תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק יד

א ויירד שמשון, תמנתה; וירא אישה בתמנתה, מבנות פלשתים.  ב ויעל, ויגד לאביו ולאימו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה, מבנות פלשתים; ועתה, קחו-אותה לי לאישה.  ג ויאמר לו אביו ואימו, האין בבנות אחיך ובכל-עמי אישה--כי-אתה הולך לקחת אישה, מפלשתים הערלים; ויאמר שמשון אל-אביו אותה קח-לי, כי-היא ישרה בעיניי.  ד ואביו ואימו לא ידעו, כי מיהוה היא--כי-תואנה הוא-מבקש, מפלשתים; ובעת ההיא, פלשתים מושלים בישראל.  ה ויירד שמשון ואביו ואימו, תמנתה; ויבואו, עד-כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות, שואג לקראתו.  ו ותצלח עליו רוח יהוה, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה, אין בידו; ולא הגיד לאביו ולאימו, את אשר עשה.  ז ויירד, וידבר לאישה; ותישר, בעיני שמשון.  ח וישב מימים, לקחתה, ויסר לראות, את מפלת האריה; והנה עדת דבורים בגוויית האריה, ודבש.  ט וירדהו אל-כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל-אביו ואל-אימו, וייתן להם ויאכלו; ולא-הגיד להם, כי מגוויית האריה רדה הדבש.  י ויירד אביהו, אל-האישה; ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים.  יא ויהי, כראותם אותו; ויקחו שלושים מריעים, ויהיו איתו.  יב ויאמר להם שמשון, אחודה-נא לכם חידה:  אם-הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם--ונתתי לכם שלושים סדינים, ושלושים חליפות בגדים.  יג ואם-לא תוכלו, להגיד לי--ונתתם אתם לי שלושים סדינים, ושלושים חליפות בגדים; ויאמרו לו--חודה חידתך, ונשמענה.  יד ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומעז, יצא מתוק; ולא יכלו להגיד החידה, שלושת ימים.  טו ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת-שמשון פתי את-אישך ויגד-לנו את-החידה--פן-נשרוף אותך ואת-בית אביך, באש; הליירשנו, קראתם לנו הלוא.  טז ותבך אשת שמשון עליו, ותאמר רק-שנאתני ולא אהבתני--החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת; ויאמר לה, הנה לאבי ולאימי לא הגדתי--ולך אגיד.  יז ותבך עליו שבעת הימים, אשר-היה להם המשתה; ויהי ביום השביעי, ויגד-לה כי הציקתהו, ותגד החידה, לבני עמה.  יח ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה-מתוק מדבש, ומה עז מארי; ויאמר להם--לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי.  יט ותצלח עליו רוח יהוה, ויירד אשקלון ויך מהם שלושים איש וייקח את-חליצותם, וייתן החליפות, למגידי החידה; וייחר אפו, ויעל בית אביהו.  כ ותהי, אשת שמשון, למריעהו, אשר ריעה לו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?