חזור למפתח התנ"ך


סדר הקריאות בבתי הכנסת

סדר השבוע

אלו הקריאות לפי השיטה המקובלת שגומרים את כל התורה במחזור של שנה אחת.  ההפטרות בסוגריים לפי הספרדים.  למקצת הקהילות יש מנהגים שונים מאלו.

יש קריאות אחרות במועדים ובשבתות מיוחדות בלוח למטה.

סדר / פרשה תורה הפטרה
בראשית בראשית א,א-ו,ח ישעיהו מב,ה-מג,י
(ישעיהו מב,ה-כא)
נוח בראשית ו,ט-יא,לב ישעיהו נד,א-נה,ה
(ישעיהו נד,א-י)
לך-לך בראשית יב,א-יז,כז ישעיהו מ,כז-מא,טז
ויירא בראשית יח,א-כב,כד מלכים ב ד,א-לז
(מלכים ב ד,א-כג)
חיי שרה בראשית כג,א-כה,יח מלכים א א,א-לא
תולדות בראשית כה,יט-כח,ט מלאכי א,א-ב,ז
וייצא בראשית כח,י-לב,ג הושע יב,יג-יד,י
(הושע יא,ז-יב,יב)
וישלח בראשית לב,ד-לו,מג הושע יא,ז-יב,יב
(עובדיה א,א-כא)
ויישב בראשית לז,א-מ,כג עמוס ב,ו-ג,ח
מקץ בראשית מא,א-מד,יז מלכים א ג,טו-ד,א
וייגש בראשית מד,יח-מז,כז יחזקאל לז,טו-כח
ויחי בראשית מז,כח-נ,כו מלכים א ב,א-יב
שמות שמות א,א-ו,א ישעיהו כז,ו-כח,יג; כט,כב-כג
(ירמיהו א,א-ב,ג)
ואירא שמות ו,ב-ט,לה יחזקאל כח,כה-כט,כא
בוא שמות י,א-יג,טז ירמיהו מו,יג-כח
בשלח שמות יג,יז-יז,טז שופטים ד,ד-ה,לא
(שופטים ה,א-לא)
יתרו שמות יח,א-כ,כב ישעיהו ו,א-ז,ו; ט,ה-ו
(ישעיהו ו,א-יג)
משפטים שמות כא,א-כד,יח ירמיהו לד,ח-כב; לג,כה-כו
תרומה שמות כה,א-כז,יט מלכים א ה,כו-ו,יג
תצווה שמות כז,כ-ל,י יחזקאל מג,י-כז
כי תישא שמות ל,יא-לד,לה מלכים א יח,א-לט
(מלכים א יח,כ-לט)
ויקהל שמות לה,א-לח,כ מלכים א ז,מ-נ
(מלכים א ז,יג-כו)
פקודי שמות לח,כא-מ,לח מלכים א ז,נא-ח,כא
(מלכים א ז,מ-נ)
ויקרא ויקרא א,א-ה,כו ישעיהו מג,כא-מד,כג
צו ויקרא ו,א-ח,לו ירמיהו ז,כא-ח,ג; ט,כב-כג
שמיני ויקרא ט,א-יא,מז שמואל ב ו,א-ז,יז
(שמואל ב ו,א-יט)
תזריע ויקרא יב,א-יג,נט מלכים ב ד,מב-ה,יט
מצורע ויקרא יד,א-טו,לג מלכים ב ז,ג-כ
אחרי מות ויקרא טז,א-יח,ל יחזקאל כב,א-טז
קדושים ויקרא יט,א-כ,כז עמוס ט,ז-טו
(יחזקאל כ,ב-כ)
אמור ויקרא כא,א-כד,כג יחזקאל מד,טו-לא
בהר סיניי ויקרא כה,א-כו,ב ירמיהו לב,ו-כז
בחוקותיי ויקרא כו,ג-כז,לד ירמיהו טז,יט-יז,יד
במדבר במדבר א,א-ד,כ הושע ב,א-כב
נשוא במדבר ד,כא-ז,פט שופטים יג,ב-כה
בהעלותך במדבר ח,א-יב,טז זכריה ב,יד-ד,ז
שלח-לך במדבר יג,א-טו,מא יהושוע ב,א-כד
קורח במדבר טז,א-יח,לב שמואל א יא,יד-יב,כב
חוקת במדבר יט,א-כב,א שופטים יא,א-לג
בלק במדבר כב,ב-כה,ט מיכה ה,ו-ו,ח
פינחס במדבר כה,י-ל,א מלכים א יח,מו-יט,כא
מטות במדבר ל,ב-לב,מב ירמיהו א,א-ב,ג
מסעי במדבר לג,א-לו,יג ירמיהו ב,ד-כח; ג,ד
(ירמיהו ב,ד-כח; ד,א-ב)
דברים דברים א,א-ג,כב ישעיהו א,א-כז
ואתחנן דברים ג,כג-ז,יא ישעיהו מ,א-כו
עקב דברים ז,יב-יא,כה ישעיהו מט,יד-נא,ג
ראה דברים יא,כו-טז,יז ישעיהו נד,יא-נה,ה
שופטים דברים טז,יח-כא,ט ישעיהו נא,יב-נב,יב
כי-תצא דברים כא,י-כה,יט ישעיהו נד,א-י
כי-תבוא דברים כו,א-כט,ח ישעיהו ס,א-כב
ניצבים דברים כט,ט-ל,כ ישעיהו סא,י-סג,ט
וילך דברים לא,א-ל הושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז
(הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
האזינו דברים לב,א-נב שמואל ב כב,א-נא
וזאת הברכה דברים לג,א-לד,יב יהושוע א,א-יח
(יהושוע א,א-ט)

 
קריאות למועדים

אלו הקריאות במועדים ובשבתות מיוחדות; במועדות, בדרך כלל קורא המפטיר מספר תורה שני.  ההפטרות בסוגריים לפי הספרדים.

סדר / פרשה תורה הפטרה
ראש השנה יום א' בראשית כא,א-לד
במדבר כט,א-ו
שמואל א א,א-ב,י
ראש השנה יום ב' בראשית כב,א-כד
במדבר כט,א-ו
ירמיהו לא,א-יט
שבת שובה   הושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז
(הושע יד,ב,י; מיכה ז,יח-כ)
יום הכיפורים בשחרית ויקרא טז,א-לד
במדבר כט,ז-יא
ישעיהו נז,יד-נח,יד
יום הכיפורים במנחה ויקרא יח,א-ל יונה א,א-ד,יא; מיכה ז,יח-כ
סוכות ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כט,יב-טז
זכריה יד,א-כא
סוכות יום ב' בגלות ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כט,יב-טז
מלכים א ח,ב-כא
סוכות שבת חולו של מועד שמות לג,יב-לד,כו יחזקאל לח,יח-לט,טז
שמיני עצרת דברים יד,כב-טז,יז
במדבר כט,לה-ל,א
מלכים א ח,נד-ט,א
שמחת תורה, בגלות דברים לג,א-לד,יב
בראשית א,א-ב,ג
במדבר כט,לה-ל,א
יהושוע א,א-יח
(יהושוע א,א-ט)
חנוכה שבת ראשונה   זכריה ב,יד-ד,ז
חנוכה שבת שנייה   מלכים א ז,מ-נ
שבת שקלים שמות ל,יא-טז מלכים ב יב,א-יז
(מלכים ב יא,יז-יב,יז)
שבת זכור דברים כה,יז-יט שמואל א טו,ב-לד
(שמואל א טו,א-לד)
פורים שמות יז,ח-טז  
שבת פרה במדבר יט,א-כב יחזקאל לו,טז-לח
(יחזקאל לו,טז-לו)
שבת החודש שמות יב,א-כ יחזקאל מה,טז-מו,יח
(יחזקאל מה,יח-מו,טו)
שבת הגדול   מלאכי ג,ד-כד
פסח שמות יב,כא-נא
במדבר כח,טז-כה
יהושוע ה,ב-ו,א
(יהושוע ה,ב-ו,א; ו,כז)
פסח יום ב' בגלות ויקרא כב,כו-כג,מד
במדבר כח,טז-כה
מלכים ב כג,א-ט; כג,כא-כה
שבת חולו של מועד פסח שמות לג,יב-לד,כו
במדבר כח,טז-כה
יחזקאל לז,א-יד
פסח יום ז' שמות יג,יז-טו,כו
במדבר כח,יט-כה
שמואל ב כב,א-נא
פסח יום ח' בגלות דברים טו,יט-טז,יז
במדבר כח,יט-כה
ישעיהו י,לב-יב,ו
שבועות שמות יט,א-כ,כג
במדבר כח,כו-לא
יחזקאל א,א-כח; ג,יב
שבועות יום ב' בגלות דברים טו,יט-טז,יז
במדבר כ,כו-לא
חבקוק ג,א-יט
(חבקוק ב,כ-ג,יט)
ט' באב בשחרית דברים ד,כה-מ ירמיהו ח,יג-ט,כג
ט' באב במנחה שמות לב,יא-יד, לד,א-י ישעיהו נה,ו-נו,ח
(הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
תענייות בשחרית שמות לב,יא-יד, לד,א-י  
תענייות במנחה שמות לב,יא-יד, לד,א-י ישעיהו נה,ו-נו,ח
(לא כלום)
ראש חודש בימי חול במדבר כח,א-טו  
שבת בערב ראש חודש   שמואל א כ,יח-מב
שבת ראש חודש במדבר כח,ט-טו ישעיהו סו,א-כד

 


חזור למפתח התנ"ך