תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יואל פרק ד

א כי, הנה בימים ההמה--ובעת ההיא:  אשר אשוב אשיב את-שבות יהודה, וירושלם.  ב וקבצתי, את-כל-הגוים, והורדתים, אל-עמק יהושפט; ונשפטתי עמם שם, על-עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים, ואת-ארצי, חלקו.  ג ואל-עמי, ידו גורל; ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין וישתו.  ד וגם מה-אתם לי, צר וצידון, וכל, גלילות פלשת; הגמול, אתם משלמים עלי, ואם-גמלים אתם עלי, קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם.  ה אשר-כספי וזהבי, לקחתם; ומחמדי, הטבים, הבאתם, להיכליכם.  ו ובני יהודה ובני ירושלם, מכרתם לבני היונים, למען הרחיקם, מעל גבולם.  ז הנני מעירם--מן-המקום, אשר-מכרתם אתם שמה; והשבתי גמלכם, בראשכם.  ח ומכרתי את-בניכם ואת-בנותיכם, ביד בני יהודה, ומכרום לשבאים, אל-גוי רחוק:  כי יהוה, דבר.  {פ}

ט קראו-זאת, בגוים, קדשו, מלחמה; העירו, הגבורים--יגשו יעלו, כל אנשי המלחמה.  י כתו אתיכם לחרבות, ומזמרתיכם לרמחים; החלש, יאמר גבור אני.  יא עושו ובאו כל-הגוים מסביב, ונקבצו; שמה, הנחת יהוה גבוריך.  יב יעורו ויעלו הגוים, אל-עמק יהושפט:  כי שם, אשב לשפט את-כל-הגוים--מסביב.  יג שלחו מגל, כי בשל קציר; באו רדו, כי-מלאה גת--השיקו היקבים, כי רבה רעתם.  יד המונים המונים, בעמק החרוץ:  כי קרוב יום יהוה, בעמק החרוץ.  טו שמש וירח, קדרו; וכוכבים, אספו נגהם.  טז ויהוה מציון ישאג, ומירושלם יתן קולו, ורעשו, שמים וארץ; ויהוה מחסה לעמו, ומעוז לבני ישראל.  יז וידעתם, כי אני יהוה אלהיכם, שכן, בציון הר-קדשי; והיתה ירושלם קדש, וזרים לא-יעברו-בה עוד.  {ס}

יח והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל-אפיקי יהודה, ילכו מים; ומעין, מבית יהוה יצא, והשקה, את-נחל השטים.  יט מצרים, לשממה תהיה, ואדום, למדבר שממה תהיה; מחמס בני יהודה, אשר-שפכו דם-נקיא בארצם.  כ ויהודה, לעולם תשב; וירושלם, לדור ודור.  כא ונקיתי, דמם לא-נקיתי; ויהוה, שכן בציון.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד