תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק יא

א ואני בשנת אחת, לדריוש המדי--עמדי למחזיק ולמעוז, לו.  ב ועתה, אמת אגיד לך; הנה-עוד שלשה מלכים עמדים לפרס, והרביעי יעשיר עשר-גדול מכל, וכחזקתו בעשרו, יעיר הכל את מלכות יון.  ג ועמד, מלך גבור; ומשל ממשל רב, ועשה כרצונו.  ד וכעמדו, תשבר מלכותו, ותחץ, לארבע רוחות השמים; ולא לאחריתו, ולא כמשלו אשר משל--כי תנתש מלכותו, ולאחרים מלבד-אלה.  ה ויחזק מלך-הנגב, ומן-שריו; ויחזק עליו ומשל, ממשל רב ממשלתו.  ו ולקץ שנים, יתחברו, ובת מלך-הנגב תבוא אל-מלך הצפון, לעשות מישרים; ולא-תעצר כוח הזרוע, ולא יעמד וזרעו, ותנתן היא ומביאיה והילדה, ומחזקה בעתים.  ז ועמד מנצר שרשיה, כנו; ויבא אל-החיל, ויבא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם, והחזיק.  ח וגם אלהיהם עם-נסכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יבא מצרים; והוא שנים יעמד, ממלך הצפון.  ט ובא, במלכות מלך הנגב, ושב, אל-אדמתו.  י ובנו יתגרו, ואספו המון חילים רבים, ובא בוא, ושטף ועבר; וישב ויתגרו ויתגרה, עד-מעזה.  יא ויתמרמר, מלך הנגב, ויצא, ונלחם עמו עם-מלך הצפון; והעמיד המון רב, ונתן ההמון בידו.  יב ונשא ההמון, ירום ורם לבבו; והפיל רבאות, ולא יעוז.  יג ושב, מלך הצפון, והעמיד המון, רב מן-הראשון; ולקץ העתים שנים יבוא בוא, בחיל גדול וברכוש רב.  יד ובעתים ההם, רבים יעמדו על-מלך הנגב; ובני פריצי עמך, ינשאו להעמיד חזון--ונכשלו.  טו ויבא, מלך הצפון, וישפך סוללה, ולכד עיר מבצרות; וזרעות הנגב, לא יעמדו, ועם מבחריו, ואין כח לעמד.  טז ויעש הבא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו; ויעמד בארץ-הצבי, וכלה בידו.  יז וישם פניו לבוא בתקף כל-מלכותו, וישרים עמו--ועשה; ובת הנשים יתן-לו להשחיתה, ולא תעמד ולא-לו תהיה.  יח וישב וישם פניו לאיים, ולכד רבים; והשבית קצין חרפתו לו, בלתי חרפתו ישיב לו.  יט וישב פניו, למעוזי ארצו; ונכשל ונפל, ולא ימצא.  כ ועמד על-כנו מעביר נוגש, הדר מלכות; ובימים אחדים ישבר, ולא באפים ולא במלחמה.  כא ועמד על-כנו נבזה, ולא-נתנו עליו הוד מלכות; ובא בשלוה, והחזיק מלכות בחלקלקות.  כב וזרעות השטף ישטפו מלפניו, וישברו; וגם, נגיד ברית.  כג ומן-התחברות אליו, יעשה מרמה; ועלה ועצם, במעט-גוי.  כד בשלוה ובמשמני מדינה, יבוא, ועשה אשר לא-עשו אבתיו ואבות אבתיו, בזה ושלל ורכוש להם יבזור; ועל מבצרים יחשב מחשבתיו, ועד-עת.  כה ויער כחו ולבבו על-מלך הנגב, בחיל גדול, ומלך הנגב יתגרה למלחמה, בחיל-גדול ועצום עד-מאד; ולא יעמד, כי-יחשבו עליו מחשבות.  כו ואכלי פת-בגו ישברוהו, וחילו ישטוף; ונפלו, חללים רבים.  כז ושניהם המלכים לבבם למרע, ועל-שלחן אחד כזב ידברו; ולא תצלח, כי-עוד קץ למועד.  כח וישב ארצו ברכוש גדול, ולבבו על-ברית קדש; ועשה, ושב לארצו.  כט למועד ישוב, ובא בנגב; ולא-תהיה כראשנה, וכאחרונה.  ל ובאו בו ציים כתים, ונכאה, ושב וזעם על-ברית-קודש, ועשה; ושב ויבן, על-עזבי ברית קדש.  לא וזרעים, ממנו יעמדו; וחללו המקדש המעוז, והסירו התמיד, ונתנו, השקוץ משמם.  לב ומרשיעי ברית, יחניף בחלקות; ועם ידעי אלהיו, יחזקו ועשו.  לג ומשכילי עם, יבינו לרבים; ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובבזה--ימים.  לד ובהכשלם, יעזרו עזר מעט; ונלוו עליהם רבים, בחלקלקות.  לה ומן-המשכילים יכשלו, לצרוף בהם ולברר וללבן--עד-עת קץ:  כי-עוד, למועד.  לו ועשה כרצנו המלך, ויתרומם ויתגדל על-כל-אל, ועל אל אלים, ידבר נפלאות; והצליח עד-כלה זעם, כי נחרצה נעשתה.  לז ועל-אלהי אבתיו לא יבין, ועל-חמדת נשים ועל-כל-אלוה לא יבין:  כי על-כל, יתגדל.  לח ולאלה, מעזים, על-כנו, יכבד; ולאלוה אשר לא-ידעהו אבתיו, יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה--ובחמדות.  לט ועשה למבצרי מעזים, עם-אלוה נכר, אשר הכיר יכיר, ירבה כבוד; והמשילם, ברבים, ואדמה, יחלק במחיר.  מ ובעת קץ, יתנגח עמו מלך הנגב, וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים, ובאניות רבות; ובא בארצות, ושטף ועבר.  מא ובא בארץ הצבי, ורבות יכשלו; ואלה, ימלטו מידו--אדום ומואב, וראשית בני עמון.  מב וישלח ידו, בארצות; וארץ מצרים, לא תהיה לפליטה.  מג ומשל, במכמני הזהב והכסף, ובכל, חמדות מצרים--ולבים וכשים, במצעדיו.  מד ושמעות יבהלהו, ממזרח ומצפון; ויצא בחמא גדלה, להשמיד ולהחרים רבים.  מה ויטע אהלי אפדנו, בין ימים להר-צבי-קדש; ובא, עד-קצו, ואין עוזר, לו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב