תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק א

א בשנת שלוש, למלכות יהויקים מלך-יהודה--בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים, ויצר עליה.  ב וייתן אדוניי בידו את-יהויקים מלך-יהודה, ומקצת כלי בית-האלוהים, ויביאם ארץ-שנער, בית אלוהיו; ואת-הכלים הביא, בית אוצר אלוהיו.  ג ויאמר המלך, לאשפנז רב סריסיו:  להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה--ומן-הפרתמים.  ד ילדים אשר אין-בהם כל-מום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם, לעמוד בהיכל המלך; וללמדם ספר, ולשון כשדים.  ה וימן להם המלך דבר-יום ביומו, מפת-בג המלך ומיין משתיו, ולגדלם, שנים שלוש; ומקצתם--יעמדו, לפני המלך.  ו ויהי בהם, מבני יהודה--דניאל חנניה, מישאל ועזריה.  ז וישם להם שר הסריסים, שמות; וישם לדניאל בלטשאצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עביד נגו.  ח וישם דניאל על-ליבו, אשר לא-יתגאל בפת-בג המלך וביין משתיו; ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל.  ט וייתן האלוהים את-דניאל, לחסד ולרחמים, לפני, שר הסריסים.  י ויאמר שר הסריסים, לדניאל--ירא אני את-אדוני המלך, אשר מינה את-מאכלכם ואת-משתיכם:  אשר למה יראה את-פניכם זועפים, מן-הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את-ראשי, למלך.  יא ויאמר דניאל, אל-המלצר--אשר מינה, שר הסריסים, על-דניאל חנניה, מישאל ועזריה.  יב נס-נא את-עבדיך, ימים עשרה; וייתנו-לנו מן-הזירועים, ונאכלה--ומים ונשתה.  יג וייראו לפניך, מראינו, ומראה הילדים, האוכלים את פת-בג המלך; וכאשר תראה, עשה עם-עבדיך.  יד וישמע להם, לדבר הזה; וינסם, ימים עשרה.  טו ומקצת, ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר:  מן-כל-הילדים--האוכלים, את פת-בג המלך.  טז ויהי המלצר, נושא את-פת-בגם, ויין, משתיהם; ונותן להם, זירעונים.  יז והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה; ודניאל הבין, בכל-חזון וחלומות.  יח ולמקצת, הימים, אשר-אמר המלך, להביאם; ויביאם שר הסריסים, לפני נבוכדנאצר.  יט וידבר איתם, המלך, ולא נמצא מכולם, כדניאל חנניה מישאל ועזריה; ויעמדו, לפני המלך.  כ וכול, דבר חכמת בינה, אשר-ביקש מהם, המלך--וימצאם עשר ידות, על כל-החרטומים האשפים, אשר, בכל-מלכותו.  כא ויהי, דניאל, עד-שנת אחת, לכורש המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב