תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק א

א ויקרא, אל-משה; וידבר יהוה אליו, מאוהל מועד לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם, אדם כי-יקריב מכם קרבן, ליהוה--מן-הבהמה, מן-הבקר ומן-הצאן, תקריבו, את-קרבנכם.  ג אם-עולה קרבנו מן-הבקר, זכר תמים יקריבנו; אל-פתח אוהל מועד, יקריב אותו, לרצונו, לפני יהוה.  ד וסמך ידו, על ראש העולה; ונרצה לו, לכפר עליו.  ה ושחט את-בן הבקר, לפני יהוה; והקריבו בני אהרון הכוהנים, את-הדם, וזרקו את-הדם על-המזבח סביב, אשר-פתח אוהל מועד.  ו והפשיט, את-העולה; וניתח אותה, לנתחיה.  ז ונתנו בני אהרון הכוהן, אש--על-המזבח; וערכו עצים, על-האש.  ח וערכו, בני אהרון הכוהנים, את הנתחים, את-הראש ואת-הפדר--על-העצים אשר על-האש, אשר על-המזבח.  ט וקרבו וכרעיו, ירחץ במים; והקטיר הכוהן את-הכול המזבחה, עולה אישה ריח-ניחוח ליהוה.  {ס}

י ואם-מן-הצאן קרבנו מן-הכשבים או מן-העיזים, לעולה--זכר תמים, יקריבנו.  יא ושחט אותו על ירך המזבח, צפונה--לפני יהוה; וזרקו בני אהרון הכוהנים את-דמו, על-המזבח--סביב.  יב וניתח אותו לנתחיו, ואת-ראשו ואת-פדרו; וערך הכוהן, אותם, על-העצים אשר על-האש, אשר על-המזבח.  יג והקרב והכרעיים, ירחץ במים; והקריב הכוהן את-הכול, והקטיר המזבחה--עולה הוא אישה ריח ניחוח, ליהוה.  {פ}

יד ואם מן-העוף עולה קרבנו, ליהוה:  והקריב מן-התורים, או מן-בני היונה--את-קרבנו.  טו והקריבו הכוהן, אל-המזבח, ומלק את-ראשו, והקטיר המזבחה; ונמצה דמו, על קיר המזבח.  טז והסיר את-מוראתו, בנוצתה; והשליך אותה אצל המזבח, קדמה--אל-מקום, הדשן.  יז ושיסע אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכוהן המזבחה, על-העצים אשר על-האש:  עולה הוא, אישה ריח ניחוח--ליהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז