תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק א

א ומליל ה' עם משה במדברא דסיניי, במשכן זמנא:  בחד לירחא תניינא בשתא תנייתא, למיפקהון מארעא דמצריים--למימר.  ב קבילו, ית חושבן כל כנשתא דבני ישראל, לזרעייתהון, לבית אבהתהון--במניין שמהן, כל דכורא לגולגלתהון.  ג מבר עסרין שנין ולעילא, כל נפיק חילא בישראל--תמנון יתהון לחיליהון, את ואהרון.  ד ועימכון יהון, גוברא גוברא לשבטא--גבר ריש לבית אבהתוהי, הוא.  ה ואילין שמהת גובריא, דיקומון עימכון:  לראובן, אליצור בר שדיאור.  ו לשמעון, שלומיאל בר צורישדיי.  ז ליהודה, נחשון בר עמינדב.  ח ליששכר, נתנאל בר צוער.  ט לזבולון, אליאב בר חילון.  י לבני יוסף--לאפריים, אלישמע בר עמיהוד; למנשה, גמליאל בר פדהצור.  יא לבנימין, אבידן בר גדעוני.  יב לדן, אחיעזר בר עמישדיי.  יג לאשר, פגעיאל בר עוכרן.  יד לגד, אליסף בר דעואל.  טו לנפתלי, אחירע בר עינן.  טז אילין מערעי כנשתא, רברבי שבטי אבהתהון:  רישי אלפיא דישראל, אינון.  יז ודבר משה, ואהרון, ית גובריא האילין, דאתפרשו בשמהן.  יח וית כל כנשתא כנשו, בחד לירחא תניינא, ואתייחסו על זרעייתהון, לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--לגולגלתהון.  יט כמא דפקיד ה', ית משה; ומננון, במדברא דסיניי.  {ס}

כ והוו בני ראובן בוכריה דישראל, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, לגולגלתהון--כל דכורא מבר עסרין שנין ולעילא, כול נפיק חילא.  כא מנייניהון, לשבטא דראובן--ארבעין ושיתא אלפין, וחמיש מאה.  {פ}

כב לבני שמעון, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  מניינוהי, במניין שמהן לגולגלתהון--כל דכורא מבר עסרין שנין ולעילא, כול נפיק חילא.  כג מנייניהון, לשבטא דשמעון--חמשין ותשעא אלפין, ותלת מאה.  {פ}

כד לבני גד, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  כה מנייניהון, לשבטא דגד--ארבעין וחמשא אלפין, ושית מאה וחמשין.  {פ}

כו לבני יהודה, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  כז מנייניהון, לשבטא דיהודה--שבעין וארבעא אלפין, ושית מאה.  {פ}

כח לבני יששכר, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  כט מנייניהון, לשבטא דיששכר--חמשין וארבעא אלפין, וארבע מאה.  {פ}

ל לבני זבולון, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  לא מנייניהון, לשבטא דזבולון--חמשין ושבעא אלפין, וארבע מאה.  {פ}

לב לבני יוסף לבני אפריים, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  לג מנייניהון, לשבטא דאפריים--ארבעין אלפין, וחמיש מאה.  {פ}

לד לבני מנשה, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  לה מנייניהון, לשבטא דמנשה--תלתין ותרין אלפין, ומאתן.  {פ}

לו לבני בנימין, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  לז מנייניהון, לשבטא דבנימין--תלתין וחמשא אלפין, וארבע מאה.  {פ}

לח לבני דן, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  לט מנייניהון, לשבטא דדן--שיתין ותרין אלפין, ושבע מאה.  {פ}

מ לבני אשר, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  מא מנייניהון, לשבטא דאשר--ארבעין וחד אלפין, וחמיש מאה.  {פ}

מב בני נפתלי, תולדתהון לזרעייתהון לבית אבהתהון:  במניין שמהן, מבר עסרין שנין ולעילא--כול, נפיק חילא.  מג מנייניהון, לשבטא דנפתלי--חמשין ותלתא אלפין, וארבע מאה.  {פ}

מד אילין מנייניא דמנא משה ואהרון, ורברבי ישראל--תרי עסר, גוברין:  גוברא חד לבית אבהתוהי, הוו.  מה והוו כל מנייני בני ישראל, לבית אבהתהון, מבר עסרין שנין ולעילא, כל נפיק חילא בישראל.  מו והוו, כל מנייניא--שית מאה, ותלתא אלפין; וחמיש מאה, וחמשין.  מז וליוואי, לשבטא דאבהתהון--לא אתמניאו, ביניהון.  {פ}

מח ומליל ה', עם משה למימר.  מט ברם ית שבטא דלוי לא תמני, וית חושבנהון לא תקביל, בגו, בני ישראל.  נ ואת מני ית ליוואי על משכנא דסהדותא ועל כל מנוהי, ועל כל דליה--אינון ייטלון ית משכנא וית כל מנוהי, ואינון ישמשוניה; וסחור סחור למשכנא, ישרון.  נא ובמיטל משכנא, יפרקון יתיה ליוואי, ובמשרי משכנא, יקימון יתיה ליוואי; וחילוניי דיקרב, יתקטיל.  נב ושרן, בני ישראל, גבר על משרוהי וגבר על טקסיה, לחיליהון.  נג וליוואי ישרון סחור סחור, למשכנא דסהדותא, ולא יהי רוגזא, על כנשתא דבני ישראל; וייטרון, ליוואי, ית מטרת, משכנא דסהדותא.  נד ועבדו, בני ישראל:  ככול דפקיד ה', ית משה--כין עבדו.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו