תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק א

א בשנת שלוש, למלכות יהויקים מלך-יהודה--בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלם, ויצר עליה.  ב ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה, ומקצת כלי בית-האלהים, ויביאם ארץ-שנער, בית אלהיו; ואת-הכלים הביא, בית אוצר אלהיו.  ג ויאמר המלך, לאשפנז רב סריסיו:  להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה--ומן-הפרתמים.  ד ילדים אשר אין-בהם כל-מאום וטובי מראה ומשכלים בכל-חכמה, וידעי דעת ומביני מדע, ואשר כח בהם, לעמד בהיכל המלך; וללמדם ספר, ולשון כשדים.  ה וימן להם המלך דבר-יום ביומו, מפת-בג המלך ומיין משתיו, ולגדלם, שנים שלוש; ומקצתם--יעמדו, לפני המלך.  ו ויהי בהם, מבני יהודה--דניאל חנניה, מישאל ועזריה.  ז וישם להם שר הסריסים, שמות; וישם לדניאל בלטשאצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו.  ח וישם דניאל על-לבו, אשר לא-יתגאל בפת-בג המלך וביין משתיו; ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל.  ט ויתן האלהים את-דניאל, לחסד ולרחמים, לפני, שר הסריסים.  י ויאמר שר הסריסים, לדניאל--ירא אני את-אדני המלך, אשר מנה את-מאכלכם ואת-משתיכם:  אשר למה יראה את-פניכם זעפים, מן-הילדים אשר כגילכם, וחיבתם את-ראשי, למלך.  יא ויאמר דניאל, אל-המלצר--אשר מנה, שר הסריסים, על-דניאל חנניה, מישאל ועזריה.  יב נס-נא את-עבדיך, ימים עשרה; ויתנו-לנו מן-הזרעים, ונאכלה--ומים ונשתה.  יג ויראו לפניך, מראינו, ומראה הילדים, האכלים את פת-בג המלך; וכאשר תראה, עשה עם-עבדיך.  יד וישמע להם, לדבר הזה; וינסם, ימים עשרה.  טו ומקצת, ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר:  מן-כל-הילדים--האכלים, את פת-בג המלך.  טז ויהי המלצר, נשא את-פת-בגם, ויין, משתיהם; ונתן להם, זרענים.  יז והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה; ודניאל הבין, בכל-חזון וחלמות.  יח ולמקצת, הימים, אשר-אמר המלך, להביאם; ויביאם שר הסריסים, לפני נבכדנצר.  יט וידבר אתם, המלך, ולא נמצא מכלם, כדניאל חנניה מישאל ועזריה; ויעמדו, לפני המלך.  כ וכל, דבר חכמת בינה, אשר-בקש מהם, המלך--וימצאם עשר ידות, על כל-החרטמים האשפים, אשר, בכל-מלכותו.  כא ויהי, דניאל, עד-שנת אחת, לכורש המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב