תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק א

א וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני, באהל מועד:  באחד לחדש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים--לאמר.  ב שאו, את-ראש כל-עדת בני-ישראל, למשפחתם, לבית אבתם--במספר שמות, כל-זכר לגלגלתם.  ג מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יצא צבא בישראל--תפקדו אתם לצבאתם, אתה ואהרן.  ד ואתכם יהיו, איש איש למטה--איש ראש לבית-אבתיו, הוא.  ה ואלה שמות האנשים, אשר יעמדו אתכם:  לראובן, אליצור בן-שדיאור.  ו לשמעון, שלמיאל בן-צורישדי.  ז ליהודה, נחשון בן-עמינדב.  ח ליששכר, נתנאל בן-צוער.  ט לזבולן, אליאב בן-חלן.  י לבני יוסף--לאפרים, אלישמע בן-עמיהוד; למנשה, גמליאל בן-פדהצור.  יא לבנימן, אבידן בן-גדעני.  יב לדן, אחיעזר בן-עמישדי.  יג לאשר, פגעיאל בן-עכרן.  יד לגד, אליסף בן-דעואל.  טו לנפתלי, אחירע בן-עינן.  טז אלה קריאי קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם:  ראשי אלפי ישראל, הם.  יז ויקח משה, ואהרן, את האנשים האלה, אשר נקבו בשמת.  יח ואת כל-העדה הקהילו, באחד לחדש השני, ויתילדו על-משפחתם, לבית אבתם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--לגלגלתם.  יט כאשר צוה יהוה, את-משה; ויפקדם, במדבר סיני.  {ס}

כ ויהיו בני-ראובן בכר ישראל, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמות, לגלגלתם--כל-זכר מבן עשרים שנה ומעלה, כל יצא צבא.  כא פקדיהם, למטה ראובן--ששה וארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

כב לבני שמעון, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  פקדיו, במספר שמות לגלגלתם--כל-זכר מבן עשרים שנה ומעלה, כל יצא צבא.  כג פקדיהם, למטה שמעון--תשעה וחמשים אלף, ושלש מאות.  {פ}

כד לבני גד, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  כה פקדיהם, למטה גד--חמשה וארבעים אלף, ושש מאות וחמשים.  {פ}

כו לבני יהודה, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  כז פקדיהם, למטה יהודה--ארבעה ושבעים אלף, ושש מאות.  {פ}

כח לבני יששכר, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  כט פקדיהם, למטה יששכר--ארבעה וחמשים אלף, וארבע מאות.  {פ}

ל לבני זבולן, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  לא פקדיהם, למטה זבולן--שבעה וחמשים אלף, וארבע מאות.  {פ}

לב לבני יוסף לבני אפרים, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  לג פקדיהם, למטה אפרים--ארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

לד לבני מנשה, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמות, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  לה פקדיהם, למטה מנשה--שנים ושלשים אלף, ומאתים.  {פ}

לו לבני בנימן, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  לז פקדיהם, למטה בנימן--חמשה ושלשים אלף, וארבע מאות.  {פ}

לח לבני דן, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  לט פקדיהם, למטה דן--שנים וששים אלף, ושבע מאות.  {פ}

מ לבני אשר, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  מא פקדיהם, למטה אשר--אחד וארבעים אלף, וחמש מאות.  {פ}

מב בני נפתלי, תולדתם למשפחתם לבית אבתם:  במספר שמת, מבן עשרים שנה ומעלה--כל, יצא צבא.  מג פקדיהם, למטה נפתלי--שלשה וחמשים אלף, וארבע מאות.  {פ}

מד אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן, ונשיאי ישראל--שנים עשר, איש:  איש-אחד לבית-אבתיו, היו.  מה ויהיו כל-פקודי בני-ישראל, לבית אבתם, מבן עשרים שנה ומעלה, כל-יצא צבא בישראל.  מו ויהיו, כל-הפקדים--שש-מאות אלף, ושלשת אלפים; וחמש מאות, וחמשים.  מז והלוים, למטה אבתם--לא התפקדו, בתוכם.  {פ}

מח וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  מט אך את-מטה לוי לא תפקד, ואת-ראשם לא תשא, בתוך, בני ישראל.  נ ואתה הפקד את-הלוים על-משכן העדת ועל כל-כליו, ועל כל-אשר-לו--המה ישאו את-המשכן ואת-כל-כליו, והם ישרתהו; וסביב למשכן, יחנו.  נא ובנסע המשכן, יורידו אתו הלוים, ובחנת המשכן, יקימו אתו הלוים; והזר הקרב, יומת.  נב וחנו, בני ישראל, איש על-מחנהו ואיש על-דגלו, לצבאתם.  נג והלוים יחנו סביב, למשכן העדת, ולא-יהיה קצף, על-עדת בני ישראל; ושמרו, הלוים, את-משמרת, משכן העדות.  נד ויעשו, בני ישראל:  ככל אשר צוה יהוה, את-משה--כן עשו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו