תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ו

א שמעו-נא, את אשר-יהוה אמר:  קום ריב את-ההרים, ותשמענה הגבעות קולך.  ב שמעו הרים את-ריב יהוה, והאיתנים מוסדי ארץ:  כי ריב ליהוה עם-עמו, ועם-ישראל יתווכח.  ג עמי מה-עשיתי לך, ומה הלאיתיך:  ענה בי.  ד כי העליתיך מארץ מצריים, ומבית עבדים פדיתיך; ואשלח לפניך, את-משה אהרון ומרים.  ה עמי, זכור-נא מה-יעץ בלק מלך מואב, ומה-ענה אותו, בלעם בן-בעור--מן-השיטים, עד-הגלגל, למען, דעת צדקות יהוה.  ו במה אקדם יהוה, איכף לאלוהי מרום; האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה.  ז הירצה יהוה באלפי אילים, ברבבות נחלי-שמן; האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי.  ח הגיד לך אדם, מה-טוב; ומה-יהוה דורש ממך, כי אם-עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת, עם-אלוהיך.  {ס}

ט קול יהוה לעיר יקרא, ותושייה יראה שמך; שמעו מטה, ומי יעדה.  י עוד, האיש בית רשע--אוצרות, רשע; ואיפת רזון, זעומה.  יא האזכה, במאזני רשע; ובכיס, אבני מרמה.  יב אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דיברו-שקר; ולשונם, רמייה בפיהם.  יג וגם-אני, החליתי הכותך--השמם, על-חטאותיך.  יד אתה תאכל ולא תשבע, וישחך בקרבך; ותסג ולא תפליט, ואשר תפלט לחרב אתן.  טו אתה תזרע, ולא תקצור; אתה תדרוך-זית ולא-תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה-יין.  טז וישתמר חוקות עומרי, וכול מעשה בית-אחאב, ותלכו, במועצותם--למען תיתי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי, תישאו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז