תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק יד

א הנה יום-בא, ליהוה; וחלק שללך, בקרבך.  ב ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם, למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, והנשים תשגלנה תשכבנה; ויצא חצי העיר, בגולה, ויתר העם, לא יכרת מן-העיר.  ג ויצא יהוה, ונלחם בגוים ההם, כיום הלחמו, ביום קרב.  ד ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלם, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה.  ה ונסתם גיא-הרי, כי-יגיע גי-הרים אל-אצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עזיה מלך-יהודה; ובא יהוה אלהי, כל-קדשים עמך.  ו והיה, ביום ההוא; לא-יהיה אור, יקרות יקפאון וקפאון ז והיה יום-אחד, הוא יודע ליהוה--לא-יום ולא-לילה; והיה לעת-ערב, יהיה-אור.  ח והיה ביום ההוא, יצאו מים-חיים מירושלם, חצים אל-הים הקדמוני, וחצים אל-הים האחרון:  בקיץ ובחרף, יהיה.  ט והיה יהוה למלך, על-כל-הארץ; ביום ההוא, יהיה יהוה אחד--ושמו אחד.  י יסוב כל-הארץ כערבה מגבע לרמון, נגב ירושלם; וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן, עד-מקום שער הראשון עד-שער הפנים, ומגדל חננאל, עד יקבי המלך.  יא וישבו בה, וחרם לא יהיה-עוד; וישבה ירושלם, לבטח.  {ס}

יב וזאת תהיה המגפה, אשר יגף יהוה את-כל-העמים, אשר צבאו, על-ירושלם; המק בשרו, והוא עמד על-רגליו, ועיניו תמקנה בחריהן, ולשונו תמק בפיהם.  יג והיה ביום ההוא, תהיה מהומת-יהוה רבה בהם; והחזיקו, איש יד רעהו, ועלתה ידו, על-יד רעהו.  יד וגם-יהודה--תלחם, בירושלם; ואסף חיל כל-הגוים סביב, זהב וכסף ובגדים--לרב מאד.  טו וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד הגמל והחמור, וכל-הבהמה, אשר יהיה במחנות ההמה--כמגפה, הזאת.  טז והיה, כל-הנותר מכל-הגוים, הבאים, על-ירושלם; ועלו מדי שנה בשנה, להשתחות למלך יהוה צבאות, ולחג, את-חג הסכות.  יז והיה אשר לא-יעלה מאת משפחות הארץ, אל-ירושלם, להשתחות, למלך יהוה צבאות--ולא עליהם, יהיה הגשם.  יח ואם-משפחת מצרים לא-תעלה ולא באה, ולא עליהם; תהיה המגפה, אשר יגף יהוה את-הגוים, אשר לא יעלו, לחג את-חג הסכות.  יט זאת תהיה, חטאת מצרים; וחטאת, כל-הגוים, אשר לא יעלו, לחג את-חג הסכות.  כ ביום ההוא, יהיה על-מצלות הסוס, קדש, ליהוה; והיה הסירות בבית יהוה, כמזרקים לפני המזבח.  כא והיה כל-סיר בירושלם וביהודה, קדש ליהוה צבאות, ובאו כל-הזבחים, ולקחו מהם ובשלו בהם; ולא-יהיה כנעני עוד בבית-יהוה צבאות, ביום ההוא.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד