ירושלים, וימת שם.  {פ}

ח ויילחמו בני-יהודה, בירושלים, וילכדו אותה, ויכוה לפי-חרב; ואת-העיר, שילחו באש.  ט ואחר, ירדו בני יהודה, להילחם, בכנעני--יושב ההר, והנגב והשפילה.  י וילך יהודה, אל-הכנעני היושב בחברון, ושם-חברון לפנים, קרית ארבע; ויכו את-ששיי ואת-אחימן, ואת-תלמיי.  יא וילך משם, אל-יושבי דביר; ושם-דביר לפנים, קרית-ספר.  יב ויאמר כלב, אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה--ונתתי לו את-עכסה בתי, לאישה.  יג וילכדה עותניאל בן-קנז, אחי כלב הקטון ממנו; וייתן-לו את-עכסה בתו, לאישה.  יד ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת-אביה השדה, ותצנח, מעל החמור; ויאמר-לה כלב, מה-לך.  טו ותאמר לו הבה-לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי, גולות מים; וייתן-לה כלב, את גולות עילית, ואת, גולות תחתית.  {פ}

טז ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים, את-בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד; וילך, ויישב את-העם.  יז וילך יהודה, את-שמעון אחיו, ויכו, את-הכנעני יושב צפת; ויחרימו אותה, ויקרא את-שם-העיר חורמה.  יח וילכוד יהודה את-עזה ואת-גבולה, ואת-אשקלון ואת-גבולה, ואת-עקרון, ואת-גבולה.  יט ויהי יהוה את-יהודה, ויורש את-ההר:  כי לא להוריש את-יושבי העמק, כי-רכב ברזל להם.  כ וייתנו לכלב את-חברון, כאשר דיבר משה; ויורש משם, את-שלושה בני הענק.  כא ואת-היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין; ויישב היבוסי את-בני בנימין, בירושלים, עד, היום הזה.  {פ}

כב ויעלו בית-יוסף גם-הם, בית-אל; ויהוה, עימם.  כג ויתירו בית-יוסף, בבית-אל; ושם-העיר לפנים, לוז.  כד ויראו, השומרים, איש, יוצא מן-העיר; ויאמרו לו, הראנו נא את-מבוא העיר, ועשינו עימך, חסד.  כה ויראם את-מבוא העיר, ויכו את-העיר לפי-חרב; ואת-האיש ואת-כל-משפחתו, שילחו.  כו וילך האיש, ארץ החיתים; וייבן עיר, ויקרא שמה לוז--הוא שמה, עד היום הזה.  {פ}

כז ולא-הוריש מנשה, את-בית-שאן ואת-בנותיה ואת-תענך ואת-בנותיה, ואת-יושבי דור ואת-בנותיה ואת-יושבי יבלעם ואת-בנותיה, ואת-יושבי מגידו ואת-בנותיה; ויואל, הכנעני, לשבת, בארץ הזאת.  כח ויהי כי-חזק ישראל, וישם את-הכנעני למס; והוריש, לא הורישו.  {ס}

כט ואפריים לא הוריש, את-הכנעני היושב בגזר; ויישב הכנעני בקרבו, בגזר.  {ס}

ל זבולון, לא הוריש את-יושבי קטרון, ואת-יושבי, נהלול; ויישב הכנעני בקרבו, ויהיו למס.  {ס}

לא אשר, לא הוריש את-יושבי עכו, ואת-יושבי, צידון; ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה, ואת-אפיק ואת-רחוב.  לב ויישב, האשרי, בקרב הכנעני, יושבי הארץ:  כי, לא הורישו.  {ס}

לג נפתלי, לא-הוריש את-יושבי בית-שמש ואת-יושבי בית-ענת, ויישב, בקרב הכנעני יושבי הארץ; ויושבי בית-שמש ובית ענת, היו להם למס.  לד וילחצו האמורי את-בני-דן, ההרה:  כי-לא נתנו, לרדת לעמק.  לה ויואל האמורי לשבת בהר-חרס, באיילון ובשעלבים; ותכבד יד בית-יוסף, ויהיו למס.  לו וגבול, האמורי, ממעלה, עקרבים--מהסלע, ומעלה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא